De indexatie van schenkingen bij overlijden, hoe zit dat precies?

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Één van de wijzigingen betrof de wijze van indexatie van schenkingen.

Ingeval van een overlijden en het openvallen van de nalatenschap, dienen alle giften te worden ingebracht om op deze wijze de fictieve massa te kunnen berekenen.

Iedere erfgenaam heeft namelijk recht op een gelijk deel van de erfenis, maar om dit deel te kunnen berekenen,  dient eerst de te verdelen boedel worden nagegaan.

Vroeger gold de algemene regel van de inbreng in natura.

Sinds 1 september 2018 is hier komaf mee gemaakt en geldt als nieuwe regel de inbreng in waarde en dit ongeacht of roerende goederen dan wel onroerende goederen werden geschonken.

Dit wil zeggen dat naar de waarde van de goederen (roerend/onroerend) zal worden gekeken op het ogenblik van de schenking.

Vervolgens zal deze waarde worden geïndexeerd tot het ogenblik van het overlijden aan de index der consumptieprijzen.

De vruchten en interesten die u heeft genoten tussen het ogenblik van de schenking en het ogenblik van het overlijden, zijn niet aan inbreng onderworpen.

Let wel, bovenstaande regel is van toepassing indien u op het ogenblik van de schenking de volle eigendom over de geschonken goederen heeft verkregen.

Werd de schenking verricht onder voorbehoud van vruchtgebruik en heeft u aldus op het ogenblik van de schenking enkel de blote eigendom over de goederen verkregen, dan zal voor de waarde van de goederen worden gekeken naar het moment dat u de volle eigendom verkrijgt.

Vaak zal u de volle eigendom verkrijgen op het moment van het overlijden van de schenker. De waarde die dient te worden ingebracht, betreft dan ook de waarde op het moment van het overlijden.

De waarde van inbreng van de schenking is aldus afhankelijk van de modaliteiten van de schenking.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp of wij u kunnen adviseren in het kader van een mogelijke vermogensplanning of nalatenschap, aarzel dan niet ons te contacteren!

Bron:

  • BARBAIX, Handboek Familiaal Vermogensrecht, Antwerpen, Intersentia, 2018, 1025 p.