Lagere sanctie bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting voor nalatenschappen opengevallen sinds 1 januari 2021

Ingeval u de aangifte in de nalatenschap laattijdig heeft ingediend of niet heeft ingediend, of indien u niet alle goederen in de nalatenschap heeft aangegeven of de goederen in de nalatenschap heeft aangegeven voor een lager bedrag dan deze werkelijk waard zijn, dan is een belastingverhoging in de erfbelasting verschuldigd.

 Tarieven belastingverhoging

Laattijdige aangifte

Wanneer u uw aangifte laattijdig heeft ingediend dan zal de belastingverhoging afhangen van de termijn hoelang u uw aangifte te laat heeft aangediend.

De belastingverhoging zal in dat geval schommelen tussen de 5% en de 20% van de te betalen erfbelasting (artikel 3.18.0.0.6, §1 VCF).

Artikel 3.18.0.0.6, §1 VCF:

§ 1. Als de aangifte niet binnen de aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, of 3.3.1.0.6, is ingediend, is elke persoon die tot de aangifte gehouden is, een belastingverhoging verschuldigd, conform de onderstaande tabel :

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf tot en met de laatste dag van
dag 1 maand 5 5
maand 6 maand 11 10
maand 12 maand 17 15
maand 18 20

Tekortschatting

Heeft u de goederen in de nalatenschap voor een te laag bedrag aangegeven, dan zal een belastingverhoging verschuldigd zijn afhankelijk van het verschil tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde (artikel 3.18.0.0.8 VCF).

Artikel 3.18.0.0.8 VCF:

Als wordt vastgesteld dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen te laag is, is een belastingverhoging verschuldigd, conform de onderstaande tabel :

verhouding van het tekort in %
ten opzichte van de aangegeven waarde van het goed
belastingverhoging in % van de aanvullende rechten
Vanaf tot
10 25 5
25 50 10
50 100 15
100    20

Bedraagt evenwel het vastgestelde tekort minder dan 10% van de aangegeven waarde, dan zal er geen belastingverhoging verschuldigd zijn.

Verzuim

Wanneer u niet alle aan te geven goederen die deel uitmaken van de nalatenschap aangeeft, dan zal VLABEL de erfbelasting berekenen op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Op dit bedrag zal een belastingverhoging van 20% verschuldigd zijn (artikel 3.18.0.0.7 VCF).

Artikel 3.18.0.0.7 VCF:

“De erfgenaam, legataris of begiftigde die niet alle goederen heeft aangegeven overeenkomstig de bepalingen van artikel 3.3.1.0.8, betaalt een belastingverhoging die gelijk is aan 20 % van de daardoor verschuldigde aanvullende rechten.”

 

Lagere sanctie voor nalatenschappen opengevallen vanaf 1 januari 2021

Voor nalatenschappen opengevallen vanaf 1 januari 2021 legt Vlaanderen lagere sancties op ingeval van een tekortschatting of een verzuim in de erfbelasting.

Tekortschatting

De belastingverhoging berekend op basis van het verschil tussen de aangegeven waarde en de werkelijke waarde zal gehalveerd worden indien u de hogere waarde van de goederen alsnog aangeeft en dit binnen de 10 maanden na ofwel het overlijden ofwel de start van de aangiftetermijn (vervanging lid 2 artikel 3.18.0.0.8 VCF).

Artikel 3.18.0.0.8, lid 2 VCF:

In afwijking van het eerste lid, wordt de belastingverhoging verminderd tot de helft van het percentage van de verschuldigde aanvullende rechten, vermeld in het eerste lid, als een erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen beweging, en binnen tien maanden na hetzij het overlijden, hetzij de start van de aangiftetermijn zoals berekend overeenkomstig artikel 3.3.1.0.6, derde of vierde lid, voor een goed dat in afwijking van artikel 3.3.1.0.8 voor een te lage waarde was opgenomen in de aangifte, alsnog een hogere waarde aangeeft.

Verzuim van aangifte

Indien u uit eigen beweging alsnog overgaat tot aangifte van een niet aangegeven goed, dan zal het percentage van belastingverhoging afhankelijk zijn van de termijn tussen de einddatum van de aangiftetermijn en de datum waarop u alsnog bent overgegaan tot aangifte (vervanging lid 2 artikel 3.18.0.0.7 VCF)

Artikel 3.18.0.0.7, lid 2 VCF:

De belastingverhoging, vermeld in het eerste lid, wordt vervangen door een belastingverhoging conform de onderstaande tabel als een erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen beweging, een goed dat in afwijking van artikel 3.3.1.0.8 niet was opgenomen in de aangifte, alsnog aangeeft:

ogenblik van indiening na het verstrijken van de aangiftetermijn, vermeld in artikel 3.3.1.0.5, § 2, VCF of artikel 3.3.1.0.6 VCF belastingverhoging in % van de te betalen erfbelasting
vanaf de eerste dag van tot en met de laatste dag van
maand 1 maand 1 1
maand 2 maand 2 2
maand 3 maand 3 3
maand 4 maand 4 4
maand 5 maand 5 5
maand 6 maand 6 6
maand 7 maand 10 10

Dit percentage zal schommelen tussen de 1% en de 10%.

De belastingverhoging zal aldus lager zijn wanneer u sneller overgaat tot indiening van de aangifte.

Bron: 18 december 2020 – Programmadecreet bij de begroting 2021, BS 30 december 2020, Hoofdstuk 7, artikel 49-50 en hoofdstuk 9, artikel 76. https://www.etaamb.be/nl/programmadecreet-van-18-december-2020_n2020016467.html

Zie ook: https://www.vlaanderen.be/erfbelasting/belastingverhogingen-in-de-erfbelasting