Nieuw fiscaal voordeel: belastingvermindering kwijtschelding huur

Op 1 april 2021 werd het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie aangenomen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

In Hoofdstuk 4 is het Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur opgenomen.

Wie een pand verhuurt aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen en het geheel of een gedeelte van de huurprijs in de maanden maart, april en mei 2021 kwijtscheldt, kan onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een belastingvermindering van 30% van de kwijtgescholden huurprijs.

De verhuurder mag maximaal 5.000 EUR per maand en per overeenkomst kwijtschelden, met een maximum van 45.000 EUR per maand.

 Voorwaarden huurder

  • De huurder moet voor de periode waarvoor de huur wordt kwijtgescholden een zelfstandige zijn in hoofdberoep, kleine vennootschap of kleine vereniging.
  • De huurder moet volgens de KBO effectief een ondernemingsactiviteit uitoefenen in het verhuurde pand. Ondernemingen die hun activiteit hebben stopgezet of in vereffening zijn, komen niet in aanmerking.
  • De huurder heeft de vestiging in het pand verplicht moeten sluiten ingevolge de coronamaatregelen die werden genomen vanaf 12/03/2020.
  • De huurder had geen huurachterstallen voor 12/03/2020.
  • De huurder is op ogenblik van de kwijtschelding van de huur geen onderneming in moeilijkheden.

 Voorwaarden verhuurder

  • De verhuurder is een particulier of beroepsmatige verhuurder.
  • De verhuurder verhuurt een in België gelegen pand waarvan hij eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is.
  • De huurder heeft de huurprijs en huurvoordelen voor het gedeelte van het pand dat voor de ondernemingsactiviteit wordt aangewend, (gedeeltelijk) kwijtgescholden voor de maanden maart, april en/of mei 2021.

 Voorwaarden inzake de verhouding huurder-verhuurder

Er mag geen band bestaan tussen de huurder en de verhuurder.

Als de huurder een natuurlijk persoon is, houdt dit in dat de verhuurder niet zijn echtgenoot, wettelijk/feitelijk samenwonende partner mag zijn, noch zijn kind, ouder, broer of zus.

Als de huurder een vennootschap is, houdt dit in dat de verhuurder, zijn echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende partner of andere persoon die deel uitmaakt van zijn gezin, geen bedrijfsleider mag zijn in de betrokken vennootschap, ook niet als vaste vertegenwoordiger of via een managementvennootschap.

De verhuurder en zijn echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of andere persoon van diens gezin, mogen samen geen 30% van het eigen vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Deze regels gelden eveneens voor de ouders, kinderen, broers of zussen van de verhuurder.

 Voorwaarden inzake de kwijtschelding

De belastingvermindering kan worden genoten indien de huur wordt kwijtgescholden voor de maanden maart, april en mei 2021 en dit onder de volgende voorwaarden:

  • De kwijtschelding betreft zowel de huurprijs als de huurvoordelen.
  • De kwijtschelding heeft de vorm van een opschorting van de verplichting om de huurprijs geheel of gedeeltelijk te betalen.
  • Als de huur gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, moet minstens van 40% van de huurprijs en -voordelen worden kwijtgescholden.
  • De kwijtschelding moet vrijwillig zijn (niet bv. op basis van een beslissing van de rechter).
  • De kwijtschelding moet schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst. Een afschrift van deze overeenkomst moet voor 15 juli 2021 aan de Administratie worden bezorgd.
  • De kwijtschelding is definitief en onherroepelijk.

 Bedrag belastingvermindering

Het belastingvoordeel bedraagt 30% van de kwijtgescholden huurprijs en huurvoordelen voor de maanden maart, april en mei 2021.

Als de huurprijs en de huurvoordelen niet per maand worden betaald, maar bijvoorbeeld per kwartaal, dan worden deze pro rata temporis bepaald.

Het voordeel kan niet meer bedragen dan 5000 EUR per maand per huurovereenkomst, met een maximum van 45.000 EUR over alle huurovereenkomsten heen.

Het fiscaal voordeel zal aldus maximaal 13.500 EUR bedragen.

Indien er meerdere verhuurders zijn, wordt het maximumbedrag van 5000 EUR verdeeld over die verhuurders, in functie van hun aandeel in de huur.

Bron:

Wetsontwerp van 16 maart 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1851/55K1851001.pdf

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/belastingvoordeel-kwijtschelding-huur-coronavirus#:~:text=Wie%20een%20pand%20verhuurt%20aan,maart%2C%20april%20en%2Fof%20mei