Verhoor door het RIZIV. Wat zijn uw rechten?

In een vorige nieuwsflash informeerden wij u over de bevoegdheden van een Riziv-inspecteur (sociaal inspecteur genoemd). Één van deze bevoegdheden betreft het verhoor van de verdachte zorgverlener zelf alsook getuigen waaronder uw patiënten.

In dit nieuwsartikel informeren wij u kort over uw rechten indien u door een sociaal inspecteur wordt verhoord als verdachte persoon zelf of als getuige.

Het verhoor zelf bestaat uit een vraag- en antwoordsituatie waarbij zowel de vragen als de antwoorden worden opgenomen in het proces-verbaal van verhoor waarvan u achteraf kosteloos een kopie kan verkrijgen.

Indien het RIZIV beslist om een bepaalde persoon te verhoren omtrent bepaalde feiten, heeft het RIZIV hierbij de keuze om de betrokken persoon vooraf hiertoe schriftelijk uit te nodigen.

U zal aldus niet altijd een schriftelijke uitnodiging tot verhoor ontvangen.

Indien u wel een schriftelijke uitnodiging ontvangt, dan zullen uw rechten hierin beknopt worden opgenomen.

Verhoor als getuige:

Ingeval u wordt verhoord als getuige in het onderzoek, geniet u van de volgende rechten:

   • Voor de aanvang van het verhoor wordt u meegedeeld over welke feiten u wordt verhoord;
   • U kan niet verplicht worden om uzelf te beschuldigen;
   • Alle gestelde vragen en gegeven antwoorden worden tijdens het verhoor genoteerd in de gebruikte bewoordingen;
   • U kan tijdens het verhoor gebruik maken van de documenten in uw bezit, zonder dat het verhoor hiervoor wordt uitgesteld;
   • Tijdens of na het verhoor kan u ten allen tijde verzoeken om de documenten in uw bezit bij het PV van verhoor of dossier te voegen;
   • Uw verklaringen kunnen als bewijs in rechte worden gebruikt;
   • U kan zelf verzoeken om een bepaald verhoor af te nemen of een bepaalde opsporingshandeling te verrichten;
   • Daarnaast kan u zelf verzoeken om een maatregel te verrichten dewelke tot de bevoegdheden behoort van de sociaal inspecteur.

Verhoor als verdachte persoon:

Wordt u verhoord als verdachte persoon, dan geniet u naast bovenvermelde rechten nog een aantal extra rechten:

   • Na bekendmaking van uw identiteit heeft u de keuze om een verklaring af te leggen, te antwoorden op de gestelde vragen of u te beroepen op uw zwijgrecht;
   • U heeft de mogelijkheid om voor het verhoor een vertrouwelijk overleg te hebben met uw advocaat naar keuze en u desgevallend door deze advocaat te laten bijstaan tijdens het verhoor;
   • U bent niet van uw vrijheid beroofd waardoor u vrij bent om op elk ogenblik te gaan en staan waar u wilt.

Heeft u daarentegen geen schriftelijke uitnodiging ontvangen tot verhoor, dan worden bovenstaande rechten u aan het begin van het verhoor beknopt meegedeeld.

U krijgt hierbij tevens de keuze om:

   1. Ofwel u te laten bijstaan door uw advocaat;
   2. Ofwel het verhoor éénmalig uit te stellen zodat u voorafgaand het verhoor een vertrouwelijk overleg kan plegen met uw advocaat en/of de nodige maatregelen kan nemen zodat uw advocaat u tijdens het verhoor kan bijstaan;
   3. Ofwel geen voorafgaand overleg te plegen met uw advocaat en u niet te laten bijstaan door een advocaat. Let wel, in dat geval zal u een officiële verklaring dienen te ondertekenen tot afstand van uw rechten.

Wordt u verhoord als verdacht persoon, dan zal bij de schriftelijke uitnodiging de door de wet vereiste verklaring van rechten gevoegd zijn.

In principe wordt alleen de bijstand van een advocaat toegestaan tijdens het verhoor. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen kan de sociaal-inspecteur beslissen om een andere persoon tijdens het verhoor toe te laten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een persoon met een intellectueel- of een spraakgebrek wie bijstand vereist, ofwel een minderjarige wie dient te worden bijgestaan door een meerderjarig persoon.

Wordt u geconfronteerd met een verhoor door het Riziv of wenst u hierover meer informatie?

Aarzel dan niet ons te contacteren.

Bron:

Website en brochure van het Riziv:

https://www.riziv.fgov.be/nl/riziv/structure/Paginas/dienst-geneeskundige-evaluatie-controle.aspx

https://www.riziv.fgov.be/nl/publicaties/Paginas/dgec-opdrachten-procedures.aspx