Erfbelasting en de waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

In Vlaanderen bestaan er drie mogelijkheden om een onroerend goed te schatten met het oog op de aangifte van nalatenschap: zelf waarderen, beroep doen op een erkend schatter-expert of overgaan tot een bindende schatting door Vlabel.

    1. Eigen waardering

Als erfgenaam is het mogelijk om een onroerend goed in de nalatenschap zelf te schatten. Hieraan zijn echter belangrijke risico’s verbonden. Een correcte waarde aangeven in de aangifte is immers verplicht.

Vlabel kan tot 2 jaar na de aangifte een ‘procedure van tekortschatting’ opstarten. Indien het onroerend goed bijvoorbeeld binnen 2 jaar na de aangifte verkocht wordt aan een hogere prijs dan de waarde in de aangifte, dan is er een aanvullende erfbelasting verschuldigd en bovendien zal een belastingverhoging toegepast worden indien het verschil tussen de verkoopprijs en de waardering meer dan 10% bedraagt.

    1. Erkend schatter-expert

Een tweede mogelijkheid bestaat erin beroep te doen op een onafhankelijk schatter-expert, die voorkomt op de lijst van Vlabel met ‘erkende schatters-experten’. De kosten voor het laten uitvoeren van dergelijke schatting vallen ten laste van de erfgenamen.

Dit schattingsverslag is bindend voor Vlabel op 2 voorwaarden (cfr. art. 3.3.1.0.9/1 VCF):

    • de schatting voldoet aan de wettelijke kwaliteitsvereisten;
    • de schatting is gevoegd aan de aangifte van nalatenschap.

Als het onroerend goed nadien wordt verkocht met een meerwaarde, dan zijn hieraan geen gevolgen verbonden. Vlabel kan in dit geval geen procedure van tekortschatting opstarten.

    1. Bindende schatting door Vlabel

Tenslotte is het ook mogelijk om voorafgaand aan de aangifte en uiterlijk voor het verstrijken van de aangiftetermijn een bindende prijsschatting te vragen aan Vlabel zelf. Deze schatting is in elk geval bindend voor Vlabel en zal gebuikt worden voor de berekening van de erfbelasting (cfr. art. 3.3.1.0.9 VCF).

Als het onroerend goed later verkocht zou worden aan een hogere prijs dan de waardering van Vlabel, dan zal dit geen gevolgen hebben.

Deze voorafgaande bindende schatting door Vlabel is gratis.

Doch, indien je niet akkoord zou gaan met de schatting door Vlabel, dan zal de erfbelasting alsnog berekend worden op basis van deze schatting. Na de aanvraag van de voorafgaande schatting aan Vlabel, kan er immers niet meer voor gekozen worden voor een waardebepaling door bijvoorbeeld een schatter-expert.

Wel is het mogelijk om binnen drie maanden na ontvangst van het aanslagbiljet erfbelasting, een bezwaarschrift in te dienen waarin aan de hand van bewijsstukken wordt aangetoond waarom de waardebepaling door Vlabel te hoog is (eventueel met een schatting door een schatter-expert).

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, aarzel dan niet ons te contacteren Contacteer ons