Verlaagd BTW tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagd BTW tarief dat van toepassing voor de afbraak en heropbouw van woningen, tijdelijk uitgebreid tot het gehele grondgebied van het land en dit tot 31 december 2022.

Deze maatregel werd ingevoerd met als doel om in deze coronacrisis aan de bouwsector en de belastingplichtigen een fiscale stimulans te geven.

Met de invoering van het verlaagd BTW tarief wil de overheid het gemakkelijker maken voor burgers en gezinnen om tegen lagere kosten een nieuwe woning te bouwen en te verwerven.

Opdat dit verlaagd BTW tarief van toepassing is, moet het gaan om een woning, die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper is en die een bewoonbare oppervlakte heeft van max. 200 m2.

Ter verduidelijking van deze nieuwe maatregel heeft de FOD Financiën op 23 december 2020 een FAQ gepubliceerd, waaruit hierna enkele belangrijke verduidelijkingen worden aangehaald.

Drie verschillende maatregelen

Zo wordt onder meer verduidelijkt dat de nieuwe regeling bestaat uit drie verschillende maatregelen:

      1. De afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen (in dit geval gelden de sociale criteria inzake oppervlakte, eigen woning , enige woning en domicilie).
      2. De afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijke persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar.
      3. De levering van een woning na afbraak en heropbouw door een leverancier die rechtspersoon is of natuurlijke persoon die de woning zal verkopen

o Hetzij aan een natuurlijk persoon die de nieuwe woning zelf zal bewonen (in dit geval gelden de sociale criteria inzake oppervlakte, eigen woning, enige woning en domicilie)

o Hetzij aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar.

Afbraak van een gebouw en heropbouw door dezelfde persoon en op hetzelfde kadastrale perceel

Met de afbraak van “een gebouw” wordt bedoeld “ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden” conform artikel 1, §9, 1° van het BTW-Wetboek. Het is dus niet vereist dat het gesloopte gebouw op zich een woning uitmaakt. De aanwending van het gebouw vóór de afbraak is namelijk van geen belang voor de toepassing van het verlaagde tarief.

De bouwheer moet evenwel het gebouw volledig laten slopen waarbij de sloop- en de heropbouwwerken door dezelfde persoon worden uitgevoerd waarbij deze persoon beroep kan doen op verschillende onderaannemers die aan hem factureren.

Bovendien is het belangrijk op te merken dat de maatregel niet geldt indien u een nieuwbouw plaatst op een stuk grond, tenzij op dat stuk grond eerder een gebouw werd afgebroken.

Het nieuwe gebouw dient aldus te worden heropgebouwd op hetzelfde kadastrale perceel als waarop het afgebroken gebouw zich bevond.

Oppervlakte van de heropgebouwde woning

Deze oppervlakte, bestaande uit alle woonvertrekken (zijnde de keukens, de woonkamers, de eetkamers, de slaapkamers, de bewoonbare zolder- en kelderruimten, de hobbykamer, speelkamer voor de kinderen, en alle andere voor huisvesting bedoelde ruimtes, op voorwaarde dat die ruimtes een minimumoppervlakte hebben van 4 m² en een minimumhoogte boven de vloer van 2 meter), mag niet groter zijn dan 200m2.

De volgende vertrekken worden evenwel uitgesloten als woonvertrek: garages, badkamers, wc’s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, niet bewoonbare kelders en zolders.

Verklaring van afbraak en heropbouw

Om van dit verlaagd BTW tarief te kunnen genieten, moet de bouwheer-natuurlijke persoon een verklaring indienen bij de BTW-Administratie waarbij deze verklaart aan de voorwaarden van de maatregel te voldoen.

Deze verklaring dient te worden ingediend vooraleer dat de belasting opeisbaar wordt.

Is evenwel sprake van een verkoop of een vestiging van een zakelijk recht tegen het BTW tarief van 6%, dan dient de leverancier deze verklaring in te dienen waarbij de koper het formulier mee invult en ondertekent.

 Bron:

Art. 15, Programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2020122009&table_name=wet

https://financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-afbraak-heropbouw-faq.pdf