Voorkom problemen met de zorgvolmacht

Stel u wordt ernstig ziek, u raakt in coma en u kan zelf geen enkele beslissing meer nemen.

Vaak gaat deze aangrijpende situatie gepaard met familiale spanningen omdat het niet duidelijk is wie nu waar over mag beslissen.

Met de zorgvolmacht kan u deze conflicten voorkomen en alles op voorhand regelen voor wanneer u het zelf niet meer kan.

U kan hierbij zelf volledig vrij de inhoud van de zorgvolmacht bepalen.

De zorgvolmacht zal pas uitwerking hebben wanneer uw wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld waarbij u zelf kan bepalen door welke artsen dit moet gebeuren.

Daarnaast kan u trapsgewijs bepalen wie in dat geval in uw plaats de beslissingen mag nemen zonder dat hiervoor de tussenkomst van de rechtbank is vereist. Vaak wordt als hierbij eerste persoon de echtgenoot of echtgenote aangeduid, daarna de kinderen of vertrouwenspersonen.

Op deze wijze zal uw echtgenoot alle beslissingen kunnen nemen, zowel op medisch vlak, op vermogensrechtelijk vlak en zelfs met betrekking tot strikt persoonlijke handelingen zoals het uitvoeren van een schenking.

Dit is belangrijk aangezien uw echtgenoot zonder deze zorgvolmacht beperkt zal zijn in zijn of haar handelen. Een echtgenoot kan namelijk niet alleen beslissen over het eigen vermogen van zijn of haar partner en zal voor gewichtige handelingen betreffende het gemeenschappelijk vermogen zelfs het akkoord nodig hebben van de rechtbank.

Hoewel de zorgvolmacht de echtgenoot de mogelijkheid geeft om al deze beslissingen alleen te nemen, geeft dit geen vrijgeleide.

De lasthebber moet zich namelijk één keer per jaar verantwoorden over de genomen beslissingen. U kan hierbij zelfs bepalen dat de aangestelde lasthebber zich op bepaalde tijdstippen dient te verantwoorden waardoor op voorhand een controlesysteem wordt ingebouwd.

Bovendien kan u in de zorgvolmacht zelf kiezen in welk ziekenhuis en door welke artsen u wenst te worden behandeld. U kan zelfs kiezen in welk rust- en verzorgingstehuis u wenst te verblijven.

De zorgvolmacht maakt het aldus mogelijk om op voorhand uw eigen wensen en instructies vast te leggen waardoor u latere discussies tussen uw familieleden kan voorkomen.

Contacteer ons