Vlaams gunstregime voor de schenking van uw familiebedrijf

Sinds enkele jaren geldt er in het Vlaams Gewest een gunstregime voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen.

Indien de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, is het mogelijk om uw familiebedrijf notarieel volledig vrij van schenkbelasting over te dragen.

Deze schenking heeft een onmiddellijke bevrijding van schenkbelastingen tot gevolg, ongeacht het ogenblik van overlijden van de schenker en is daarom ook een zeer populaire tool in het kader van successieplanning.

Hieronder wordt toegelicht onder welke voorwaarden de schenking aan 0%-tarief mogelijk is, overeenkomstig art. 2.8.6.0.3 VCF.

Vooreerst dient de schenking een familiale onderneming of vennootschap te betreffen.

Men spreekt van een familiale onderneming indien de goederen die men wil schenken, uitsluitend beroepsmatig geïnvesteerd werden. Het 0% tarief geldt niet voor overdrachten van onroerende goederen die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend.

Om te spreken van een familiale vennootschap, dient de schenker:

   • ofwel aandelen in volle eigendom te hebben die minstens 50% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen;
   • ofwel aandelen in volle eigendom te hebben die minstens 30% van de stemrechten in de vennootschap vertegenwoordigen, op voorwaarde dat hij:
    • samen met één andere aandeelhouder 70% van de stemrechten in de vennootschap bezit;
    • samen met de twee andere aandeelhouders 90% van de stemrechten in de vennootschap te bezitten.

Verder dient de vennootschap een reële economische activiteit aan te tonen. Het bestaan van een reële economische activiteit wordt nagegaan op basis van het aandeel van bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en terreinen en gebouwen in de totale activa.

Tot slot dienen ook gedurende een periode van 3 jaar na de schenking een aantal voorwaarden vervuld te zijn, afhankelijk of het onderneming dan wel vennootschap betreft.

Wil men een familiale onderneming schenken, dan dient de activiteit gedurende 3 jaar na de schenking ononderbroken te worden verdergezet. Bovendien mogen de onroerende goederen die werden geschonken gedurende 3 jaar niet hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend.

Is het daarentegen een familiale vennootschap die men wil schenken, dan dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

   • de activiteit dient gedurende 3 jaar ononderbroken te worden verdergezet en er dient elk boekjaar een jaarrekening te worden neergelegd;
   • de vennootschap mag geen vennootschap zonder reële economische activiteit worden;
   • het kapitaal of het eigen vermogen van de vennootschap mag niet dalen door uitkeringen of terugbetalingen;
   • de vennootschap dient haar maatschappelijke zetel binnen de EER te behouden.

De Vlaamse belastingdienst gaat na drie jaar na of aan alle voorwaarden voldaan is. Als dit niet het geval is, vervalt de vrijstelling en zullen de normale belastingtarieven toegepast worden.

Het gunstregime voor de schenking van een familiebedrijf is een belangrijk gegeven voor successieplanningen vandaag en kan een grote besparing in later te betalen erfbelasting opleveren.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over dit onderwerp, aarzel dan niet ons te contacteren, wij staan u graag te woord.