Toekomstige wijziging Wetboek van vennootschappen en verengingen: de invoering van een mandatendatabank en de mogelijkheid om bepaalde vennootschappen volledig online op te richten

Recent werd een wetsontwerp aangenomen dat het in de toekomst mogelijk zal maken om bepaalde vennootschappen volledige online op te richten.

Dit wetsontwerp voorziet in een (gedeeltelijke) omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (hierna “Richtlijn 2019/1151”).

In het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) worden op vandaag de gevallen bepaald waarbij beroep moet worden gedaan op een authentieke akte voor de oprichting of een statutenwijzigingen.

Op heden werden de elektronische vorm van de akte en het verlijden van de akte op afstand reeds voorzien als specifieke modaliteiten voor het verlijden van een authentieke akte.

Daarnaast is het op vandaag eveneens mogelijk om de oprichtingsakten en wijzigingsakten, en hun bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad en inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, elektronisch neer te leggen.

Met het wetsontwerp zal ook de mogelijkheid voorzien worden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bepaalde vennootschappen volledig online op te richten zonder dat hiervoor een fysieke verschijning nodig is.

Dit zal onder meer het geval zijn voor de oprichting van een besloten vennootschap waarbij de online oprichting moet afgewikkeld worden binnen de vijf dagen indien gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde modelstatuten of binnen tien dagen in de andere gevallen.

Hieraan gekoppeld zal ook de termijn van de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad binnen een verkorte termijn moeten gebeuren.

Tot slot zal in de twee paragraaf van artikel 2:7 van het WVV een nieuw lid worden toegevoegd dat het mogelijk maakt om te voorzien in een mandatendatabank. Aan de hand van deze databank zal men eenvoudigweg de vertegenwoordigingsbevoegdheden, alsook elke wijziging of opheffing van bevoegdheden van bestuurders kunnen nagaan.

Bron: Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht

(Doc 55 2047/001: https://www.dekamer.be/flwb/pdf/55/2047/55K2047001.pdf)