Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit, wat zijn de te verwachten nieuwigheden?

Op 21 januari 2021 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis, ingediend.

Het ontwerp voert aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) belangrijke wijzigingen door,  voornamelijk met betrekking tot de regeling in verband met de duolegaten en de invoering van de vriendenerfenis.

Een nieuw begrip: De vriendenerfenis

Met onze newsflash van 25 februari 2021 (https://eskalaw.be/de-vriendenerfenis/) brachten wij u reeds op de hoogte dat binnenkort het erven van vrienden een stuk goedkoper wordt.

Deze mogelijkheid wordt ingevoerd ter compensatie van het verdwijnen van het fiscaal duolegaat.

Het duo legaat werd namelijk vaak gebruikt als fiscale planningstechniek eruit bestaande dat de begunstigde van het duo-legaat, zijnde een testamentaire erfgenaam wie normaal aan de hoogste tarieven inzake erfbelasting is onderworpen (= bijzondere legataris), door het toekennen van een legaat aan het goede doel (= algemene legataris) onder last om de erfbelasting te betalen van de testamentaire erfgenaam, fiscaal voordeliger zal erven.

Hoewel de techniek van het duo-legaat op zich volkomen legaal is en geen fiscaal misbruik uitmaakt, wordt het door de Vlaamse overheid aanzien al onrechtvaardig nu de financiële bevoordeling van het goede doel ondergeschikt wordt gemaakt aan het fiscale voordeel van de uiteindelijke begunstigde.

Om het zuiver altruïstisch element te herstellen en het fiscaal planningselement van deze techniek weg te halen, wordt een hervorming ingevoerd bestaande uit de verlaging van het tarief in de erfbelasting voor non-profitlegaten tot 0%. Deze tariefverlaging wordt eveneens doorgevoerd in de schenkbelasting voor non-profitschenkingen.

De Vlaamse Regering wenst met deze tariefverlaging het nalaten aan een goed doel te ondersteunen en aan te moedigen.

Ter compensatie van het verdwijnen van de techniek van het duo-legaat zal een volledig nieuwe regeling in de erfbelasting worden ingevoerd, met name de vriendenerfenis.

Dit nieuw begrip bestaat uit de mogelijkheid om een legaat na te laten aan een goede vriend (of meerdere goede vrienden) of verre familieleden en dit onder het tarief dat van toepassing is op verkrijgingen in rechte lijn en tussen partners.

Verlenging verdachte periode

In het voorontwerp van het decreet werd voorzien in een verlenging van de termijn van de verdachte periode.

Hierbij was voorzien dat vanaf 1 juli 2021 de verdachte periode zou verlengd worden van drie jaar naar 4 jaar met als doel de belastingplichtige aan te sporen om schenkingen van roerende goederen vaker te laten registreren en schenkbelasting hierop te betalen.

Ingevolge de sluiting van de kaasroute vanaf 16 december 2020 werd deze voorgenomen hervorming in het ontwerp van decreet verlaten.

Inwerkingtreding

Het nieuwe gunsttarief in de erf- en schenkbelasting van 0% voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen zal in werking treden op 1 juli 2021 en zal van toepassing zijn op nalatenschappen opengevallen vanaf die datum voor wat de erfbelasting betreft en op schenkingen vanaf die datum voor wat de schenkbelasting betreft. Er wordt hierbij niet in een overgangsmaatregel voorzien.

De vriendenerfenis zal eveneens in werking  treden op 1 juli 2021 en zal van toepassing zijn op na­latenschappen opengevallen vanaf die datum.

Bron:

Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoeren van de vriendenerfenis https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647491