Verhoogde belastingvrije som voor mantelzorg vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021)

Vanaf dit jaar kan u als belastingplichtige genieten van een bijkomende verhoogde belastingvrije som indien u een zorgbehoevend familielid in huis neemt om ervoor te zorgen.

Voorheen kon al wie een ouder familielid in huis nam om ervoor te zorgen, reeds genieten van een toeslag op de belastingvrije som van 1.740 euro.

Vanaf het inkomstenjaar 2021 (aj. 2022) verhoogt de regering het bedrag van 1.740 euro tot 2.610 euro.

Doch de nieuwe regeling geldt enkel indien het familielid dat u in huis neem, voldoet aan de volgende voorwaarden:

      • de persoon ten laste betreft uw (groot)ouder, broer of zus;
      • de persoon ten laste heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt;
      • de persoon ten laste is zorgbehoevend.

De nieuwe regeling stelt aldus een nieuwe (strenge) voorwaarde van zorgbehoevendheid in.

Om te bepalen of iemand zorgbehoevend is, zal rekening worden gehouden met zijn graad van zelfredzaamheid.

Die zelfredzaamheid moet worden vastgesteld volgens de evaluatiemethode die wordt gehanteerd voor de integratietegemoetkoming (Ministerieel Besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming).

Om van een verhoogde belastingvrije som te kunnen genieten, is vereist dat de hulpbehoevende persoon minimum 9 punten scoort op de graad van zelfredzaamheid.

De zorgbehoevendheid kan worden vastgesteld door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid, Medex of de adviserend geneesheer bij het ziekenfonds.

De medische criteria voor zorgbehoevendheid zijn evenwel dezelfde als deze voor een zware handicap vermeld in artikel 135, eerste lid, 1°, tweede streepje, WIB 92, met uitzondering van de voorwaarde dat de handicap moet te wijten zijn aan feiten die zijn overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar.

Deze nieuwe regeling met de bijkomende voorwaarde van zorgbehoevendheid, zal van toepassing zijn vanaf aanslagjaar 2022.

Er is in een overgangsregeling voorzien voor belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2021 een (groot)ouder, broer of zus ten laste hadden die op 1 januari 2021 de leeftijd van 65 jaar had bereikt. De bestaande regeling blijft voor hen behouden tot en met aanslagjaar 2025, tenzij de nieuwe regeling voordeliger zou zijn.

Indien u hierover vragen heeft of advies wenst, staan de advocaten van Eska Law u graag te woord.

Bron: Memorie van toelichting bij de Programmawet 2021, BS 30 december 2020, p. 4 ev; https://financien.belgium.be/sites/default/files/scc/programmawet/2020-0811%2020201120%20MVT%20PW%20NA%20KERN%20FINAAL.pdf#page=4