Inwerkingtreding Wet Kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) Uitgesteld

In een blogpost van 9 mei 2021 informeerden wij u over de nieuwe Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) en de nieuwe verplichtingen die u ter bescherming van de privacy van de patiënt als zorgverlener dient na te leven.

Daarnaast bevat de wet een reeks maatregelen die de kwaliteit en de veiligheid van de patiënt moeten garanderen.

De inwerkingtreding van de kwaliteitswet was voorzien op 1 juli 2021 maar in een brief van 12 mei 2021 uitgaande van minister Frank Vandenbroucke wordt medegedeeld dat de inwerkingtreding van deze wet wordt uitgesteld.

Bij het opstellen van de wet krijgen zowel gezondheidsbeoefenaars, patiënten en andere betrokken inspraak, maar omwille van de huidige gezondheidscrisis beschikten de gezondheidsberoepsbeoefenaars en de administratie van de minister over onvoldoende tijd om de principes van de wet tijdig om te zetten in de praktijk.

Om die reden wordt de inwerkingtreding van de kwaliteitswet met één jaar uitgesteld.

Er zal optimaal gebruik worden gemaakt van dit uitstel om verschillende concepten zoals bepaald in de wet verder uit te werken en de resterende hiaten of onduidelijkheden die er nog bestaan, uit te klaren.

De minister benadrukt evenwel dat zijn diensten het nodige zullen doen opdat de wet op 1 juli 2022 in werking kan treden en dit op een wijze waarbij de verplichtingen van de gezondheidsbeoefenaars en de rechten van de patiënten in de wet duidelijk zijn en voorzien worden van de nodige technische ondersteuning.

Tot slot wijst de minister er op dat de huidige kwaliteitsvereisten zoals voorzien in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 uiteraard onverminderd van toepassing blijven.

Bron: Omzendbrief van het kabinet van vice-eerste minister en minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke, 12 mei 2021.