Vernieuwingen op komst op vlak van fiscale controles

Op 5 maart 2021 werd kenbaar gemaakt dat de ministerraad twee voorontwerpen van wet goed heeft gekeurd houdende diverse bepalingen inzake fiscaliteit en BTW.

Het betreft met name het “Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten” en het “Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde”.

In het eerste voorontwerp houdende diverse fiscale bepalingen worden voornamelijk correcties aangebracht betreffende de inkomstenbelastingen, het Wetboek diverse rechten en taksen, de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat en de fiscale procedure, alsook een bepaling tot wijziging van de  anti-witwaswet.

Één van deze wijzigingen betreft het boekenonderzoek ‘ter plaatse’ in kader van een fiscale controle.

In een nieuwflash van 10 oktober 2020 deelden wij u reeds mee dat in artikel 63 WBTW een fiscaal visitatierecht is voorzien waarbij de belastingplichtige verplicht wordt om de ambtenaren vrije toegang te verlenen tot de ruimten waar de activiteiten worden uitgeoefend.

In kader van deze visitatie mag de bevoegde ambtenaar de boeken en stukken onderzoeken die zich aldaar bevinden.

In artikel 61 van dit wetboek is eveneens voorzien dat de belastingplichtige gehouden is de boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken die hij moet bewaren, op verzoek van de administratie, voor te leggen teneinde de juiste heffing van de belasting in zijn hoofde of in hoofde van derden te kunnen nagaan.

Met het voorontwerp van wet wordt nu voorzien om een bepaling in artikel 61 in te voegen dat de belastingplichtige verplicht om de digitaal beschikbare boeken en bescheiden ter beschikking te stellen via een beveiligd elektronisch platform van de FOD Financiën (nieuw artikel 61, §1, lid 5 WBTW).

Deze wijziging zal eveneens ingevoerd worden op vlak van de inkomstenbelasting (nieuw artikel 315bis, lid 4 WIB 1992) en zal de administratie de mogelijkheid geven om een boekenonderzoek uit te voeren zonder zich hiervoor te hoeven verplaatsen. De administratie zal zich gewoonweg de digitaal beschikbare bescheiden en onderzoeken elektronisch kunnen laten toezenden.

Het voorontwerp van wet ligt momenteel ter advies bij de Raad van State voor.

Er is nog geen datum bekend waarop deze wijziging in werking zal treden.

Wenst u hierover meer informatie dan kan u steeds terecht bij Eska-Law advocaten.

Contacteer ons