Verlenging tijdelijke procedure voor ondernemingen in moeilijkheden tot 16 juli 2022

In maart 2021 werd een wetswijziging aan de gerechtelijke reorganisatie goedgekeurd waarbij een nieuwe mogelijkheid werd ingevoerd om een voorbereidend akkoord te bekomen voorafgaand de start van de procedure tot de gerechtelijke reorganisatie.

Zo kan een onderneming in moeilijkheden een verzoek (via Regsol) indienen bij de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank teneinde een gerechtsmandataris aan te stellen.

Deze gerechtsmandataris zal als bemiddelaar optreden tussen de schuldenaar (de onderneming in moeilijkheden) en haar schuldeisers. Op deze manier zal getracht worden om een minnelijk akkoord of reorganisatieplan te bereiken tussen alle partijen.

Let wel, de neerlegging van dit verzoek zal de onderneming in moeilijkheden niet beschermen tegen haar schuldeisers zoals dit wel het geval is bij een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie.

Evenwel kan de gerechtsmandataris de rechtbank verzoeken om, indien nodig, voorwaarden of termijnen op te leggen aan de onderneming tot het betalen van haar schulden.

In dat geval worden de mogelijkheden tot vervolging door de schuldeisers geschorst voor maximaal 4 maanden waardoor de onderneming in moeilijkheden toch van enige bescherming kan genieten.

Wordt tussen alle partijen een minnelijk akkoord of reorganisatieplan waarvan de goedkeuring voldoende aannemelijk lijkt, bereikt, dan zal de effectieve procedure van de gerechtelijke reorganisatie worden opgestart waardoor de onderneming zal genieten van de bescherming tegen haar schuldeisers.

Deze tijdelijke procedure werd ingevoerd met als doel de procedure van de gerechtelijke reorganisatie te vereenvoudigen.

Initieel golden deze bepalingen tot 30 juni 2021 maar op de ministerraad van 11 juni 2021 werd een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waarbij de tijdelijke maatregelen worden verlengd tot 16 juli 2022.

Bron: news.belgium “Verlenging van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden” https://news.belgium.be/nl/verlenging-van-de-tijdelijke-maatregelen-genomen-ten-voordele-van-ondernemingen-moeilijkheden

Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van verlenging van artikelen 2, 4 tot 12 van de wet van 21 maart 2021 tot wijziging van Boek XX van het Wetboek van economisch recht en het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992