Vermogensplanning met behulp van een ‘beheersvolmacht’

Stel je wenst als ouders aan je kinderen een beleggingsportefeuille te schenken in het kader van een vermogensplanning, doch je wenst zelf de controle te behouden. Wat zijn dan de mogelijkheden? Uiteraard kan het oprichten van een maatschap hier een oplossing bieden, maar een eenvoudiger en goedkoper alternatief bestaat uit het werken met een beheersvolmacht.

Via een beheersvolmacht geeft de eigenaar van een goed (bv. een beleggingsportefeuille) via een lastgevingsovereenkomst, een volmacht aan een derde om dit goed te beheren en er tevens over te beschikken in naam en voor rekening van de eigenaar.

In onze casus hierboven zijn de kinderen via de schenking eigenaar geworden van de beleggingsportefeuille. Zij kennen aan hun ouders, via de beheersvolmacht, de volledige controle over de portefeuille toe. Aan deze volmacht kunnen modaliteiten en voorwaarden verbonden worden om tegemoet te komen aan de wens van de ouders/schenkers om de controle over het vermogen te behouden.

De beleggingsportefeuille zal aldus worden beheerd door de ouders en niet door de kinderen/eigenaars.

Enkele belangrijke elementen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de opmaak van de beheersvolmacht zijn de volgende:

    1. Onherroepelijkheid van de volmacht: dit zorgt ervoor dat de volmachtgever voor de tijd van de beheersvolmacht, deze niet kan herroepen (meestal zolang de ouders leven)
    2. Exclusiviteit van de volmacht: dit zorgt ervoor dat de volmachtgever niet meer zelf kan handelen, doch exclusief de volmachtdrager

Indien de volmacht onherroepelijk en exclusief is, zijn de ouders aldus zeker dat zij alleen en niemand anders instructies kunnen geven aan de bank m.b.t. het beheer van de portefeuille en dat de kinderen hierop niet kunnen terugkomen voor de duur afgesproken in de volmacht (meestal tot aan het overlijden van de ouders).

Een beheersvolmacht kan zowel onderhands als notarieel worden opgemaakt.

Van belang is tevens dat de begiftigden de beheersvolmacht vrijwillig aan de schenkers verlenen. In de praktijk wordt er daarom aangeraden om de beheersvolmacht niet als last te koppelen aan de schenking en ook niet te vermelden in een bewijsdocument van de bank. Het is daarentegen aangewezen om enige tijd na de schenking een afzonderlijke lastgevingsovereenkomst te ondertekenen, waaruit duidelijk blijkt dat de begiftigde de beheersvolmacht volledig vrijwillig heeft gegeven.

Let wel, de ouders zullen wel steeds rekening en verantwoording dienen af te leggen aan de kinderen, zoals gebruikelijk bij een volmacht en dient de volmacht beperkt te zijn in tijd (bijvoorbeeld overlijden van de langstlevende schenker).

Gezien aan de maatschap de laatste jaren enorm veel formaliteiten verbonden zijn en de oprichting en werking administratie en kosten met zich meebrengt, vormt de beheersvolmacht een eenvoudiger en goedkoper alternatief.

Heeft u vragen of wenst u hierover meer informatie, dan staan wij u graag te oord!

Bron: