Verhoogde interestaftrek ingevolge coronacrisis voor KMO’s verlengd tot 31 december 2022

Om KMO’s een duwtje in de rug te geven tijdens de coronacrisis, werd met de coronawet III het basispercentage van de investeringsaftrek voor KMO’s opgetrokken van 8% naar 25% voor investeringen in afschrijfbare vaste activa die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werden verworven of tot stand gebracht.

CORONA III Wet:

In hoofdstuk 6 van de wet van 15 juli 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), werd bepaald dat artikel 69, §1, 1° en artikel 201, §1, eerste lid, 1° van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 aangevuld met de volgende zin:

“Het basispercentage van de aftrek bedraagt 25 pct., voor de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020″

Deze tijdelijke gunstmaatregel werd ingevoerd voor zowel ondernemingen (natuurlijke personen) (artikel 69, §1, 1°) als voor kleine vennootschappen (art. 201, §1, eerste lid, 1°).

Een vennootschap wordt gekwalificeerd als een ‘kleine vennootschap’ wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

    • het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt niet meer dan 50;
    • het balanstotaal bedraagt maximaal 4.500.00,000 EUR.
    • de jaaromzet (excl. BTW) is kleiner of gelijk aan 9.000.000,00 EUR

 Programmawet 2021:

Met de programmawet van 20 december 2020 werd deze tijdelijke gunstmaatregel verlengd met 2 jaar, zijnde tot 31 december 2022.

Kmo’s kunnen dus langer van deze gunstmaatregel genieten.

Met deze tijdelijke gunstmaatregel wil de Regering KMO’s aanmoedigen om productieve investeringen te doen zodat de impact van de coronacrisis op onze economie enigszins hierdoor wordt opgevangen.

Bron:

15 JULI 2020 – houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie (CORONA III), BS 23 juli 2020, p. 55186, art. 11.

2020 DECEMBER 2020 – Programmawet 2021, BS 30 december 2020, p. 96068, art. 4-6.