Nieuws

Verbod op onverdoofd slachten verenigbaar met godsdienstvrijheid? Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens spreekt zich uit

In 2017 zijn er in het Vlaamse en Waalse Gewest decreten aangenomen die het onverdoofd slachten van dieren aan banden legt. Dit was niet naar de zin van de joodse en islamitische gemeenschappen binnen ons land. Joden eten immers doorgaans enkel koosjer vlees, waarbij dieren niet verdoofd mogen worden voor ...
Lees meer

VRIJGAVE VAN DE HUURWAARBORG

De huurwaarborg is een financiële waarborg die door de huurder van het verhuurde goed wordt gesteld ten gunste van de verhuurder. De meeste verhuurders vragen dergelijke waarborg als een soort zekerheid om zich in te dekken tegen mogelijkse problemen met een huurder als die zijn verplichtingen niet nakomt (beschadiging, laattijdige ...
Lees meer

HET LADDERRECHT 2.0

Beter een goede buur dan een verre vriend luidt het spreekwoord. Uit de praktijk blijkt echter dat veel mensen deze levenswijsheid niet ten harte nemen en dat burenruzies schering en inslag zijn. Het voorwerp van dergelijke ruzies betreft vaak het vermeend onterecht betreden van de tuin. Het is dan ook ...
Lees meer

Belastingvrij schenken van aandelen, is dit op heden nog mogelijk?

Indien u via een gewone roerende schenking aandelen schenkt, dan moet u daar in principe 3% schenkbelasting op betalen bij een schenking in rechte lijn en tussen partners. Deze schenking gebeurt via een notariële akte waarbij de 3% schenkbelasting is verschuldigd op de totale waarde van de geschonken aandelen. Tot ...
Lees meer

WET PATIENTENRECHTEN IN EEN NIEUW JASJE GESTOKEN

Op 1 februari 2024 werd door het federaal parlement de wet tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid goedgekeurd. Grondige wijzigingen zijn er echter niet doorgevoerd. Het ...
Lees meer

GESCHENK VOOR VALENTIJN? OPGELET FISCUS KIJKT MEE!

14 februari is de dag waarop traditioneel de liefde wordt gevierd. Het vieren van de liefde gaat vaak gepaard met het overhandigen van bloemen, het trakteren op een etentje,.. aan de personen die u dierbaar zijn. Sommigen onder ons gaan echter een stapje verder en zien Valentijn als de gelegenheid ...
Lees meer

De aanrekening door de huisarts van het bezoek aan de patiënt in het ziekenhuis (Nomenclatuur 109723)

Volgens de code 109723 kan de behandelde huisarts zijn of haar bezoek aan de patiënt in het ziekenhuis aanrekenen aan het RIZIV. De terugbetaling van het ziekenhuisbezoek door de behandelende huisarts wordt éénmaal per week toegekend en kan niet gecumuleerd worden met de terugbetaling voor andere geneeskundige zorgen door deze ...
Lees meer

De hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Een handelshuurovereenkomst wordt aangegaan voor een duur die niet korter mag zijn dan 9 jaren. Maar wat na het verstrijken van deze termijn? De huurder heeft steeds het recht om een hernieuwing van zijn huurovereenkomst te vragen om zijn handel voort te zetten. De voorzetting van de handel dient evenwel ...
Lees meer

HVJ VAN OORDEEL DAT ANGSTSCHADE VERGOEDBAAR IS IN AVG-GERELATEERDE ZAKEN

Op 14 december 2023 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan die een verregaande impact kan hebben op het gegevensbeschermingsrecht. Zo werd er in de zaak C-340/21 geoordeeld dat de loutere angst voor misbruik van gelekte gegevens vergoedbare schade kan inhouden  op grond van artikel 82 van de Algemene ...
Lees meer

QUASI-IMMUNITEIT VAN DE UITVOERINGSAGENT OP DE SCHOP?

Traditioneel gaat het verbintenissenrecht uit van een rechtsverhouding tussen twee personen. In de praktijk is het echter zo dat er meerdere personen betrokken kunnen zijn in een bepaalde rechtsverhouding, voornamelijk in complexe zaken die een zekere vorm van specialisatie vereisen. Dit zorgt er immers voor dat een contractspartij soms beroep ...
Lees meer

Toepassing van de imprevisieleer in B2C relaties

Met de vernieuwing van het Burgerlijk Wetboek werd in het nieuwe boek 5 de imprevisieleer opgenomen. Zo stelt artikel 5.74 Burgerlijk Wetboek dat ingeval van verandering van omstandigheden, elke partij haar verbintenissen moet nakomen, ook al zou de uitvoering ervan meer bezwaard zijn geworden doordat ofwel de kostprijs van de ...
Lees meer

DE ONGERECHTVAARDIGDE VERRIJKING

Ongerechtvaardigde verrijking is een rechtsfiguur dat streeft naar rechtvaardigheid in situaties van financiële onevenwichtigheid. Ongerechtvaardigde verrijking doet zich voor wanneer iemand wordt verrijkt ten koste van een ander. Het biedt rechtspersonen en natuurlijke personen de kans om een faire tegemoetkoming te bekomen wanneer er geen specifieke wettelijke of contractuele bepaling ...
Lees meer

RECHT OP HUIDIEREN IN EEN HUURWONING, ABSOLUUT OF RELATIEF?

De zoektocht naar een geschikte huurwoning wordt vanwege een tekort aan woningen steeds moeilijker, a fortiori wanneer u over huisdieren beschikt of wenst te beschikken. Niet zelden wordt in woninghuurovereenkomsten immer gestipuleerd dat het verboden is om huisdieren te houden in de woning. De vraag kan gesteld worden of dergelijke ...
Lees meer

De interest verschuldigd door het RIZIV, DGEC op een terug te storten som aan de zorgverlener

In een zaak voor de Kamer van Beroep was sprake van een dossier waarbij het RIZIV onterecht een bedrag van 47.710,29 euro had gevorderd van een verpleegkundige als zijnde de waarde van de onterecht aangerekende verstrekkingen. Op 9 december 2022 had de verpleegkundige een bedrag van 86.139,97 euro terugbetaald aan ...
Lees meer

De meest voorkomende inbreuken van zorgverleners op de regelgeving van de Ziekteverzekering

Vertrouwen in zorgverleners is essentieel voor een effectief gezondheidszorgsysteem maar het RIZIV ligt steeds op de waak. In deze blogpost onderzoeken we enkele voorbeelden van de meest voorkomende inbreuken die door het RIZIV worden vastgesteld. 1. Onrechtmatige Facturatiepraktijken: Een van de meest voorkomende inbreuken van zorgverleners op de reglementering van ...
Lees meer

WAT MET HUISDIEREN NA EEN SCHEIDING?

De inboedelverdeling na een scheiding is een zeer moeilijke aangelegenheid. Onder de inboedel vallen alle roerende goederen die zich in en om het huis bevinden en die niet uitgebroken moeten worden. Voor de verdeling ervan wordt de algemene regel gehanteerd dat alles van allebei is, behalve de goederen die men ...
Lees meer

HOME-GROWN REGELS IN STRIJD MET HET UNIERECHT? HVJ SPREEKT ZICH UIT

21 december 2023, een datum die voorgoed zijn plaats in de annalen van de voetbalgeschiedenis heeft opgeëist. Naast de uitspraak van het HvJ waarbij werd geoordeeld dat de UEFA en FIFA geen sancties mogen opleggen aan ploegen die zouden deelnemen aan een externe competitie, hetgeen de deur naar de oprichting ...
Lees meer

Het RIZIV bevestigt de techniek van de extrapolatie

In een zaak voor de Leidend ambtenaar werden verscheidende inbreuken aan een huisarts ten laste gelegd waaronder het aanrekenen van verstrekkingen die niet zijn uitgevoerd. Deze inbreuk werd door de DGEC vastgesteld door 50 patiënten van de huisarts te verhoren. Op basis van deze verhoren wordt door de DGEC in ...
Lees meer

Waarschuwingsrecht en instructierecht voor de hoofdarts

Met de Wet van 13 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, wordt aan de hoofdarts een handhavingsbevoegdheid toegekend. Daartoe wordt artikel 21 van de ziekenhuiswet (Gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen) gewijzigd, in die zin dat drie nieuwe paragrafen worden toegevoegd. Zo wordt ...
Lees meer

Het RIZIV oordeelt streng bij een dubbele aanrekening van de éénzelfde medicijn door een apotheek

In een beslissing van 19 juni 2023 van de Leidend ambtenaar was sprake van een inbreuk door een apotheker, met name het aanrekenen van verpakkingen van farmaceutische specialiteiten die niet werden afgeleverd. In casu had de Dienst vastgesteld dat geneesmiddelen met een unieke code of 2D materies ook werden aangerekend ...
Lees meer

ERFBELASTING BIJ OVERGANG VAN EEN FAMILIALE ONDERNEMING MET INBEGRIP VAN EEN ONROEREND GOED DIE DEELS TOT BEWONING WORDT AANGEWEND, OPSPLITSING VEREIST?  

De Vlaamse Codex Fiscaliteit (hierna VCF) voorziet in een gunsttarief van 7% voor de verkrijging tussen andere personen van de activa in een familiale onderneming, voor zover de activa door de erflater beroepsmatig zijn geïnvesteerd in de familiale onderneming. Artikel 2.7.4.1.1 VCF stelt echter dat dit verlaagde tarief niet van ...
Lees meer

TRANSFERPERIODES VERZOENBAAR MET HET RECHT OP VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS?

Het zijn boeiende weken voor de voetballiefhebbers. Het nieuwe voetbalseizoen begint weer stilletjes aan op gang te komen, een periode die traditioneel gepaard gaat met een grote bedrijvigheid op de transfermarkt. De eerste wedstrijden nopen vele clubs immers tot de conclusie dat hun selectie toch niet zo sterk is als ...
Lees meer

Feitelijke samenwonen nu ook in Brussel gelijkgesteld met wettelijk samenwonenden en gehuwden voor de schenkbelastingen successierechten

Bent u feitelijk samenwonend met uw partner in Brussel dan zal u vanaf 1 januari 2014 voordeliger kunnen erven of schenken. In Vlaanderen was reeds sinds jaar en dag de regel ingevoerd dat feitelijk samenwonende partners die minstens 1 jaar samenwonen net zoals wettelijk samenwonende partners en gehuwden een tarief ...
Lees meer

Milde toepassing administratieve geldboete door de Kamer van Beroep bij het RIZIV

In een uitspraak van 13 juni 2023 heeft de Kamer van Beroep zich uitgesproken over het beroep van een tandarts tegen een beslissing van de Kamer van Eerste Aanleg. De beslissing van de Kamer van Eerste aanleg bestond uit een veroordeling van de betrokken tandarts tot terugbetaling aan het RIZIV ...
Lees meer

De aanrekening van een toilet door een verpleegkundige: invulling door de Kamer van Beroep

In een beslissing van 4 juli 2023 sprak de Kamer van Beroep zich uit over de invulling van de aanrekening van een toilet door een verpleegkundige. De verpleegkundige die was gecontroleerd door de DGEC had voor een bepaalde patiënt een toilet aangerekend terwijl de DGEC tijdens haar onderzoek had vastgesteld ...
Lees meer

Binnenkort wetsontwerp dat verpleegkundigen meer verantwoordelijkheden geeft

De minister van Volksgezondheid werkt momenteel aan een wetsontwerp waarbij verpleegkundigen de mogelijk zal worden gegeven om zelf bepaalde geneesmiddelen voor te schrijven. Op die manier wil de minister de artsen trachten te ontlasten door bepaalde verantwoordelijkheden over te hevelen naar de verpleegkundigen. Daarnaast zou aan verpleegkundigen ook de mogelijkheid ...
Lees meer

Het verhoor van de patiënt als getuige in een RIZIV-onderzoek

In kader van een onderzoek door het RIZIV naar de aangerekende verstrekkingen van een zelfstandige thuisverpleegkundige, kan de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) bepaalde personen verhoren. Vaak zal voorafgaand het verhoor van de thuisverpleegkundige zelf, de DGEC overgaan tot het verhoor van de patiënten en hun huisartsen. Op ...
Lees meer

WAT ZIJN UW RECHTEN ALS UW VLUCHT VERTRAGING OPLOOPT

De kerstperiode staat weer voor de deur waardoor velen onder ons kunnen uitkijken naar een welverdiende vakantie. Traditioneel gaat deze periode dan ook gepaard met een massale uitstroom naar warmere- of skigebieden, niet zelden middels het vliegtuig. De ervaring leert echter dat de opgestelde vluchtschema’s vaak niet worden nageleefd. Waar ...
Lees meer

LET OP BIJ KEUZE VAN WOONPLAATS BIJ UW NOTARIS IN HET KADER VAN NALATENSCHAPPEN

De rechtbank van Eerste Aanleg te Gent heeft enkele maanden geleden een verregaand vonnis geveld voor belastingplichtigen die in de aangifte van nalatenschap overeenkomstig artikel 3.3.1.0.8, § 1, 7° VCF keuze van woonplaats op het adres van de door hen gemandateerde notaris hadden gevestigd. VLABEL had in het kader van een ...
Lees meer

De DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) in 2022: artsen en verpleegkundigen het meest gecontroleerd

Met 2024 in het vooruitzicht werd door DGEC haar activiteitenverslag over het jaar 2022 gepubliceerd. In haar opdracht als controlerende instantie worden door de DGEC nationale en individuele controleonderzoeken uitgevoerd. In een nationaal controleonderzoek evalueert de DGEC simultaan en voor heel België het aanreken- en/of voorschrijfgedrag van een bepaalde groep ...
Lees meer

DE BELASTBAARHEID VAN POKERWINSTEN

Wereldkampioen in het voetbal zijn we helaas niet geworden. Ons land is dit jaar echter wel een andere wereldkampioen rijker. ‘Girafganger7’, won immers eerder deze maand het online wereldkampioenschap poker waarvoor hij ruim 2,5 miljoen euro heeft opgestreken. Ondanks zijn Belgische nationaliteit opereerde hij onder de Oostenrijkse vlag. Naar alle ...
Lees meer

RECHTEN VAN DE HUURDER BIJ HET LANG AANSLEPEN VAN HERSTELLINGSWERKEN DOOR DE VERHUURDER

De verhuurder is verplicht om gedurende de looptijd van de woninghuurovereenkomst de goede staat en de bewoonbaarheid van de woning te garanderen. Zo moet de woning steeds voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen en mogen er geen gebreken van categorie II of III worden vastgesteld. Categorie II betreft de ernstige gebreken ...
Lees meer

ZIJN DE FACTUURVOORWAARDEN VAN UW ONDERNEMING REEDS UP TO DATE?

Sinds 1 september 2023 is het nieuwe boek XIX WER ‘Schulden van de consument’ in werking getreden. De regelgeving die hierin vervat zit is ingevoerd met het oog op een betere bescherming voor de consument wanneer deze zich in een situatie van betalingsachterstand bevindt. Met deze nieuwe regelgeving wilt men ...
Lees meer

HET FAILLISSEMENT KAN VOORTAAN DISCRETER VERLOPEN

Sinds 1 september 2023 zijn er enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het insolventierecht ingevolge de omzetting van de herstructureringsrichtlijn. Een van de voornaamste nieuwigheden is dat het voortaan mogelijk is om een faillissementsprocedure discreter te laten verlopen. Met de invoering van artikel XX.97/1 WER kan een onderneming die zich in ...
Lees meer

HOME-GROWN PLAYER RULES STRIJDIG MET HET EUROPEES RECHT?

Sinds 2009 moeten clubs die deelnemen aan de UEFA-competities acht homegrown spelers in de ruime selectie hebben. UEFA definieert “homegrown spelers” als spelers die, ongeacht hun nationaliteit, tussen hun 15de en 21ste jaar minstens drie jaar zijn opgeleid door hun club of door een andere club die lid is van ...
Lees meer

DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING

Een belangrijke component van een gerechtelijke procedure die u indachtig moet houden bij de opstart ervan, is de rechtsplegingsvergoeding. Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek omschrijft de rechtsplegingsvergoeding als een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. De basis-, minimum- ...
Lees meer

Nieuwe regels voor de invordering van consumentenschulden vanaf 1 september 2023

Op 4 mei 2023 werd het nieuwe Boek XIX van het Wetboek Economisch Recht (hierna: WER) goedgekeurd. Deze wetgeving bevat zowel bepalingen over de gevolgen van betalingsachterstanden van consumentenschulden ten opzichte van ondernemingen, als regels met betrekking tot de minnelijke invordering van consumentenschulden door schuldeisers of derden. De regels zijn ...
Lees meer

DRONKEN OP DE FIETS? U RISKEERT EVENEENS EEN FINANCIËLE KATER!

Dat u niet met een glaasje teveel achter het stuur van uw auto mag kruipen is algemeen gekend, a fortiori, volledig gemarginaliseerd in onze huidige maatschappij. Uitermate terecht gezien het leed dat dit in het verleden reeds heeft veroorzaakt. De reflex om de auto achterwege te laten indien men zinnens ...
Lees meer

HOGER BEROEP TEGEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING

Stel dat u wordt geconfronteerd met een administratieve sanctie, te denken valt bijvoorbeeld aan een administratief stadionverbod, een GAS-boete of een boete van de NMBS, die volgens u volledig onterecht is. Wat zijn dan uw mogelijkheden om dit aan te vechten? In de meeste van bovenstaande gevallen zal de administratieve ...
Lees meer

DE TOEPASSING VAN HET CONSUMENTENRECHT BIJ DE VERKOOP VAN DIEREN OP DE HELLING

Stel u gaat over tot de aankoop van een huisdier bij een professionele verkoper en het diertje blijkt later met een ernstige ziekte te kampen, wat zijn dan uw rechten? In de meeste gevallen is het relatief makkelijk om een vergoeding te vorderen van de verkoper. Zo is de professionele ...
Lees meer

HET HOF VAN JUSTITIE LICHT HET SCHADEBEGRIP IN HET AVG VERDER TOE

Afgelopen maand heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk arrest gewezen omtrent de invulling van het schadebegrip in het gegevensbeschermingsrecht, zoals veruitwendigd in artikel 82 AVG. Hierin wordt bepaald dat eenieder die schade heeft geleden als gevolg van een inbreuk op de AVG, het recht heeft ...
Lees meer

RECHT OP EEN VERTROUWENSPERSOON BIJ CONSULTATIES OF BEHANDELINGEN

Begin deze week werd het wetsontwerp van Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke goedgekeurd op de ministerraad aangaande de herziening van de wet op patiëntenrechten. Het wetsontwerp is mede het product van de feedback van de bevolking, dewelke tot 18 april haar opmerkingen kon doorgeven. Op grond van deze feedback werd onder ...
Lees meer

KOOPOVEREENKOMST ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Eindelijk heeft u uw droomhuis gevonden. U bent in de zevende hemel. U brengt een bod uit en uw bod wordt aanvaard. U wil zo snel mogelijk een overeenkomst tekenen. Wat normaal is, aangezien u staat te popelen om te verhuizen. Het is aangewezen om toch aandachtig te blijven en ...
Lees meer

Verschil tussen voorschot en waarborg bij vastgoedtransacties

Bij de aankoop van een woning is het gebruikelijk om een waarborg of een voorschot te betalen als zekerheid voor de opgenomen verbintenissen. Het is aangewezen om dit te doen, ondanks het feit dat dit geen wettelijke verplichting is. Er is echter wel een juridisch verschil tussen een waarborg en ...
Lees meer

EUROPESE PIJNPUNTEN OMTRENT DE INVOERING VAN SALARY CAPS IN HET VOETBAL

Eén van de grootste problemen van het huidige voetbal is dat de resultaten op het veld te sterk worden beïnvloed door de beschikbare financiële middelen. Er is een groep van gigantisch rijke clubs ontstaan die door hun beschikbaar kapitaal zich kunnen isoleren van de overige clubs in de competities en ...
Lees meer

De administratieve geldboete in RIZIV-zaken: toepassing van de gunst van opschorting, geheel of gedeeltelijk uitstel

In administratieve procedures voor het RIZIV bestaat de mogelijkheid voor de beoordelende instantie om bovenop de sanctie van de terugbetaling van de onverschuldigde prestaties, eveneens een administratieve geldboete op te leggen. Naargelang de aard van de inbreuk kan deze administratieve geldboete zelfs oplopen tot 200% van het terug te betalen ...
Lees meer

Het Grondwettelijk Hof beslist: de brandverzekering dient wel tussen te komen in de schade aan woningen die het gevolg is van een langdurige periode van droogte

Op 1 juni 2023 heeft het Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over de kwestie of de brandverzekering gehouden is om tussen te komen in de schade aan woningen ten gevolge van aanhoudende periodes van droogte. In de wet van 29 oktober 2021 werd door de wetgever reeds een verduidelijking ingevoerd om ...
Lees meer

Centraal register van bestuursverboden

De Belgische wetgever keurde recent het wetsontwerp goed voor de oprichting van een centraal register van bestuursverboden. Het Belgisch centraal register kadert in een gedeeltelijke omzetting van een Europese richtlijn, met name de Richtlijn 2019/1151 van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik ...
Lees meer

De vrije keuze van de patiënt, het niet-afwervingsbeding en de afdwingbaarheid ervan in de praktijk: het Hof van Beroep te Gent en te Antwerpen spreken zich uit

De afwerving van patiënten is momenteel een hot topic in de zorgsector. Wettelijk gezien heeft de patiënt volgens artikel 6 van de Wet op de Patiëntenrechten een vrije keuze van zorgverlener. Dit is een mes dat aan twee zijden snijdt. Enerzijds ziet de praktijk of de zorgverstrekker die jarenlang een ...
Lees meer

De toepassing van de opschortende voorwaarde onder een strikte tijdsbepaling in de praktijk: het Hof van Beroep te Gent spreekt zich uit

In een arrest van 1 maart 2023 sprak het Hof van Beroep te Gent zich uit over de toepasselijkheid van een opschortende voorwaarde in een onderhandse opstalovereenkomst. FEITEN De feiten die aanleiding gaven tot deze uitspraak waren de volgende. Op 11 oktober 2018 werd er een onderhandse opstalovereenkomst met aankoopoptie ...
Lees meer

REGLEMENTERING OMTRENT DISCRIMINATIE VOOR DE BELGISCHE VOETBALCLUBS  

Discriminerende spreekkoren op de tribunes, racistische opmerkingen door spelers op het veld,.. Discriminatie is een kwalijk gegeven waarvan we maar niet verlost geraken op onze Belgische voetbalvelden ondanks diverse campagnes en reglementering die discriminatie ten strengste verbiedt. Zo bepaalt het KBVB Bondsreglement dat iedere club of aangeslotene zich dient te ...
Lees meer

Huwelijksvoordelen

Vandaag de dag maken steeds meer mensen een huwelijkscontract waarbij ze de langstlevende onder hen zoveel mogelijk willen bevoordelen, voor het geval het huwelijk eindigt door het overlijden van één van de echtgenoten. Huwelijksvoordelen kunnen vele vormen aannemen, afhankelijk van het stelsel waaronder u trouwt. Je kan trouwen onder het ...
Lees meer

‘GEGOKT EN VERLOREN’, DE BELGISCHE REGLEMENTERING OMTRENT VOETBALWEDDENSCHAPPEN VOOR SPELERS

Ivan Toney, spits bij Premier League revelatie Brentford, heeft een straf van maar liefst acht maanden schorsing gekregen van de Engelse federatie voor inbreuken op het gokreglement van de bond. Hij wordt beschuldigd van het plaatsen van 232 weddenschappen op het eindresultaat van een voetbalwedstrijd. Geen goed idee zo blijkt, ...
Lees meer

Is het non bis in idem principe eveneens van toepassing op de administratieve geldboete in RIZIV-procedures?

In een uitspraak van 18 december 2020 sprak de Kamer van eerste aanleg zich uit over een discussie die was ontstaan inzake de toepasselijkheid van het non bis in idem principe bij de administratieve geldboete die kan worden opgelegd inzake RIZIV-procedures.  Standpunt van de zorgverstrekker Zo was de zorgverstrekker in ...
Lees meer

Het verschil tussen het voorkooprecht en het voorkeurrecht

Bij een verkoop van een onroerend goed kan er zowel sprake zijn van een “voorkooprecht”, als van een “voorkeursrecht”. In de praktijk worden deze twee begrippen regelmatig verward met elkaar. Daarenboven  spelen ze zich ook af op een ander tijdstip in het vastgoedtraject. Bij een voorkooprecht heeft de houder van ...
Lees meer

Niet-concurrentiebeding in overeenkomsten tussen zelfstandigen

Wanneer een onderneming een overeenkomst zou aangaan met een zelfstandige dienstverlener wordt er standaard een niet-concurrentiebeding bedongen in de overeenkomst. Een niet-concurrentiebeding is een clausule in een overeenkomst die verbiedt om gedurende de overeenkomst en vaak ook na het beëindigen van de overeenkomst concurrentiële activiteiten uit te oefenen. Wanneer er ...
Lees meer

Kan de Leidend Ambtenaar zich uitspreken over verstrekkingen uitgevoerd door onbevoegden?

Bevoegdheden Leidend Ambtenaar De Leidend Ambtenaar is in principe bevoegd om zich uit te spreken in procedures in eerste aanleg waarbij een inbreuk (categorie 1, 2 of 3) werd begaan door een de verstrekker die werd vastgesteld door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) en waarvan de waarde ...
Lees meer

Aanwijzingen toegepast in de praktijk aangewend door het RIZIV voor de toepassing van de schorsing in de derdebetalersregeling

Volgens artikel 77sexies GVU-Wet heeft de Leidend ambtenaar de mogelijkheid om de uitbetaling in de derdebetalersregeling volledig te schorsen. Deze maatregel kan enkel worden opgelegd indien sprake is van ernstige, nauwkeurige en met elkaar overeenstemmende aanwijzingen van bedrog zoals reeds vermeld in onze blogpost van 23 december 2022. In een ...
Lees meer

HET NIET-AFWERVINGSBEDING EN DE VRIJE KEUZE VAN DE PATIËNT

Een niet-afwervingsbeding houdt in dat een contractpartij zich ervan onthoudt om gedurende een bepaalde termijn na beëindiging van de overeenkomst, patiënten en/of personeel van zijn medecontract af te werven. Een dergelijk beding wordt quasi altijd opgenomen in overeenkomsten tussen zorgverstrekkers en de praktijken waarvoor ze werkzaam zijn. In de praktijk ...
Lees meer

De verhuurder en zijn recht op informatie (van een potentiële-huurder)

In Brussel werden de regels betreffende de informatie die een verhuurder aan een potentiële huurder mag opvragen, verder uitgewerkt in art. 11 van de Ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en discriminatiebestrijding. Dit zorgt ervoor dat de verhuurder, ...
Lees meer

NIEUW ANTIWITWASREGLEMENT VOOR TOPVOETBALCLUBS

Sinds 1 juli 2021 vallen de Belgische voetbalbond, de profclubs en de makelaars onder de regels van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (antiwitwaswet). Deze legt aan de onderworpen entiteiten ...
Lees meer

PLANNEN OM EEN KAMER TE VERHUREN VIA AIRBNB? ENKELE JURIDISCHE AANDACHTSPUNTJES

Airbnb is een online marktplaats voor de verhuur en boeking van accommodaties in handen van particulieren, hotels en investeerders. Voor veel mensen, voornamelijk dan de mensen met een beschikkingsrecht over een kamer in toeristische steden zoals Brugge of Gent, zorgt Airbnb voor een mooi extra zakcentje. Vooraleer men een kamer ...
Lees meer

HET BOSMAN-ARREST

Als de vraag wordt gesteld welke Belgische voetballer de grootste impact heeft gehad op het Europese voetbal, zullen bij velen de namen van De Bruyne, Lukaku of andere Hazards spontaan over de lippen rollen. Well, not in my book! Ik ga voor een andere boss, mister Bosman. Bosman kan wellicht ...
Lees meer

De vastgoedmakelaar en zijn informatieplicht

Het nieuwe boek 5 van het verbintenissenrecht behelst enkele principes waaraan de vastgoedmakelaar zich dient te houden bij het uitoefenen van zijn beroepsactiviteiten. Het principe van de informatieplicht is hierbij een zeer belangrijke verplichting van de vastgoedmakelaar. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Een potentiële koper doet ...
Lees meer

Kan een zorgverstrekker verzoeken aan het RIZIV om bijkomende personen te verhoren in kader van een onderzoek?

In een zaak waarover de Kamer van eerste aanleg zich uitsprak op 18 december 2020 was er sprake van een onderzoek gevoerd door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) naar de correctheid van de verstrekkingen uitgevoerd door een verpleegkundige. In het kader van dat onderzoek waren door de ...
Lees meer

Ziek tijdens mijn vakantie, wat nu?

Het kan wel eens gebeuren dat u ziek wordt tijdens uw verlof. Op wat heeft u dan recht? Bent u automatisch deze vakantiedagen kwijt en hebt u dus brute pech of is er hiervoor een speciale regeling voorzien in het Belgisch recht? Werknemers hebben jaarlijks het recht op betaald verlof ...
Lees meer

De aanwezigheid van verborgen gebreken bij het kopen van een woning: wat kan u doen?

De wet stelt dat de verkoper gehouden is tot “vrijwaring voor verborgen gebreken” van de verkochte woning. Hoewel er geen wettelijke definitie bestaat, zijn er wel duidelijke voorwaarden om te kunnen spreken van een “verborgen gebrek”. Vooreerst wordt onder gebreken verstaan kenmerken die de woning ongeschikt maakt voor het gebruik ...
Lees meer

DE RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMER

Bouwprojecten bestaan meestal uit een cascade van samenwerkingen. Zonder de nodige bescherming kan een faillissement voor heel wat problemen zorgen. Gelukkig had de wetgever hier oog voor, en heeft die om hieraan tegemoet te komen de ‘rechtstreekse vordering’ voorzien in het Burgerlijk Wetboek. De basisregel in het Belgische recht is ...
Lees meer

Het onderzoek door het RIZIV verschilt fundamenteel van het onderzoek in strafzaken

Wanneer u als zorgverstrekker wordt verhoord door het RIZIV, dan zal u bij uw oproeping tot verhoor een bijlage terugvinden waarop uw rechten in kader van de Salduz-wetgeving worden opgesomd. Betekent dit dan dat een onderzoek door het RIZIV kan gelijkgesteld worden een onderzoek in een strafrechtelijke procedure? Dit was ...
Lees meer

Hoe een overeenkomst ontbinden?

Zoals wij reeds eerder schreven trad het nieuwe verbintenissenrecht in werking op 1 januari 2023. Het idee achter het nieuwe boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is om de wetsbepalingen aan te passen aan de hedendaagse maatschappij. Zo is de vernieuwing merkbaar voor wat betreft de beëindiging van een overeenkomst ...
Lees meer

Cadeau of schenking?

Er zijn vele redenen waarom mensen elkaar plezieren met een geschenk. Denk bijvoorbeeld aan een envelopje met geld voor verjaardagen, feestdagen, … Kan dergelijk geschenk beschouwd worden als een belastbare schenking en zijn er fiscale of erfrechtelijke gevolgen aan verbonden? Een gelegenheidsgeschenk en een belastbare schenking zijn twee te onderscheiden ...
Lees meer

Het afleveren van een arts van meerdere getuigschriften voor één raadpleging

In een zaak van 30 maart 2016 sprak de Leidend ambtenaar zich uit over een zaak waarbij door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) een controle was uitgevoerd bij een arts met een praktijk die voornamelijk gespecialiseerd was in anti-aging en lekkende darm. Door de DGEC was vastgesteld ...
Lees meer

Wettelijke interestvoet kent aanzienlijke stijging vanaf 1 januari 2023

Wanneer een schuldenaar een verschuldigd bedrag pas na de overeengekomen vervaldatum betaalt, is er sprake van een laattijdige betaling. De schuldenaar dient de schade veroorzaakt door dergelijke betaling te vergoeden en dit aan de hand van de zogenaamde nalatigheidsinteresten. Er kunnen twee categorieën nalatigheidsinteresten onderscheiden worden. Zo bestaat er enerzijds ...
Lees meer

VAN AERT GUNT LAPORTE GENT-WEVELGEM, MOOI GEBAAR OF WEDSTRIJDVERVALSING?

Mooie beelden afgelopen weekend in de koerswereld. Wout Van Aert en Christophe Laporte die broederlijk de finishlijn overstaken in Gent-Wevelgem, Van Aert weliswaar een fractie na Laporte om alzo zijn ploegmaat de overwinning te “gunnen”. Niet iedereen zal echter dezelfde mening toegedaan zijn, a fortiori de mensen die geld hebben ...
Lees meer

De strijd tegen alcohol in het verkeer: het verplicht alcoholslot

Er wordt steeds strenger opgetreden tegen alcohol in het verkeer en vaker aan de hand van repressieve maatregelen, zoals het verplicht alcoholslot. Het doel is om het aantal verkeersdoden en -ongevallen sterk te doen dalen. Wanneer een bestuurder een alcoholslot heeft, dient deze eerst te blazen in het slot alvorens ...
Lees meer

Opgelet met toegelaten cumulatie van verstrekkingen als zorgverstrekker

De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen wordt door het RIZIV omschreven als een gecodeerde lijst met geneeskundige prestaties die (geheel of gedeeltelijk) vergoed worden door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). In de nomenclatuur wordt de cumulatie van bepaalde verstrekkingen uitdrukkelijk uitgesloten. Andere verstrekkingen mogen dan weer wel gecumuleerd worden ...
Lees meer

Fietsen onder invloed van alcohol of dronken fietsen na een avondje uit is ook strafbaar

Men zou kunnen denken dat het wegverkeersrecht slechts van toepassing is voor wagens. Doch dit is een complete misopvatting. De regels die van toepassing zijn voor de wagens, zijn tevens van toepassing voor fietsers. Artikel 34 Wegverkeerswet bepaalt dat het verboden is om op een openbare plaats een voertuig of ...
Lees meer

UNION EN BRIGHTON, EERSTE BARSTJES IN HET HUWELIJK?

Union Sint-Gillis zit op een roze wolk. In de Belgische competitie zitten ze volop verwikkeld in een spannende titelstrijd en ook in de Europa League breekt de Brusselse sneltrein serieuze potten. De kans is dan ook bijzonder groot dat Union Sint-Gillis voor zijn prestaties gaat beloond worden met een Europees ...
Lees meer

FISCUS VISEERT HET PROFVOETBAL

Sinds enkele jaren is het vizier van de fiscus volop gericht op het Belgische profvoetbal. Zo kwam minister van Financiën Vincent Van Peteghem in 2021 op de proppen met een voorstel, als onderdeel van het regeerakkoord, om een drastische taxshift door te voeren waarbij de clubs de fiscale korting die ...
Lees meer

Het weigeren van handelshuurhernieuwing

Normaliter heeft een huurder het recht om de huur te hernieuwen indien hij/zij dit wenst. De hernieuwing van de huurovereenkomst kan verkregen worden om dezelfde handel voort te zetten, hetzij bij het verstrijken van de huurovereenkomst, hetzij bij het verstrijken van de eerste of de tweede hernieuwing. De duur van ...
Lees meer

Extrapolatie door het RIZIV – gerechtvaardigd of niet?

De extrapolatie is een vaak gebruikte techniek door het RIZIV bij de vaststelling van inbreuken door zorgverleners waarbij onterecht prestaties door de zorgverlener werden aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering. Door deze techniek kan het RIZIV een vaststelling van een inbreuk over een verstrekking uitgevoerd bij enkele patiënten, doortrekken naar alle ...
Lees meer

Toegang tot professioneel e-mailadres op naam na beëindiging van tewerkstelling

Het komt vaker voor dat de werkgevers de e-mailadressen van de vertrekkende werknemers voor een tijdje behouden teneinde geen belangrijke professionele berichten te verliezen, gelet op de functies van de vertrokken werknemer en het gebrek aan overdracht van lopende dossiers. Doch heeft de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) zich reeds in 2020 uitgesproken ...
Lees meer

Mogelijke manieren om de wettelijke samenwoning te beëindigen

Sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek blijft de wetgever het Burgerlijk Wetboek moderniseren. De wetgever wenst de huidige wetgeving steeds meer af te stemmen op de huidige maatschappij. Zo worden de manieren waarop een wettelijke samenwoning kan worden beëindigd gewijzigd. De wet van 8 februari 2023 wijzigt met ...
Lees meer

TRANSITIE IN HET AMATEURVOETBAL, DE NIEUWE FINANCIELE REGELS UITGELEGD

De envelopjes, niet zelden gevuld met zwart geld, zijn reeds jaar en dag een belangrijk onderdeel van het amateurvoetbal in ons land. Vanaf volgend seizoen zullen ze echter definitief tot het verleden behoren. Om voor meer financiële fairplay in het amateurvoetbal te zorgen heeft de KBVB immers een nieuw financieel ...
Lees meer

DE ZORGVOLMACHT ALS TOOL VOOR VERMOGENSPLANNING

Met een zorgvolmacht kan u zich voorbereiden op de dag dat u niet langer wilsbekwaam bent, bijvoorbeeld door coma of ziekte, en bijgevolg niet meer in staat bent om de handelingen betreffende uw persoon of uw vermogen waar te nemen. Door de opmaak van een zorgvolmacht duidt u één of ...
Lees meer

Wat ingeval een zorgverstrekker komt te overlijden tijdens een procedure voor het RIZIV

Wanneer u als erfgenaam wordt geconfronteerd met het overlijden van een familielid dan brengt dit niet alleen een zware emotionele slag met zich mee maar kan u opeens ook geconfronteerd worden met mogelijke zware financiële schulden van de overledene. Wat als uw overleden familielid een zorgverstrekker (bijvoorbeeld een arts, tandarts, ...
Lees meer

De controle van de aanstelling van een DPO: prioriteit voor de GBA in 2023

Als onderneming is men in bepaalde gevallen verplicht om een DPO (Data Protection Officer) aan te stellen. Deze zorgt ervoor dat de GDPR (General Data Protection Regulation of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd) wordt nageleefd en is een belangrijke schakel in de verantwoordingsvereiste die hieruit voortvloeit. Tevens draagt ...
Lees meer

Welke instantie zal over uw RIZIV dossier beslissen na een controle?

Wanneer u geconfronteerd wordt met een controle door het RIZIV en u nadien een PV van vaststelling ontvangt tot terugbetaling van een bedrag aan onterecht ontvangen prestaties, dan zal dit (al dan niet vrijwillig terugbetaald) bedrag afhankelijk maken welke instantie bevoegd zal zijn om over uw dossier te oordelen. Hierna ...
Lees meer

GOKRECLAME IN DE SPORTWERELD OP DE SCHOP

Het toenemend aantal gokverslaafden in ons land indachtig, zette minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ertoe aan om actie te ondernemen ter bestrijding van de huidige gokproblematiek. Dit heeft geresulteerd in een Koninklijk Besluit die in werking treedt vanaf 1 juli 2023, dewelke een grote impact zal hebben op de ...
Lees meer

De imprevisieleer: heronderhandeling van een bestaand contract mogelijk sinds 1 januari 2023

Sinds 1 januari 2023 heeft het verbintenissenrecht een hervorming ondergaan. Vóór 1 januari 2023 weigerde het Hof van Cassatie om de imprevisieleer toe te passen. Doch is er een evolutie en is dit nu verwerkt in artikel 5.74 nieuw Burgerlijk Wetboek. De vraag is wat de imprevisieleer exact inhoudt. Volgens ...
Lees meer

De strijd tegen fiscale fraude

In de strijd tegen fiscale fraude schrijft de wet van 17 maart 2022 de mogelijkheid voor om fiscale multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM) op te richten onder leiding van het Openbaar Ministerie en bestaande uit gespecialiseerde politiediensten en fiscale ambtenaren van de FOD Financiën. Zij hebben als taak om inbreuken inzake directe ...
Lees meer

Duurtijd van handelshuur: mogelijk voor één jaar?

In principe geldt een handelshuurovereenkomst voor een minimum van 9 jaar. Doch is een verkorting van deze termijn mogelijk. Een handelshuurovereenkomst is ook mogelijk voor een duurtijd van maximaal 1 jaar. Men spreekt hierbij ook wel van een pop-up. Er moet hierbij ook sprake zijn van een onroerend goed of ...
Lees meer

De bewijswaarde van getuigenverklaringen en een proces-verbaalvan verhoor in kader van een onderzoek door het RIZIV

In een zaak van 17 juli 2018 sprak de Kamer van Beroep zich uit over het beroep tegen een beslissing van de Kamer van Eerste aanleg waarbij een huisarts werd veroordeeld tot terugbetaling van een bedrag van 6.419,60 euro alsook een administratieve geldboete. In casu was sprake van 232 verstrekkingen ...
Lees meer

ZORGVOLMACHT, WAT BIJ VERHUIS NAAR HET BUITENLAND?

Een zorgvolmacht is een volmacht waarbij een lastgever een lasthebber aanstelt om, op het moment waarop deze zelf niet langer wilsbekwaam is, de handelingen in verband met het vermogen en/of de persoon over te nemen. Stel, u bent met de fiets naar het werk en wordt aangereden door een auto ...
Lees meer

Precontractuele aansprakelijkheid en het nieuwe verbintenissenrecht

Partijen kunnen er steeds voor opteren om in onderhandeling te gaan met elkaar. In elk onderhandelingsproces staat de onderhandelingsvrijheid centraal. Afspraken tussen partijen zijn louter afdwingbaar van zodra deze voldoende omvattend zijn en kunnen worden bewezen. In de onderhandelingsfase hebben partijen aldus rechten en plichten jegens elkaar. Zo dient een ...
Lees meer

De verjaring van feiten of beweerde inbreuken onder de Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU-Wet)

Indien de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) een onderzoek uitvoert bij een zorgverstrekker en meent tijdens de controle inbreuken op de Nomenclatuur te hebben vastgesteld, dan dienen de sociale inspecteurs deze inbreuken vast te stellen binnen een wettelijk bepaalde termijn. Elke inbreuk die na het verstrijken van deze ...
Lees meer

Fiscale aftrek van onderhoudsgeld

Wanneer uw ex-partner een onderhoudsbijdrage voor de kinderen dient te betalen dan heeft dit fiscale gevolgen. Zo geven betaalde onderhoudsgelden recht op aftrek van 80% aftrekbaar in hoofde van de schuldenaar in de personenbelasting. Om van deze aftrek te kunnen genieten dienen een vijftal aantal voorwaarden vervuld te zijn. Het ...
Lees meer

Het vervalsen van voorschriften door een zorgverlener wordt door het RIZIV streng bestraft

In een beslissing van 18 oktober 2021 heeft de Leidend ambtenaar zich uitgesproken over getuigschriften van verstrekte hulp die waren opgemaakt op basis van feitelijk onbestaande en ongeldige voorschriften. In casu had er een controle plaatsgevonden bij een kinesist waarbij de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) had vastgesteld ...
Lees meer

CHELSEA VERPULVERT BRITS TRANSFERRECORD, WAT MET DE FFP-REGELS?

De transferperiode is op zijn einde gelopen en er werd weer met geld gestrooid door de voetbalclubs als nooit tevoren. Chelsea kan hierbij als absolute exponent aanschouwd worden. De club gaf maar liefst 323 miljoen pond uit voor het aantrekken van acht nieuwe spelers, hetgeen meer is dan wat de ...
Lees meer

De begrenzing van de P-waarden van de verstrekkingen door de tandarts: gaat het om cumulatieve of alternatieve voorwaarden?

In een beslissing van 6 mei 2021 sprak de Kamer van Eerste aanleg zich uit over de vraag of de maximale P-waarden, dewelke een tandarts per maand/trimester dient na te leven volgens de nomenclatuur, als cumulatieve voorwaarden moeten beschouwd worden. Volgens artikel 6, §19 van de Bijlage bij het koninklijk ...
Lees meer

Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

De wet van 30 oktober 2022 houdende verschillende bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid werd op 18 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet bevat drie arbeidsrechtelijke maatregelen aangaande de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wegens ziekte of ongeval. De wet treedt in werking op 28 november 2022. Hieronder worden de voornaamste nieuwe ...
Lees meer

De garantietermijn bij aankoop van consumptiegoederen

Het consumentenrecht voorziet een wettelijke garantietermijn waarop consumenten recht hebben bij aankoop van consumptiegoederen. Consumptiegoederen impliceren roerende lichamelijke zaken. Hieronder valt bijvoorbeeld een kast, een auto, …. Water, gas en elektriciteit zijn consumptiegoederen in de zin van het Oud Burgerlijk Wetboek wanneer zij gereed zijn gemaakt voor verkoop in een ...
Lees meer

TRANSFERREGELS: DE GEVOLGEN VAN DE BREXIT VOOR DURANVILLE

Julien Duranville, het 16-jarige goudhaantje van RSC Anderlecht, en de Brexit. Velen onder ons zullen zich afvragen wat beiden in godsnaam met elkaar te maken hebben. Met dit schrijven wordt er getracht hieromtrent meer duidelijkheid te verschaffen. De precaire financiële situatie van RSC Anderlecht is een publiek geheim. Het hoeft ...
Lees meer

Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) in werking. De idee achter het nieuwe wetboek is de flexibilisering en vereenvoudiging van het Belgische vennootschapsrecht. Het nieuwe WVV heeft het aantal vennootschapsvormen beperkt. Met de start van het nieuwe jaar 2023 wordt ook het jaar ...
Lees meer

De overschrijding van de redelijke termijn kan de vernietiging van een beslissing tot gevolg hebben

In een uitspraak van 26 juni 2018 werd door de Kamer van Beroep bij het RIZIV een beslissing genomen over de al dan niet vernietiging van een beslissing van de Beperkte Kamer van het Comité van de Dienst voor Geneeskundige controle wegens de overschrijding van de redelijke termijn. In casu ...
Lees meer

Wat gebeurt er wanneer de huurder of verhuurder overlijdt bij woninghuur?

Het overlijden van de huurder of de verhuurder is een situatie die zich uiteraard wel vaker voordoet. Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk of het de huurder of de ver huurder is die is overleden. Wanneer de verhuurder komt te overlijden heeft dit geen gevolgen voor het vervolg van ...
Lees meer

De toepassing van het principe van de mildere strafwet door de Kamer van Beroep bij het RIZIV

In een uitspraak van 23 april 2013 sprak de Kamer van Beroep zich uit over een zaak waarbij meerdere inbreuken op de ZIV-Wet door een logopedist werden vastgesteld. Hoewel de inbreuken zwaarwichtig waren en er sprake was van herhaling in hoofde van de logopedist, paste de Kamer van Beroep het ...
Lees meer

HET (S)PORTRETRECHT

“Pour vivre heureux, vivons cachés”, luidt het Franse gezegde. Voor topsporters, die tevens vaak als publieke figuren fungeren, is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Om toch van ietwat privacy te kunnen genieten, zijn de portretrechten een handig en noodzakelijk redmiddel. Portretrechten zijn voor topsporters echter niet enkel uit privacy-overwegingen een ...
Lees meer

Kan je een gasboete krijgen voor een snelheidsovertreding?

Vanaf 1 februari 2021 kunnen steden en gemeenten GAS-boetes uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones 30 of 50. Dit besliste het Vlaamse parlement door op 7 oktober 2020 hierover een decreet goed te keuren. De lokaal besturen kunnen kiezen of ze beperkte snelheidsinbreuken zelf wil afhandelen of niet. Hieruit volgt ...
Lees meer

Gerechtelijke herziening van de verblijfsregeling vastgesteld in een EOT-overeenkomst

Wanneer u voorafgaand aan de echtscheiding een EOT-overeenkomst hebt afgesloten is de vraag of u deze overeenkomst kan wijzigen wanneer een ouder de verblijfsregeling voor de kinderen gewijzigd wilt zien worden. Er zijn tal van wetsbepalingen die een regeling bevatten betreffende de verblijfsregeling voor de kinderen. Het Hof van Cassatie ...
Lees meer

Wat als uw aannemer failliet gaat?

Wanneer u start aan de bouw van uw droomwoning dient u noodgedwongen beroep te doen op meerdere aannemers. Maar wat als uw aannemer tijdens de bouw van uw woning failliet gaat? Van zodra een onderneming zijn financiële verplichtingen niet meer kan nakomen dan dringt een faillissement zich in de meeste ...
Lees meer

Het niet vernietigen door de apotheker van teruggegeven medicatie wordt door het RIZIV streng bestraft

In een beslissing van 15 oktober 2021 sprak de Leidend Ambtenaar zich uit in een zaak waarbij verscheidende inbreuken door een apotheker werden vastgesteld. Zo werd onder meer door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle vastgesteld dat de apotheker de unieke streepjescode meermaals of helemaal niet had ingelezen. De ...
Lees meer

OMZETTING VAN DE KLOKKENLUIDERSRICHTLIJN, BEROEPSGEHEIM VERDER UITGEHOLD

Op 24/11/2022 werd het wetsontwerp, dat voorziet in de omzetting van de Europese richtlijn 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (klokkenluidersrichtlijn), goedgekeurd in de kamer. Deze nieuwe klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op ...
Lees meer

Opzeg door verhuurder voor eigen bewoning

Wanneer u eigenaar bent van een woning en deze verhuurt, heeft u als verhuurder steeds de mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen. Dit geldt zowel voor huurovereenkomsten die dateren van voor 2019 als huurovereenkomsten die dateren vanaf 1 januari 2019. Doch is het noodzakelijk dat u als verhuurder de voornemens ...
Lees meer

Quid pro quo, Sjachtar Donetsk eist 40 miljoen euro van FIFA

2022 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar waarin Rusland Oekraïne is binnengevallen. Deze gebeurtenis heeft naast veel verdriet en menselijk leed, een gigantische impact gehad op het sportgebeuren in Oekraïne, niet in het minst op de Oekraïense voetbalclubs. Om de situatie in Oekraïne menselijker te maken voor buitenlandse spelers ...
Lees meer

Tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld

Het gebeurt wel vaker dat een slachtoffer van huiselijk geweld niet de stap durft te nemen om de misbruiker te verlaten. Ter bescherming van slachtoffers voor het huiselijk geweld is er een wettelijke regeling ingevoerd waarbij de mogelijkheid wordt gegeven om een tijdelijk huisverbod op te leggen aan de misbruiker ...
Lees meer

Wat met de huurders indien u uw pand wilt verkopen?

Het kan zijn dat u uw verhuurd pand wilt verkopen. De vraag is wat met de huurders? Moeten zij het pand verlaten bij verkoop of mogen zij in het pand blijven? Echter bestaat hiervoor geen pasklaar antwoord. Dit is namelijk afhankelijk of de huurovereenkomst een vaste dagtekening heeft en of ...
Lees meer

Interpretatie van artikel 77sexies van de GVU-wet: de schorsing van een zorgverlener in de derdebetalersregeling

In een beslissing van de Kamer van Eerste Aanleg van 19 oktober 2020 werd een verduidelijking gegeven in verband met de interpretatie van artikel 77sexies GVU-wet. Dit artikel werd door de wetgever ingevoerd met als doel om eventuele toekomstige onverschuldigde betalingen te vermijden. In de zaak die aanleiding gaf tot ...
Lees meer

Sinds 23 november 2022 asbestattest verplicht bij verkoop van gebouwen

Sinds 23 november 2022 zijn verkopers van gebouwen verplicht om een asbestattest in hun bezit te hebben. Indien je van plan bent om een gebouw te verkopen die dateert van voor 2001 mag u het asbestattest zeker niet vergeten. Het betreft: Woningen waarbij de verkoopovereenkomst ondertekend is vanaf 23 november ...
Lees meer

Een nieuw hoofdstuk in de Europese Super League saga

19/04/2021, een datum die in het collectieve voetbalgeheugen staat gegrift. Twaalf Europese topclubs legden toen een bom onder de Europese clubvoetbalstructuren met hun voornemen om een nieuwe competitie op poten te zetten, de zogenaamde Super League. De voortrekkers hiervan waren Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur (Premier ...
Lees meer

Een woonstvergoeding bij echtscheiding

Uit de echt scheiden is vaak een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing. Een scheiding brengt heel wat onzekerheden met zich mee. Daarnaast roept het vele vragen. Zo kan de situatie zich voordoen dat wanneer de relatie wordt beëindigd tussen twee partijen één van de partijen in de gezinswoning blijft wonen en ...
Lees meer

Overschrijding door maximale P waarden per prestatiejaar door tandarts: het RIZIV legt een terugbetaling en een boete op

Na een controle werd in een proces-verbaal van vaststelling een tandarts ten laste gelegd dat voor het prestatiejaar 2019 verstrekkingen door haar waren aangerekend boven het maximum van 46.000 P-waarden. Volgens artikel 6, §19 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur ...
Lees meer

De ontzetting uit het ouderlijk gezag

In principe blijft een kind onder het gezag van zijn ouders staan tot aan zijn/haar meerderjarigheid of ontvoogding. Wanneer de ouders samenleven, oefenen zij het gezag over het kind gezamenlijk uit. Onder ouderlijk gezag wordt verstaan: De beslissing over de huisvesting van het kind, de belangrijkste beslissingen betreffende de gezondheid, ...
Lees meer

Laadpalen in een appartementsgebouw

Eén van de grootste moeilijkheden omtrent het gebruik van een elektrische wagen is de nood aan een laadpaal. Een veelbesproken topic is de concrete voorziening van zo’n laadpaal: waar moet deze worden geplaatst, hoeveel gaat dit kosten, wie gaat dit betalen, etc? Om het gebruik van elektrische wagens en de ...
Lees meer

Schuldinzicht, vrijwillige terugbetaling en geen antecedenten:  belangrijke elementen voor de Kamer van Eerste aanleg om een mildere administratieve geldboete op te leggen 

In een beslissing van 12/09/2022 heeft de Kamer van Eerste Aanleg zich uitgesproken in een zaak tegen een zelfstandig thuisverpleegkundige in kader van de aanrekening van prestaties aan de mutualiteiten. Na een controle bij de betrokken zelfstandig thuisverpleegkundige was de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle) van mening dat ...
Lees meer

Cookies op uw website: wat moet u weten betreffende de toestemming?

Wanneer een klant uw website bezoekt en u cookies gebruikt, moet het voor de klant duidelijk zijn wat het doel is van deze cookies en waarom u ze gebruikt. Noodzakelijk is dat de klant zijn/haar toestemming geeft voor het plaatsen en lezen van deze cookies waarbij hij/zij op de hoogte ...
Lees meer

De wet van ’78: vrijheid, echter geen blijheid  

De wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, kortweg de wet van ’78, is een Belgische wet die sporters de mogelijkheid biedt hun contract van bepaalde duur te verbreken indien ze een vergoeding (het salaris van de resterende contractduur) overmaken aan hun club. Deze wet is ...
Lees meer

Fiches 281.50 opgemaakt zonder opsplitsing van de werkelijk gestorte inkomsten na afdracht van de kosten maken materiële vergissing uit

In een vonnis van 29 november 2022 sprak de Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent zich uit over de vraag of een foutief opgemaakte fiche 281.50 een materiële vergissing uitmaakt. De feiten die aanleiding gaven tot deze uitspraak waren de volgende. DE FEITEN: Eiseres in deze procedure is een ...
Lees meer

Verblijfsregeling van minderjarige kinderen afdwingen

Wanneer je kinderen hebt en je wenst uit het echt te scheiden, dan dient er een verblijfsregeling voor de minderjarige kinderen te worden bepaald. In het ideale geval heb je een goede verstandhouding met uw ex-partner en komen jullie samen tot een akkoord over wanneer de kinderen bij wie verblijven ...
Lees meer

Clausule Valkeniers bij een nieuw huwelijk: ter bescherming van uw kind(eren)

Het gebeurt wel vaker dat ouders opnieuw trouwen na een scheiding. Doch kunnen kinderen zich daartegen verzetten omdat zij schrik hebben dat hun erfrecht bedreigd zal zijn. Volgens het wettelijk erfrecht heeft de huwelijkspartner het volledige vruchtgebruik op de ganse nalatenschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige kinderen ...
Lees meer

Blague Friday

De vierde vrijdag van november staat traditioneel in het teken van Black Friday, de hoogdag van het consumentisme. Het concept “Black Friday” is overgewaaid uit de Verenigde Staten en wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen. Op deze dag pakken winkels uit met enorme kortingen waardoor de ...
Lees meer

De gezinswoning bij echtscheiding

Wanneer personen uit het echt scheiden, brengt dit heel wat vragen met zich mee. Zo wordt vaak de vraag gesteld wat er met de gezinswoning zal gebeuren. Het lot van de gezinswoning is afhankelijk van wat partijen willen. Hieronder worden de meest voorkomende mogelijkheden uiteengezet. De eerste mogelijkheid die partijen ...
Lees meer

Juridische moeilijkheden bij het optreden tegen hooliganisme, pijnpunten met betrekking tot identificatie 

“Hooliganisme aanpakken? Simpel toch, gewoon de onruststokers uit de stadions weren!”  Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. In het huidig wetgevend kader is het quasi onmogelijk om dit te bewerkstelligen. “Voetbalsupporters” die zich misdragen in de tribunes en alzo een inbreuk op de Voetbalwet plegen, krijgen naast een geldboete regelmatig ...
Lees meer

Beslissing van de Leidend ambtenaar waarbij een lagere geldboete van 25% in plaats van 150% of 200% werd opgelegd

In een beslissing van 29 september 2022 sprak de Leidend ambtenaar bij het RIZIV zich uit over verscheidende inbreuken begaan door een zelfstandige thuisverpleegkundige op de wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Tijdens een controle door de DGEC (Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en controle) werden namelijk de volgende inbreuken ...
Lees meer

Mijn mama is dement: wat kon preventief gedaan worden om het lot van haar goederen en de zorg over haar te bepalen?

Het gebeurt jammer genoeg vaak dat personen iets voorhebben waardoor zij naar een toestand van wilsonbekwaamheid evolueren, denk maar bv aan dementie. Een persoon dat wilsonbekwaam is kan zelf geen beslissingen meer nemen omdat hij/zij geen besef heeft over de gevolgen van deze beslissingen. Om deze reden is het belangrijk ...
Lees meer

Het verhuren van een kamer in een woning: dit is wat je moet weten

Wanneer je eigenaar bent van een ruime gezinswoning en er staan enkele kamers leeg, kan je er voor opteren om enkele kamers te verhuren. Dit noemt men een kamerwoning. Een kamerwoning is een woning waarbij meerdere mensen samenleven en waarbij minstens een van de basisvoorzieningen in de kamer ontbreken en ...
Lees meer

Juridische moeilijkheden bij het optreden tegen hooliganisme, de beperkte bevoegdheid van de steward

De hooligan zelfst naamw. (m.), iemand die meedoet aan georganiseerd geweld rond sportwedstrijden. De term hooliganisme werd bij het grote publiek geïntroduceerd in 1985 toen in het Heizelstadion te Brussel tientallen doden en honderden gewonden vielen na supportersrellen bij de finale van de Europacup tussen het Engelse Liverpool en het ...
Lees meer

Genieten van het verlaagd belastingtarief bij aankoop van een woning: de voorwaarden

Bijna iedereen heeft ooit de droom om een eigen huis te kopen. Sinds corona zijn de prijzen van de gezinswoningen strek gestegen wat ervoor zorgt dat niet iedereen zijn droom kan najagen. Bij het aankopen van een gezinswoning moet je ook belastingen betalen. In Vlaanderen zijn er verschillende tarieven. Het ...
Lees meer

De start van een nieuwe wondzorgnomenclatuur in december 2022

Vanaf 1 december 2022 zal het nieuwe artikel 8 betreffende de wondzorg door thuisverpleegkundigen in werking treden. Zo wordt onder meer de classificatie van de wondzorg herzien en wordt meer ingezet op een nauwere samenwerking en communicatie tussen de verpleegkundige en de huisartsen. De nieuwe nomenclatuur voorziet namelijk dat de ...
Lees meer

Gronden beëindiging wettelijke samenwoning

Het instituut van het huwelijk wordt in de huidige samenleving steeds meer vervangen door de wettelijke samenwoning. Onlangs diende de heer Koen Geens een wetsvoorstel in met betrekking tot de gronden van de beëindiging van de wettelijke samenwoning. Vooreerst brengen we de basisbegrippen nog eens ter herinnering. Volgens artikel 1475 ...
Lees meer

De aansprakelijkheid van de sportbeoefenaar, een verhoogde drempel

Een roekeloze tackle tijdens een voetbalwedstrijd, een gemene slag onder de gordel tijdens een bokswedstrijd, een venijnige duw in de eindsprint van een wielerwedstrijd,.. Het zijn zaken die eigenlijk niet in het sportgebeuren thuishoren maar desondanks veel te vaak voorkomen. Om de schade die hieruit voortvloeit te kunnen verhalen op ...
Lees meer

Gegevensverwerking: je bent verplicht om een verwerkingsverantwoordelijke en verwerker aan te duiden. Wie mag dit zijn en wat zijn de voorwaarden?

Zonder het te weten worden onze persoonsgegevens dagdagelijks verwerkt. Denk maar aan bijvoorbeeld het voorbijrijden van een ANPR-camera. Wist u dat deze camera’s persoonsgegevens verwerken en dat deze ook gedurende een bepaalde tijd worden bijgehouden door de politie? Dit is maar één van de duizenden voorbeelden van een gegevensverwerking waarbij ...
Lees meer

Een ongeval met een tram: gewild of ongewild?

Op 7 oktober 2022 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de buitencontractuele aansprakelijkheid bij een verkeersongeval. De feiten die aanleiding gaven tot dit arrest waren de volgende. EO was met vrienden op stap op 1 augustus 2018 in Oostende toen hij om 4u30 een stilstaande tram zag. Om ...
Lees meer

De bestuurdersaansprakelijkheid in de VZW: aandachtspunten voor de bestuurder

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen is er in 2019 heel wat gewijzigd in het juridische landschap. Niet alleen de verschillende vennootschapsvormen werden door de wetgever grondig aangepakt, ook de regeling van de verenigingen zoals de vereniging zonder winstoogmerk kreeg een grondige update. De vereniging ...
Lees meer

Ik heb een product of dienst op afstand aangekocht maar ik heb spijt: kan ik terugkomen op mijn aankoop?

We kopen als consument vaak producten online. Denk maar aan bijvoorbeeld het aankopen van een nieuwe gsm via Coolblue. Dit noemt men ook wel een aankoop op afstand. Vooraleer er sprake is van een aankoop op afstand moet er sprake zijn van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op ...
Lees meer

Sport en recht, contradictio in terminis?

Geloof en losbandigheid, Qatar en mensenrechten, sport en recht,.. combinaties die spontaan de wenkbrauwen doen fronsen. In het laatste geval is dit echter volledig onterecht! De toegenomen juridisering van de maatschappij heeft ook het sportgebeuren niet links laten liggen. De tijden dat het sportgebeuren louter als een zuivere krachtmeting wordt ...
Lees meer

De identificatieplicht bij eerdere verkeersovertreding  

In België geldt de wettelijke verplichting voor rechtspersonen om de bestuurder van het bedrijfsvoertuig te identificeren bij een verkeersovertreding. Deze verplichting kan men terugvinden in artikel 67ter van de Wegverkeerswet. Artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalt het volgende: “Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ...
Lees meer

Storting van eigen gelden op de gemeenschappelijke rekening. Eigen of toch als gemeenschappelijk te beschouwen?

Als u gehuwd bent volgens het stelsel van gemeenschap van goederen en u stort eigen gelden op uw eigen of de gemeenschappelijke bankrekening, dan worden deze gelden, behoudens tegenbewijs, geacht te behoren tot het gemeenschappelijk vermogen. Volgens artikel 2.3.22, §3 BW bestaat er namelijk een vermoeden van gemeenschappelijkheid. Art. 2.3.22 ...
Lees meer

Bevestiging door Hof van Cassatie dat de patiënt dient aan te tonen dat hij niet voldoende werd geïnformeerd door de arts 

In ons nieuwsbericht van 18 juni 2020 informeerden wij u al over het arrest van het Hof van Cassatie van 18 juni 2020 waarbij werd geoordeeld dat het niet aan de arts, doch wel aan de patiënt is als eisende partij om te bewijzen dat hij niet voldoende werd geïnformeerd ...
Lees meer

Waarom zijn algemene voorwaarden belangrijk?

In de praktijk sturen ondernemingen vaak enkele beknopte algemene voorwaarden mee op hun factuur naar de klant. Deze beknopte algemene voorwaarden betreffen voornamelijk de betalingsvoorwaarden en bepalingen omtrent laattijdige betaling. Dit is echter niet voldoende. Vaak zijn de algemene voorwaarden niet meer aangepast aan de huidige wetgeving. Als ondernemer is ...
Lees meer

Toepassing van het principe van de omkering van de bewijslast in arbeidsrechtelijke zaken

In een zaak van 13 juni 2022 sprak het arbeidshof te Gent zich uit over een geschil naar aanleiding van een ontslag door de werkgever waarbij het principe van de omkering van de bewijslast werd toegepast. De feiten die aanleiding gaven tot dit arrest waren de volgende. Op 11 april ...
Lees meer

Wat met de indexatie van de huurprijs bij slecht geïsoleerde Vlaamse woningen?

In Vlaanderen werd er een decreet[1] tot beperking van de indexatie van de huurprijzen gestemd om de gevolgen van de energiecrisis te verlichten voor de Vlaamse burgers. Deze maatregelen hebben uitwerking vanaf 1 oktober 2022. Het decreet is van toepassing op huurcontracten die betrekking hebben op woninghuur en die in ...
Lees meer

Wegverkeersreglement wordt gemoderniseerd met nieuwe bepalingen

In onze blog van 7 juli 2022 informeerden wij u al over de nieuwe verkeersregels voor elektrische steps. Zo is het vanaf 1 juli 2022 namelijk verboden om met een elektrische step op het voetpad te rijden (behoudens enkele wettelijke uitzonderingen). Omdat een samenleving evolueert en waarbij steeds meer nieuwe ...
Lees meer

Is cassatieberoep mogelijk tegen een beslissing van de onderzoeksrechter tot afwijzing van bijkomende onderzoeksdaden?

Op 14 juni 2022 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de mogelijkheid om cassatieberoep in te stellen tegen een beslissing van de onderzoeksrechter waarbij het verzoek tot bijkomende onderzoeksdaden wordt afgewezen. Volgens artikel 420, eerste lid, Wetboek van Strafvordering staat slechts cassatieberoep open tegen een eindbeslissing, behoudens in ...
Lees meer

Nieuwe regels Burgerlijk Wetboek vanaf 1 september 2023: zaterdag wordt niet meer aanzien als een werkdag

Indien een werkgever een werknemer wenst te ontslaan wegens dringende reden, dan moet deze volgens de wet verplicht een termijn van 3 werkdagen naleven. Artikel 35 arbeidsovereenkomstenwet schrijft namelijk het volgende voor: “Elke partij kan de overeenkomst zonder opzegging of vóór het verstrijken van de termijn beëindigen om een dringende ...
Lees meer

Het reservekapitaal bij een vereniging van mede-eigenaars

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe appartementsrecht in werking. Dit heeft als gevolg dat het boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk wetboek (die de regels over appartementsrecht voorschrijft) wijzigt. Op 1 september 2021 trad de nieuwe regelgeving in werking. Hierbij werd het gewijzigde artikel 3.86, § 3, vierde lid ...
Lees meer

Ook halfbroers en halfzussen hebben voortaan het recht om gehoord te worden door de Familierechtbank

In elke procedure aangaande de verblijfsregeling van minderjarige kinderen, in het kader van een echtscheiding of daarbuiten, hebben zij het recht om gehoord te worden. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar worden niet in elke procedure automatisch gehoord. Zij worden enkel gehoord indien de rechter, het kind zelf, een ...
Lees meer

Appartementsrecht: mag u als mede-eigenaar een elektrische laadpaal installeren?

Elke dag rijden er meer en meer elektrische wagens rond in ons land. Bij de aankoop van een elektrische wagen hoort uiteraard ook de installatie van een elektrische laadpaal. Wat nu als u in een appartementsgebouw woont met andere mede-eigenaars? Mag je als mede-eigenaar zomaar een laadpaal installeren? Is daarvoor ...
Lees meer

Het niet inwilligen van het verzoek van de beklaagde om een getuige te horen: schending van de rechten van verdediging volgens het Hof van Cassatie

Op 14 juni 2022 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de schending van de rechten van verdediging van een beklaagde in een strafzaak. De feiten die aanleiding gaven tot dit arrest waren de volgende. Een beklaagde werd door een vrouw uit zijn vorige buurt herkend op beelden die ...
Lees meer

Houd als kinesist steeds uw jaarlimiet van de M-waarden in het oog. Het RIZIV treedt streng op bij overtredingen.

Bent u kinesist, dan zullen de M-waarden u waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Bij elke verstrekking die u als zorgverstrekker verleent in kader van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, wordt namelijk een bepaalde waarde aangerekend. Deze M-waarden zijn volgens artikel 7, §19 van de Nomenclatuur gelimiteerd tot een maximum van ...
Lees meer

Wat te doen als uw aannemer failliet gaat

Je hoopt uiteraard dat de situatie zich niet voordoet, doch het gebeurt helaas wel dat wanneer je beroep doet op een aannemer voor de bouw/renovatie van je droomwoning of zelfs kleine klus, dat de aannemer failliet gaat. Het aantal faillissementen in de bouwsector is immers erg hoog. Wat zijn uw ...
Lees meer

Is een zorgvolmacht ook nuttig voor u?

Wanneer je een dagje ouder wordt, kan het interessant zijn om een zorgvolmacht te laten opstellen. Maar wat is een zorgvolmacht nu eigenlijk? In juridische termen wordt een zorgvolmacht een buitengerechtelijke bescherming genoemd die verloopt via een lastgevingsovereenkomst. Aldus wordt bij een zorgvolmacht het juridische principe van een lastgeving toegepast: ...
Lees meer

De kwijtschelding na de sluiting van het faillissement

In een arrest van 23 juni 2022 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over een prejudiciële vraag ivm het verzoek tot kwijtschelding ingediend na de sluiting van het faillissement. Indien het faillissement wordt afgesloten zonder dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de kwijtschelding van de gefailleerde doordat er geen ...
Lees meer

Huwen onder het wettelijk stelsel: kwalificatie van eigen en gemeenschappelijke gelden

Veel echtgenoten zijn zich vaak niet bewust van hun financiële situatie indien de relatie misloopt. Vaak zijn de gevolgen bij echtscheiding niet billijk. Het is dus belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel (ook wel genoemd: het stelsel van gemeenschap van goederen) beschikken steeds ...
Lees meer

Kan het slachtoffer bij een verkeersongeval eveneens aansprakelijk worden gesteld?

Door de start van het nieuwe schooljaar begeven zich opnieuw heel wat mensen in het verkeer. Dit zorgt voor heel wat drukte, zeker op de weg naar school en aan de schoolpoort. Wanneer u met de kinderen op de achterbank naar school rijdt, kan dit extra stress met zich meebrengen ...
Lees meer

Hoge inflatie: welke gevolgen heeft dit voor uw huurprijzen?

Iedereen heeft het wellicht al gevoeld in zijn portemonnee, de sterke inflatie van het afgelopen jaar. Het leven wordt steeds duurder. De inflatiecijfers begin januari 2022 lagen zelfs op het hoogste niveau sinds 1983. Als verhuurder is het mogelijk om deze sterke prijsstijging ook door te rekenen bij de volgende ...
Lees meer

Wetsvoorstel ingediend tot invoering van een algemeen stelsel van gelegenheidswerk

Op 12 april 2022 werd er een wetsvoorstel ingediend betreffende de invoering van een algemeen stelstel van gelegenheidswerk. Gelegenheidswerk houdt in dat een werknemer tijdelijk wordt ingezet voor een specifieke taak. Momenteel bestaat gelegenheidswerk enkel in de land- en tuinbouwsector en in de horeca. Het wetsvoorstel beoogt een algemeen wettelijk kader te ...
Lees meer

Beperking in de tijd van het beroepsverbod van de bedrijfsrevisor na verlies van betrouwbaarheid

Een bedrijfsrevisor dient aan een reeks strikte beroepsvoorwaarden te voldoen die zijn opgenomen in de Wet op de Bedrijfsrevisoren van 7 december 2016. Zo dient de bedrijfsrevisor ondermeer ‘betrouwbaar’ te zijn. In artikel 5 van de Wet op de Bedrijfsrevisoren wordt bepaald wat ‘betrouwbaar’ zijn betekent, namelijk: “a) niet beroofd ...
Lees meer

Veel voorkomende inbreuken op de RIZIV-reglementering door verpleegkundigen. Waar moet u op letten?

De corona-crisis is grotendeels gaan liggen en het normale leven heeft zich intussen weer hervat. Ook het RIZIV-zelf blijkt weer volop operationeel te zijn en voert weer controles uit op het correct aanrekenen van uw prestaties als verpleegkundige. Uiteraard wil niemand geconfronteerd worden met een controle door het RIZIV. U ...
Lees meer

Een bod uitbrengen op een woning: bezint eer ge begint

Het overgrote deel van onze bevolking besluit eens in zijn leven om een woning aan te kopen. Vaak is dit een van de grootste aankopen die een mens doet. Denk dus goed indien je interesse hebt in een pand, want eenmaal een bod uitgebracht, is dit bindend. Het is dan ...
Lees meer

De collectieve schuldenregeling

Het leven wordt steeds duurder. Nadat we Corona net hadden overleefd, start een oorlog tussen Rusland en Oekraïne.  Beide gebeurtenissen hebben een grote impact op ons dagdagelijkse leven. Zo stegen de prijzen in de supermarkt, maar ook voor gas en brandstof zijn de prijzen ongezien. Dit kan ervoor zorgen dat ...
Lees meer

Het nieuwe goederenrecht: wijzigingen aan het recht van vruchtgebruik en afgeleide rechten

Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking in ons land. De nieuwe wetgeving brengt veranderingen aan op verscheidene punten. Zo wordt ook het recht van vruchtgebruik en diens afgeleide rechten (recht van bewoning en recht van gebruik) grondig hervormd. Het recht van vruchtgebruik en het recht van ...
Lees meer

Kan de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap beschouwd worden als een onderneming?

Op 18 maart 2022 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de vraag of een bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap, een onderneming uitmaakt in de zin van artikel I, 1, 1° van het Wetboek van economisch recht.  Art. I, 1, 1° WER:  onderneming : elk van volgende organisaties : (a) ...
Lees meer

Kan u als onderneming iets doen tegen valse reviews?

Online reviews zijn vandaag de grootste vorm van reclame voor ondernemingen. Bijna iedereen leest wel eens reviews alvorens een restaurant te bezoeken en in veel gevallen lezen ondernemingen zelfs reviews van een mogelijke contractspartij alvorens met hen in zee te gaan. Dit is een goede zaak, doch uiteraard slechts enkel ...
Lees meer

Wacht niet te lang met het investeren in zon en warmte installaties: btw-tarief tijdelijk verlaagd

Vanaf 1 april 2022 is het btw-tarief – voor woningen van minder dan 10 jaar oud – verlaagd van 21% naar 6% voor de levering en plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Dit is een tijdelijke gunstmaatregel die slechts geldt tot en met 31 december 2023. Voor woningen die al ...
Lees meer

Verdere uitbreiding van de regelgeving rond klokkenluiders

De wetgeving rond de bescherming van klokkenluiders is een werk van lange adem. Zogenaamde ‘klokkenluiders’ zijn personen die inbreuken op het Europees recht of op het Belgisch recht binnen een privaatrechtelijke rechtspersoon melden. Zij verdienen bescherming en hier werkt de Europese wetgever aan. In werd 2017 werd de ‘Klokkenluidersrichtlijn’ reeds ...
Lees meer

Uw huurder verlaat de woning niet bij einde van de opzegtermijn: wat kan u doen?

Het is spijtig genoeg een situatie die wel eens voorkomt, nl. dat u als verhuurder aan uw een huurder een opzeg geeft, doch dat deze de woning niet verlaat bij het einde van de opzegtermijn. Dit is een lastige omstandigheid, als verhuurder wordt u als het ware voor blok gezet ...
Lees meer

Recht om gehoord te worden binnen een termijn van 30 dagen indien de UBO-verplichting niet werd nageleefd

De UBO of Uiteindelijke Begunstigde klinkt u vermoedelijk bekend in de oren. Sinds de Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 is elke vennootschap, maatschap, vzw en stichting verplicht om de uiteindelijke begunstigde en bepaalde gegevens over deze personen of personen in het UBO-register te registreren. (zie ook onze nieuwsblog van ...
Lees meer

Verhuurt u een vakantiewoning? Vanaf 1 juli 2022 wijzigen de btw-regels

Vanaf 1 juli 2022 wijzigen de regels van een gemeubelde verhuur van korte duur (d.w.z. minder dan 3 maanden) aanzienlijk. Verhuurders van gemeubelde logies kunnen in de meeste gevallen immers niet langer genieten van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Kleine ondernemingen die een omzet genereren van minder dan 25.000,00 EUR ...
Lees meer

Mag je zelf de notaris kiezen bij de aankoop van een woning?

Iedereen die een woning koopt, moet dit verplicht doen via tussenkomst van een notaris. De notaris is ermee belast om een authentieke verkoopakte op te stellen, formaliteiten te vervullen, de belastingen te betalen en zijn ereloon dient bovendien ook zelf betaald te worden. De keuze van de notaris is voor ...
Lees meer

Wanneer ben je eigenaar?

Het Hof van Cassatie sprak zich op 2 juni 2022 uit over een faillissement en onverdeeldheidskwestie. Het cassatieberoep was gericht tegen een beschikking gewezen op 28 mei 2021 door de rechter-commissaris bij de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Feiten Eiser en de in gemeenverklaring van arrest opgeroepen partij zijn eigenaar van ...
Lees meer

Wat zijn uw rechten als uw vlucht wordt geannuleerd?

De zomervakantie komt eraan, vele Belgen trekken erop uit naar verre bestemmingen. Het gebeurt tegenwoordig helaas wel vaker dat vluchten worden gecanceld door de luchtvaartmaatschappij. De Europese Verordening nr. 261/2004 van 11.02.2004 voorziet gelukkig regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij annulering van hun vluchten. In vele gevallen is ...
Lees meer

Met een elektrische step op het voetpad rijden? Vanaf 1 juli wettelijk verboden

Wanneer tijden evolueren en nieuwe moderne vervoerstechnieken ontstaan, is de wetgever eveneens genoodzaakt om mee te evolueren en de wet hieraan aan te passen. Van tegenwoordig is het alom populair om zich met een elektrische step, monowheel of hoverboard vlot en snel te verplaatsen. De wetgever merkte deze populariteit ook ...
Lees meer

Is de Belgische rechtbank bevoegd indien een werknemer werkzaam is in verschillende lidstaten?

Kan een geschil mbt een arbeidsovereenkomst van een werknemer die werkzaam is in verschillende lidstaten, aan de Belgische rechtbank worden voorgelegd? Dit was de vraag waar het Belgische Hof van Cassatie zich over diende uit te spreken. Het Hof van Beroep te Brussel had namelijk op 26 januari 2022 geoordeeld ...
Lees meer

Eerste hulp bij niet betaling van een premie voor uw burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Er komen maandelijks heel wat rekeningen binnen om te betalen. Het is menselijk om eens een rekening over het hoofd te zien. Het niet betalen van een rekening kan vergaande gevolgen hebben. De heer APT kan dit beamen. Zo was de heer APT zijn maandelijkse premie voor zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering ...
Lees meer

Toepassing in de rechtspraak van het nieuwe artikel 8.4, lid 5 BW: de omkering van de bewijslast

In een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen werd door het Hof het nieuwe artikel 8.4, lid Burgerlijk Wetboek toegepast waarbij de bewijslast werd omgekeerd waardoor deze kwam te rusten op de verwerende partij. In principe rust de bewijslast op de eisende partij, met name diegene die meent ...
Lees meer

De bewijslast bij de toepassing van ‘herhaling’ in het kader van de Wegverkeerswet

De Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel veroordeelde op 20 januari 2022 een beklaagde op grond van de Wegverkeerswet. Zo was de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel van oordeel dat een beklaagde zich in een toestand van herhaling bevond. Dit heeft als gevolg dat de sancties verzwaard worden. Zo kan de ...
Lees meer

Renovatieverplichting vanaf 2023 – financiële steunmaatregelen

Vanaf 1 januari 2023 zullen eigenaars die een nieuwe woning aankopen met een EPC-label E of F hun woning verplicht binnen 5 jaar na de aankoop energetisch moeten renoveren tot een minimum EPC-label D. Eigenaars die op vandaag in het bezit zijn van een woning met EPC-label E of F ...
Lees meer

Het verzoek tot bankrekeninginformatie (artikel 1447/1 Ger. W.) nader toegelicht

De Europese Verordening 655/2014 bepaalt dat schuldeisers toelating kunnen verkrijgen van de rechtbank die ten gronde over de zaak oordeelt, om bewarend beslag te leggen op een bankrekening in een andere lidstaat van de EU. De Verordening is sinds 18 januari 2018 rechtstreeks in België van toepassing en beoogt de ...
Lees meer

Wat is het gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn in strafzaken?

Gelet op de algemeen bekende achterstand bij justitie wordt de overschrijding van de algemene termijn in strafzaken steeds meer opgeworpen door beklaagden. Artikel 21ter van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt de gevolgen van de overschrijding van de redelijke termijn: “Indien de duur van de strafvervolging de redelijke termijn ...
Lees meer

De rechten van de patiënt, een summier overzicht

In België werden in 2002 de rechten van de patiënt wettelijk vastgelegd met de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. Vandaag, 20 jaar later, zijn deze rechten actueler dan ooit. De patiënt wordt door de Wet gedefinieerd als de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt ...
Lees meer

Het belang van een goede kennis van het recht

In België wordt iedereen geacht het recht te kennen, maar in de praktijk is dit vaak (helaas) niet het geval. Wanneer iemand een procedure start voor bijvoorbeeld het hof van beroep dan gaat het hof na of uw vordering ontvankelijk is. Zo sprak het Hof van Cassatie zich op 19 ...
Lees meer

Omnibusrichtlijn omgezet naar Belgisch recht – inwerkingtreding op 28 mei 2022

De Omnibusrichtlijn, die dateert van november 2019, is eindelijk omgezet naar Belgisch recht. De nieuwe wetgeving zal inwerking treden op 28 mei 2022. De Omnibusrichtlijn is een initiatief van de Europese wetgever om ervoor te zorgen dat consumentenrechten beter afgestemd zijn op de maatschappij waarin we vandaag leven, met name ...
Lees meer

Fiscus mag onrechtmatig verkregen bewijs verkregen tijdens fiscale visitatie gebruiken tegen belastingplichtige

Eind april 2022 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de vraag of de fiscus onrechtmatig verkregen bewijs tijdens een fiscale huiszoeking bij de belastingplichtige mag gebruiken tegen de belastingplichtige om een belastingverhoging of boete op te leggen. Om na te gaan of de boekhouding correct is gebeurd, mag ...
Lees meer

Verplichting tot het aanbieden van elektronisch betaalmiddel vanaf 1 juli 2022

Elektronisch betalen is de laatste jaren meer en meer de norm geworden. Deze trend kwam door de coronacrisis nog eens in een stroomversnelling. Desondanks zijn er vandaag nog steeds ondernemingen die enkel cash betalingen aanvaarden. De regering wil dit voorkomen en diende daarom enkele maanden geleden een wetsontwerp in waarbij ...
Lees meer

Kwam de overeenkomst tot vaststelling van kinderalimentatie wettelijk tot stand?

Het Hof van Cassatie moest zich onlangs buigen over de vraag wanneer een overeenkomst tussen de ouders over kinderalimentatie geldig tot stand komt. Wanneer ouders een einde wensen te maken aan hun relatie dienen zij rekening te houden met hun kinderen. Zo moeten de ouders onder andere een regeling treffen ...
Lees meer

De Belgische Klokkenluiderswet komt eraan

In onze blogpost van 27 december 2021 informeerden wij u dat België de deadline voor de omzetting van de Klokkenluidersrichtlijn niet had gehaald. Ondertussen heeft de Belgische overheid wel werk gemaakt van een Belgische wet ter omzetting van deze Europese richtlijn. Op 25 februari 2022 werd het voorontwerp van de ...
Lees meer

De rechtsplegingsvergoeding bij provisionele schadevergoeding

Het Hof van Cassatie diende zich uit te spreken over de regels omtrent de rechtsplegingsvergoeding. of De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij (art. 1022 Ger.W.). Hof van beroep te Antwerpen Partij X had in de procedure ...
Lees meer

Wie heeft het recht om gehoord te worden in het kader van een procedure over de verblijfsregeling van een kind?

In de huidige maatschappij komen nieuw samengestelde gezinnen steeds vaker voor. Dit brengt de nodige complicaties in het juridische landschap met zich mee. Meer bepaald bij een procedure over de verblijfsregeling van een minderjarig kind. Wie heeft het recht om daarover gehoord te worden en wie niet? Zo stelde het ...
Lees meer

Let op, in de maand mei 2022 flitscontroles in de bouwsector aangekondigd

Onaangekondigde sociale controles komen de laatste jaren meer en meer voor en het is vooral de bouwsector die eraan moet geloven. U bent dus best te allen tijde voorbereid voor een dergelijke controle. In de maand mei 2022 is dit des te belangrijker want de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) ...
Lees meer

Fiscaal co-ouderschap: wat is het en is het verplicht?

Na het stuklopen van een relatie, moet er vaak een verblijfsregeling getroffen worden voor de kinderen. Emotioneel is dit dikwijls een heel moeilijke kwestie, maar ook het financiële plaatje mag niet uit het oog verloren worden. Het belastingvoordeel voor kinderen ten laste kan een belangrijk bedrag zijn. De verdeling hiervan ...
Lees meer

Wat zit er wel en niet in de faillissementsboedel?

Het faillissementsrecht is geen eenvoudige materie. Dit wordt bevestigd door het feit dat een curator onlangs cassatieberoep aantekende tegen het arrest van 12.10.2020 van het hof van beroep te Gent. De curator meent dat de appelrechter door te beslissen dat het loon als tegenprestatie voor werk geleverd door een werknemer ...
Lees meer

Bent u verplicht om te betalen indien u bij een online bestelling de knop “boeking voltooien” aanklikt?

In een recent arrest van 7 april 2022 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de vraag of de online bevestiging “Boeking voltooien” een reservatie met betalingsverplichting uitmaakt. In de feiten van de zaak had de heer B online via booking.com een aantal kamers geboekt in een Duits hotel ...
Lees meer

Het huwelijksvermogensrecht: feitelijke vermoedens

Op 17 maart 2022 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over het bewijs door middel van feitelijke vermoedens in het huwelijksvermogensrecht. Het bestreden arrest van het hof van beroep Partijen huwden onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. Na 12 jaar kwam er een einde aan het huwelijk ...
Lees meer

Is de website van uw zaak wettelijk in orde?

Een website heeft vandaag de dag een belangrijke waarde voor uw zaak. De meerderheid van de ondernemers beschikt dan ook over een website maar is deze website wel wettelijk in orde? Vermelding contact- en wettelijke gegevens van de onderneming We merken vaak dat op de hoofd- of contactpagina van een ...
Lees meer

Eindelijke sociale bescherming voor sekswerkers

De federale wetgever laat sekswerkers niet langer in de kou staan zowel op strafrechtelijk als sociaalrechtelijk vlak. Op strafrechtelijk vlak werd de stap in de richting van de decriminalisering van sekswerk gezet. Hieruit volgt dat het uitvoeren van sekswerk niet langer strafbaar is. Daarnaast heeft de federale wetgever ook oog ...
Lees meer

Hof van Justitie oordeelt dat een werknemer met een handicap recht heeft op een andere functie

In een arrest van 10 februari 2022 sprak het Hof van Justitie zich uit over de vraag gesteld door de Raad van State om de richtlijn 2000/78 voor gelijke behandeling in arbeid en beroep te verduidelijken en in het bijzonder om het begrip “redelijke aanpassingen voor gehandicapten” uit te leggen ...
Lees meer

De samenlevingsovereenkomst: nuttig instrument voor jonge koppels, maar ook voor nieuw samengestelde gezinnen

Op de dag van vandaag is in het huwelijk treden niet meer de regel. Jonge koppels kiezen er wel voor om samen hun leven op te bouwen: ze kopen samen een huis, krijgen kinderen en willen  samen oud worden, maar beslissen om niet te trouwen. Ook bij nieuw samengestelde gezinnen ...
Lees meer

Webshops opgelet: vanaf 1 juni 2022 gelden strengere garantieverplichtingen

Vanaf 1 juni 2022 treedt er belangrijke nieuwe wetgeving i.v.m. webshops in werking. De nieuwe regels wijzigen de wettelijke garantie die de verkoper aan de consument moet geven. Vandaag moet een verkoper 2 jaar wettelijke garantie geven op consumptiegoederen zoals kleding, meubels, huishoudtoestellen, laptop en gsm … Voor diensten en ...
Lees meer

Het nieuw seksueel strafrecht: top of gemiste kans?

Al jaren gaan er stemmen op zowel in de samenleving als in het juridische landschap om seksuele misdrijven zwaarder te bestraffen en aan te passen aan de noden van de huidige maatschappij. Is het eindelijk zo ver? Op 17 maart 2022 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers een wet aangenomen tot ...
Lees meer

Uw klant betaalt zijn facturen niet: welke bijkomende kosten mag u aanrekenen?

Het gebeurt spijtig genoeg wel vaker dat u als ondernemer geconfronteerd wordt met een klant die uw facturen niet betaalt. Dit brengt voor u uiteraard energie, kosten en mogelijke cashflowproblemen met zich mee. Daarom mag u in dat geval bijkomende kosten aanrekenen. In deze blogpost gaan wij dieper in op ...
Lees meer

Arbeidshof houdt geen rekening met standpunt en perceptie werknemer bij beoordeling arbeidsongeschiktheid

In een arrest van 8 maart 2021 heeft het Arbeidshof te Gent, afdeling Gent zich uitgesproken over de in acht te nemen elementen bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer. De feiten De feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit arrest waren de volgende. Een werkneemster was werkzaam ...
Lees meer

RIZIV voert nationaal onderzoek naar prestaties verleend door verpleegkundigen in instellingen voor mindervaliden

Het RIZIV voert op vandaag een grootschalig nationaal onderzoek waarbij meerdere verblijfcentra voor invaliden werden geselecteerd om na te gaan of de verstrekkingen verricht door verpleegkundigen binnen deze verblijfcentra, correct werden aangerekend. Een verstrekking verleend binnen een tijdelijke of definitieve woon- of verblijfplaats van mindervaliden, dient namelijk conform artikel 8, ...
Lees meer

VME’s wees gewaarschuwd – niet-registratie syndicus binnenkort gesanctioneerd

Met het Koninklijk besluit van 15 maart 2017 werd er een verplichting opgelegd voor elke vereniging van mede-eigenaars (VME) om hun syndicus te registreren. Bestaande VME’s kregen hiervoor tijd t.e.m. 1 april 2018. De wetgever wilde op deze manier meer transparantie creëren voor mede-eigenaars. Veel bewoners weten immers niet wie ...
Lees meer

Het hypothecair krediet: nieuwe regels vanaf 1 januari 2022

Wie de intentie heeft een huis te kopen, bekijkt best op voorhand even het financieel kostenplaatje. Er moet rekening gehouden worden met verschillende kosten om te weten hoeveel jouw droomwoning mag kosten: hoeveel verdienen jij en je partner? Heb je spaargeld? Heb je bepaalde kredieten lopen? De bank bekijkt je ...
Lees meer

Onderhoud en herstelling bij vruchtgebruik volgens het nieuwe goederenrecht

Sinds 1 september 2021 zijn de nieuwe regels van het Belgische goederenrecht in werking getreden. Hiermee werden onder andere de regels met betrekking tot het vruchtgebruik gewijzigd. Een vruchtgebruik kan beperkt zijn in tijd of kan levenslang zijn. Het vruchtgebruik dat in hoofde van een vennootschap werd gevestigd, kon vroeger ...
Lees meer

Stijgende brandstofprijzen: mag de werkgever het gebruik van de tankkaart beperken?

De afgelopen weken zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. De torenhoge benzine- en dieselprijzen hebben uiteraard een impact op het budget van veel Belgen. In België hebben echter veel mensen een bedrijfswagen en tankkaart, waardoor zij hierdoor geen directe gevolgen ondervinden. De vraag rijst echter of de werkgever het gebruik van ...
Lees meer

De digitale oprichting van een vennootschap

Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot Digitalisering van het Vennootschapsrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet vormde de omzetting van de Europese Richtlijn (EU) 2019/1151 en loodste het Belgische vennootschapsrecht verder het digitale tijdperk in. In concreto was het vooral de bedoeling om: ...
Lees meer

De procedure van gerechtelijke reorganisatie als tijdelijke bescherming tegen het faillissement

Een onderneming die geconfronteerd wordt met moeilijkheden zal vaak allerlei maatregelen nemen met het oog op het vermijden van een mogelijk faillissement. Zo zal ze de kosten trachten terug te dringen en onder controle te houden, een strikt kasbeheer voeren en overbruggingskredieten trachten te bekomen. De druk van de schuldeisers ...
Lees meer

Seksuele intentie is volgens hof geen vereist bestanddeel voor de veroordeling voor ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer.

Op 5 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over de vraag of de seksuele intentie in hoofde van de dader vereist is opdat er sprake is van ongewenst seksueel gedrag in de zin van artikelen 119 Sociaal Strafwetboek en de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het ...
Lees meer

De nieuwe richtlijn in het kader van euthanasie bij psychisch lijden ten gevolge van somatische aandoeningen of polypathologie

Op 19 februari 2022 werden er door de Nationale Raad van de Orde der Artsen twee nieuwe adviezen over euthanasie gepubliceerd. Het eerste advies heeft betrekking op de richtlijnen die van toepassing zijn bij euthanasie bij patiënten die psychisch leiden ten gevolge van een psychiatrische aandoening. Het tweede advies heeft ...
Lees meer

Vanaf 3 maart 2022: strengere regels over gsm-gebruik achter het stuur

Hoewel gsm-gebruik achter het stuur al lange tijd verboden is, is blijft het vandaag de dag toch heel vaak de aanleiding voor ernstige verkeersongevallen. De wetgever heeft dan ook recent beslist om de regelgeving hieromtrent aanzienlijk te verstrengen. De strengere regels zijn op 3 maart 2022 in werking getreden. Artikel ...
Lees meer

Scheve schaats kan u duur opbreken: Hof van Beroep Gent spreekt schadevergoeding uit voor bedrogen erkenner kind

Het Gentse Hof van Beroep sprak zich eind januari 2022 uit over een zaak waarbij een man werd bedrogen door zijn vriendin waarbij hij er van uitging dat het verwekte kind tijdens zijn relatie, zijn kind uitmaakte. Niets was echter minder waar. De man en vrouw in kwestie hadden gedurende ...
Lees meer

Koopt u binnenkort een appartement, heb dan even aandacht voor het reglement van interne orde

Wie een appartement koopt in een appartementsblok, denkt waarschijnlijk meteen aan de ‘statuten’ van het gebouw, ook wel de basisakte en het regelement van mede-eigendom genoemd. Dit zijn uiteraard belangrijke documenten, doch sinds kort is het ‘reglement van interne orde’ minstens even belangrijk geworden. Vanaf 1 januari 2019 is het ...
Lees meer

2022 is het jaar bij uitstek voor sloop en heropbouw

Indien u van plan bent een woning af te breken en herop te bouwen, dan is 2022 een fiscaal bijzonder interessant jaar voor u. Zowel op het vlak van btw als op het vlak van registratiebelasting gelden er nog tijdelijk enkele gunstige maatregelen. Indien de afbraak en heropbouw vervolgens resulteert ...
Lees meer

Verstrenging anti-witwas wetgeving voor virtuele en fiduciaire valuta

Het begrip antiwitwaswetgeving klinkt u vermoedelijk al bekend in de oren. Deze wet van 18 september 2017 legt verscheidende verplichtingen op aan verschillende entiteiten om de verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld te voorkomen, op te sporen en te verhinderen. Inmiddels werd deze wetgeving al verscheidene keren ...
Lees meer

De nieuwe richtlijn in het kader van euthanasie bij psychiatrische patiënten

Op 19 februari 2022 werden door de Nationale Raad van de Orde der Artsen twee nieuwe adviezen over euthanasie gepubliceerd. Het eerste advies heeft betrekking op de richtlijnen die van toepassing zijn bij euthanasie bij patiënten die psychisch leiden ten gevolge van een psychiatrische aandoening. Het tweede advies heeft tot ...
Lees meer

Grondwettelijk Hof beslist tot ongrondwettelijkheid van artikel 43 Gerechtelijk Wetboek

In een arrest van 10 februari 2022 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de (on)grondwettelijkheid van artikel 43 Ger.W. in zoverre dit artikel er niet in voorziet dat bij de betekening van een vonnis, er melding moet gemaakt worden van de rechtsmiddelen, de termijn waarbinnen het rechtsmiddel of de ...
Lees meer

Makelaarsopdrachten: herroepingsrecht van de consument

Veel mensen doen beroep op een vastgoedmakelaar wanneer zij hun woning wensen te verkopen of te verhuren. Makelaarsovereenkomsten worden vaak opgesteld door de makelaar zelf en ten huize van de consument-verkoper ondertekend, achteraf blijken er wel eens onregelmatigheden in te zitten. Weet dat u als consument over een herroepingsrecht beschikt ...
Lees meer

Mogelijkheid tot toepassing van de derdebetalersregeling voor elke patiënt en alle geneeskundige verstrekkingen

De derdebetalersregeling is een begrip dat zowel de zorgverleners als de patiënten bekend in de oren klinkt. Door deze regeling is het mogelijk dat dat de zorgverlener de tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering rechtstreeks van het ziekenfonds zelf ontvangt. De patiënt dient in dat geval enkel zijn of haar ...
Lees meer

De verblijfsregeling voor kinderen in het Coronatijdperk 

De uitbraak van het SARS-CoV-2-virus in maart 2020 heeft geleid tot zeer omvangrijke ingrepen in alle aspecten van onze maatschappij. Voor gescheiden ouders heeft deze crisis aanleiding gegeven tot een nieuw probleempunt, namelijk een discrepantie tussen de regels die voor hen gelden in het kader van een verblijfsregeling voor de ...
Lees meer

De BTW-vrijstelling voor kleine ondernemingen: voor- en nadelen

Draai je als ondernemer jaarlijks een omzet van minder dan 25.000 EUR, dan kan je kiezen voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen. Let wel, de fiscus houdt bij de berekening van je omzet steeds rekening met de omzet van een volledig jaar. Start je in het midden van het jaar ...
Lees meer

Hoe kan u uw vennootschap vrijwillig stopzetten?

Met de Covid-19 crisis ondervinden heel wat ondernemingen moeilijkheden om nog rendabel te zijn. Stel dat u op vandaag beslist om uw vennootschap stop te zetten, dan kan u op twee manieren tewerk gaan. Op vandaag bestaan er namelijk twee mogelijkheden om uw vennootschap vrijwillig te ontbinden, namelijk de klassieke ...
Lees meer

De erfgoedpremie in Vlaanderen

Indien je eigenaar bent van een onroerend goed in Vlaanderen dat beschermd is als monument of landschap kan je in aanmerking komen voor de Vlaamse erfgoedpremie. Met deze premie kan je maatregelen, werken of diensten aanvragen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud, behoud of herwaardering van het erfgoed. Er bestaan ...
Lees meer

Een van uw huurders, feitelijk samenwonende partners, verlaat de woning. Wie kan u aanspreken om de huur verder te betalen?

Jonge koppeltjes huren vaak samen een woning of appartement alvorens zij hun eerste woning aankopen. Meestal ondertekenen zij samen de huurovereenkomst. Wat gebeurt er wanneer het koppel uit elkaar gaat en één van beide partners de woning verlaat? In principe geldt de volgende regel: het huurcontract blijft onverkort gelden. Het ...
Lees meer

De re-integratie en het “Terug naar werk-Traject” voor arbeidsongeschikte werknemers

Het re-integratietraject klinkt u waarschijnlijk als werkgever en werknemer bekend in de oren. Ingeval een werknemer langdurig afwezig is door ziekte, dan kan een re-integratietraject worden opgestart om de werknemer zo weer de kans te geven om aan het werk te gaan. Sinds 1 januari 2022 bestaat voor langdurig zieken ...
Lees meer

Nieuw: het renteloos renovatiekrediet

Wie een woning of appartement koopt met een slechte energieprestatie, maar deze woning of appartement binnen de 5 jaar na aankoop renoveert, waardoor deze aanzienlijk energiezuiniger wordt, kan sinds 2021 een ‘renteloos renovatiekrediet’ afsluiten. De Vlaamse overheid betaalt de rente voor het renovatiekrediet terug als aan de hierna bepaalde voorwaarden ...
Lees meer

Adoptieverlof voor zelfstandigen

Wanneer u overgaat tot het adopteren van een minderjarig kind bent u gerechtigd op een uitkering van uw ziekenfonds. De adoptie van een minderjarig kind geeft namelijk recht op een adoptieverlof van maximum 6 weken of 8 weken bij gelijktijdige adoptie van meerderjarige kinderen. Deze 6 (of 8) weken dienen ...
Lees meer

(Groot)ouders en de erfenis voor hun (stief) kinderen en kleinkinderen

De (groot)ouders en hun (stief)kinderen Indien u al een dagje ouder bent, dan zal u waarschijnlijk al nagedacht hebben over wat er met uw nalatenschap dient te gebeuren. Heeft u kinderen, dan zullen deze uw reservataire erfgenamen uitmaken en allen samen recht hebben op de helft van uw nalatenschap. Op ...
Lees meer

Bieden onder gesloten omslag vs. openbare verkoop

De druk op de huizenmarkt is de laatste jaren enorm hoog. De huizenprijzen zijn de laatste jaren gestaag gestegen en dat komt omdat de vraag veel hoger is dan het aanbod. Nog nooit was de interesse om een huis te kopen zo groot onder de bevolking. Een huis kopen kan ...
Lees meer

Het erfrecht bij stiefouderadoptie van een meerderjarige

Eerst en vooral is het niet onbelangrijk om te vermelden dat de wet niet altijd een automatisch erfrecht regelt. De wet voorziet namelijk enkel een erfrecht voor kinderen bij wie de juridische afstammingsband vaststaat. Tussen plusouders en pluskinderen is dit niet het geval, bijgevolg voorziet de wet geen erfrecht voor ...
Lees meer

Moederschapsrust voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2017 kunnen zelfstandige vrouwen nu eindelijk ook genieten van een volwaardige moederschapsrust. Er bestaan twee mogelijkheden, nl. het voltijds thuisblijven na de bevalling of terug parttime beginnen werken. Het bevallingsverlof dient tijdig aangevraagd te worden via een aanvraagformulier bij het ziekenfonds. Hierbij moet de voorziene bevallingsdatum, het ...
Lees meer

Woning aangetast door de droogte: binnenkort verplichte tussenkomst brandverzekering

De klimaatverandering is tegenwoordig goed voelbaar. Enerzijds zijn er steeds vaker hevige stort- en onweersbuiten en anderzijds zijn er steeds meer en langere periodes van droogte. De gevolgen hiervan kunnen voor zowel burgers als ondernemingen groot zijn. Vele regio’s worden immers getroffen door verzakkingen als gevolg van de inkrimping van ...
Lees meer

ERFBELASTING: 0% tarief voor legaten aan een goed doel die wordt gekozen door een natuurlijk persoon aangeduid bij testament

Aanvraag Aan VLABEL werd een ontwerp van een testament voorgelegd waarin de nalatenschap door de testator in eerste instantie wordt gelegateerd aan zijn moeder als algemene legataris. Ingeval zijn moeder op moment van het overlijden van de testator reeds is vooroverleden, zal de nalatenschap van de testator toekomen aan: Enerzijds ...
Lees meer

De beperkingen op het gebruik van drones, een Europese evolutie

Technologie gaat altijd gepaard met innovatie maar innovatie gaat echter vaak gepaard met verouderde wetgeving. Een goed voorbeeld is de wetgeving die in België van toepassing was met betrekking tot het gebruik van drones. De Belgische wetgeving had namelijk enkele aanzienlijke verschillen met die uit onze buurlanden en werd door ...
Lees meer

Verhuurt u een woning: vergeet de plaatbeschrijving niet!

Het gebeurt vaak dat huurhuizen door de huurders worden achtergelaten met aanzienlijke schade. Bij schade aan de woning, is het aan de verantwoordelijke hiervan om de schade te herstellen of te vergoeden. Om uw huurder hiervoor te kunnen aanspreken, is het evenwel belangrijk dat er een gedetailleerde plaatsbeschrijving voorhanden is ...
Lees meer

Het belang van een niet-concurrentie  en niet-afwervingsbeding in de zorg

Als een samenwerking met andere zelfstandige zorgverstrekkers in een equipe goed draait, is een niet-concurrentiebeding en/of een niet-afwervingsbeding op vandaag misschien het minste van uw zorgen. Evenwel kan het voorzien van dergelijk beding in uw samenwerkingsovereenkomst wel degelijk nut hebben op een moment dat de samenwerking stroef loopt en een ...
Lees meer

Kan de huurovereenkomst ontbonden worden omwille van het houden van een huisdier?

Verhuurders nemen soms in het huurcontract een clausule op dat de huurder geen huisdieren mag houden in de woning. Is een dergelijke bepaling juridisch toegestaan en wat zijn de gevolgen als de huurder, in strijd met de contractuele bepaling, toch een huisdier houdt? Er is geen wet die aan de ...
Lees meer

Geen startkapitaal nodig om BV op te richten: wat zijn de voor- en nadelen?

De BV (besloten vennootschap) – voorheen gekend als de BVBA – is de facto de populairste vennootschapsvorm in België. “Besloten” slaat op het feit dat de aandelen enkel kunnen worden overgedragen met de toestemming van de andere aandeelhouders. In dat opzicht kan worden gesproken over een personenvennootschap in plaats van ...
Lees meer

Geen tussenkomst ziekteverzekering voor verstrekkingen door een arts met esthetische doeleinden

Wanneer u een arts raadpleegt voor een medische problematiek, dan zal u als patiënt voor deze raadpleging een terugbetaling ontvangen van uw mutualiteit doordat de arts u een getuigschrift voor verstrekte hulp aflevert. In sommige gevallen zal de ziekteverzekering evenwel niet tussenkomen en zal u als patiënt bijgevolg geen terugbetaling ...
Lees meer

De alarmbelprocedure in de BV onder het nieuwe WVV

Inmiddels is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) al even van kracht. Aangezien de kapitaalvereiste voor de oprichting van een BV werd afgeschaft, geldt er sindsdien uiteraard ook een aangepaste alarmbelprocedure. De alarmbelprocedure houdt in dat wanneer een vennootschap financiële moeilijkheden ondervindt, de bestuurders aan de spreekwoordelijke alarmbel ...
Lees meer

België haalt deadline voor omzetting Europese Richtlijn over Klokkenluidersregelingen niet

De EU Klokkenluidersrichtlijn nr. 2019/1937 van 23 oktober 2019 voorziet in een bescherming van personen die inbreuken melden op het recht van de Europese Unie inzake verschillende onderwerpen, namelijk: Productveiligheid Voedselveiligheid Milieubescherming Overheidsopdrachten Financiële diensten Veiligheid van vervoer Consumentenbescherming Volksgezondheid … Zo dienen zowel private als publieke overheidsbedrijven die meer ...
Lees meer

Schenking met een last ten voordele van de schenker: wordt dit door VLABEL gekwalificeerd als een verkoop of schenking?

Aan VLABEL werd de vraag gesteld of een voorgenomen schenking van een onroerend goed, onder last opgelegd aan de begiftigde van de schenking om een geldsom te betalen aan de schenker, in haar geheel wordt gekwalificeerd als een schenking en niet als een verkoop. De voorgenomen verrichting De voorgenomen verrichting ...
Lees meer

Als bestuurder persoonlijk failliet verklaard worden: kan dat?

Bij het faillissement van een vennootschap, kan de bestuurder normaal gezien niet aangesproken worden om de schulden van de vennootschap te betalen, tenzij in geval van bestuurdersaansprakelijkheid, persoonlijke borgstelling of een openstaande rekening-courant. Het komt voor dat een bestuurder toch verplicht wordt veel geld op tafel te hoesten en hij ...
Lees meer

Bescherming van persoonsgegevens: zorg dat u in overeenstemming bent met de AVG

Veel ondernemers verwerken bijna dagelijks persoonsgegevens. In het verleden hadden burgers geen controle over wat er met deze persoonsgegevens gebeurde, doch sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 is hier verandering in gekomen. De AVG vereist dat ondernemingen transparant en verantwoordelijk zijn ten aanzien van betrokkenen ...
Lees meer

Informatieverplichting van de arts. Op wie rust de bewijslast?

Bij elke ingreep door een arts, moet de patiënt vrij en geïnformeerd toestemming geven. Bovendien moet de arts de patiënt op voorhand steeds informeren over de complicaties die zich kunnen voordien bij een ingreep, de invloed op de overlevingskans etc. Lange tijd bestond er evenwel onduidelijkheid in het medisch aansprakelijkheidsrecht ...
Lees meer

Een langere termijn van de verdachte periode m.b.t. niet geregistreerde schenkingen in Wallonië

Indien u op vandaag een roerend goed schenkt dan kan u kiezen tussen twee opties: Ofwel laat u de schenking niet-registreren en betaalt u geen schenkbelasting Ofwel laat u de schenking registreren en betaalt u de schenkbelasting van 3% Toegegeven, een roerend goed schenken zonder hierop schenkbelasting te betalen klinkt ...
Lees meer

Je zaak voordelig nalaten aan jouw kinderen, hoe doe je dat?

Stel, u hebt jarenlang een mooie zaak opgebouwd die op vandaag heel wat waard is. Op vandaag wenst u liever wat meer van het leven te genieten maar wilt u uw kinderen later niet opzadelen met een hoge erfbelasting op deze zaak die zij zullen erven. Schenken van uw zaak ...
Lees meer

 Deel kwaliteitswet treedt vroeger in werking

Wij informeerden u reeds eerder dat de inwerkingtreding van de kwaliteitswet een jaar werd uitgesteld en pas op 1 juli 2022 in plaats van 1 juli 2021 in werking zou treden. Op 10 november 2021 keurde de ministerraad een voorstel goed van de minister van Volksgezondheid om bepaalde bepalingen van ...
Lees meer

Wordt een onroerend  goed, ingebracht in het toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen (TIGV) onder ontbindende voorwaarde van het vooroverlijden van de andere echtgenoot/ echtscheiding, belast? Vlabel schept duidelijkheid.

In de voorafgaande beslissing van 25 oktober 2021 (nr. 21059) heeft Vlabel zich uitgesproken over de vraag of de inbreng van een onroerend goed in het TIGV onder ontbindende voorwaarde van het vooroverlijden van een andere echtgenoot enerzijds en de echtscheiding anderzijds, wordt belast. De voorwaarde van de aanvraag strekt ...
Lees meer

Cassatie 9 september 2021: niet lichtzinnig omspringen met de leer van de burenhinder

In een vorige blogpost lichtten wij u reeds in over het nieuwe goederenrecht en de leer van de burenhinder. In een recent arrest verduidelijkt het Hof van Cassatie dat niet elke omvergevallen boom zomaar abnormale burenhinder uitmaakt. De feiten ten grondslag aan dit arrest waren de volgende. Er was een ...
Lees meer

Kunnen uw algemene voorwaarden juridisch worden afgedwongen? Het belang van een goede formulering en kennisgeving aan de medecontractant

Algemene voorwaarden zijn van belang voor elke onderneming, uit wat diens activiteiten dan ook mogen bestaan. In de algemene voorwaarden wordt immers bepaalt wat de klachttermijn is, wat de gevolgen zijn bij laattijdige betaling etc. De meeste ondernemingen beschikken hier dan ook over. Opdat die algemene voorwaarden dan ook effectief ...
Lees meer

Aansprakelijkheid van de zorgverlener bij een verkeerde diagnose

Als een zorgverlener een medische fout maakt waarbij de patiënt schade wordt berokkend, kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Een medische fout kan immers grote gevolgen hebben voor het leven van de patiënt. Dit zal niet enkel het geval zijn bij een ingreep waarbij zaken mislopen, maar tevens wanneer de ...
Lees meer

Contracten in de thuisverplegingswereld: Bent u altijd gebonden aan uw contract?

Bent u een zelfstandige thuisverpleegkundige en bent u van plan om samen te werken met een andere zelfstandige thuisverpleegkundige of een thuisverplegingspraktijk, dan zorgt u best dat u over een sluitende samenwerkingsovereenkomst beschikt. Vaak komt het voor dat er niet sluitende overeenkomsten worden gesloten met als gevolg dat de overeenkomst ...
Lees meer

Sterfhuisclausules in huwelijkscontracten voor 1 juli 2015 volgens Cassatie fiscaal belast

Bevat uw huwelijkscontract een sterfhuisclausule van voor 1 juli 2015? Dan laat u best uw huwelijkscontract vandaag nakijken. Wat is een sterfhuisclausule? De genaamde sterfhuisclausule is een clausule in het huwelijkscontract dat bepaalt dat bij ontbinding van het huwelijk (zowel door echtscheiding als door overlijden), het gemeenschappelijk vermogen wordt toegekend ...
Lees meer

Wat doen met onbetaalde facturen?

 Onbetaalde facturen, elke onderneming wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. De klant is een consument Indien de factuur is gericht aan klant die een consument is, dan kan u in eerste instantie de klant een betalingsherinnering sturen. Komt hierop geen reactie, dan kan u de klant officieel in gebreke ...
Lees meer

Centraal register van economische knipperlichten

Bij Koninklijk Besluit van 13 juni 2021 werd in ons land een “centraal register van economische knipperlichten” geïntroduceerd dat tot doel heeft de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden te vergemakkelijken. Vandaag zijn de kamers voor ondernemingen in moeilijkheden bevoegd voor het opsporen en opvolgen van de toestand van ondernemingen ...
Lees meer

Wijziging verkooprecht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022 – Voorontwerp van Programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022

In de nieuwsblog van 15 oktober 2021 deelden wij u mee dat de Vlaamse Regering recent aankondigde om vanaf 1 januari 2022 de registratiebelasting aan te passen. Inmiddels is het voorontwerp van het Programmadecreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2022 bekend. Dit voorontwerp dient evenwel nog aangenomen te ...
Lees meer

Wijziging verkooprecht in Vlaanderen vanaf 1 januari 2022

Op 27 september 2021 kondigde de Vlaamse Regering aan de registratiebelasting voor de gezinswoning binnenkort te verlagen van 6% naar 3%. Voor de aankoop van een tweede verblijf, investeringsvastgoed of professioneel vastgoed zou de registratiebelasting vanaf dan verhoogd worden van 10% naar 12%. De enige eigen woning Vandaag is de ...
Lees meer

Controle door het RIZIV: Wat als uw verpleegkundig dossier niet in orde is maar u de verstrekkingen wel degelijk heeft uitgevoerd?

Wat als u als thuisverpleegkundige het RIZIV over de vloer krijgt en uit de controle blijkt dat u alle verstrekkingen wel degelijk heeft uitgevoerd maar dat uw verpleegkundig dossier niet in orde is? Kan u hiervoor een sanctie worden opgelegd, en zo ja, waaruit zal deze bestaan? Parlementaire vraag: Op ...
Lees meer

Onrechtmatig bewijs dient niet altijd geweerd te worden uit de procedure

Er bestaat reeds jaren heel wat discussie over het gebruik van bewijselementen in burgerlijke procedures die op onrechtmatige wijze verkregen zijn, zoals opnames die in het geheim werden gemaakt, de mailgeschiedenis van een werknemer, een telefoontap zonder machtiging, … Het Hof van Cassatie bevestigde recent in haar arrest van 21 ...
Lees meer

Verhuurders opgelet: risico op boete zonder conformiteitsattest

Meer en meer gemeenten maken het voor verhuurders verplicht om over een conformiteitsattest te beschikken en koppelen gevolgen aan het niet voldoen aan deze verplichting. Een conformiteitsattest is een attest dat elke verhuurder kan aanvragen bij de gemeente voor huurwoningen die als hoofdverblijfplaats dienen. Het attest toont aan dat de ...
Lees meer

Wetgever grijpt in: betalingstermijn tussen ondernemingen maximaal 60 dagen

De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties beschermt ondernemingen reeds jarenlang tegen medecontracten (ondernemingen/handelaars) die facturen niet of laattijdig betalen. Deze wet bepaalt immers dat er tussen ondernemingen en handelaars op elke factuur die op de vervaldatum niet volledig is voldaan, van rechtswege ...
Lees meer

Afwerving patiënten onder verpleegkundigen. Hoe voorkomen?

Een discussie onder verpleegkundigen over patiënten. Het komt vaker voor dan u zou denken. Vaak is een beëindiging van de samenwerking een aanleiding voor deze discussies. Een verpleegkundige (zelfstandige dan wel werknemer) verlaat de praktijk en kort nadien wordt u geconfronteerd met het feit dat verscheidene van uw patiënten deze ...
Lees meer

Het nieuwe goederenrecht: bovenmatige burenhinder

Eerder deelden wij u reeds mee dat op 1 september 2021 het nieuwe goederenrecht in werking trad (zie artikel  https://eskalaw.be/nieuw-concept-in-het-goederenrecht-vanaf-1-september-2021-het-feitelijk-gedogen/). De nieuwe wetgeving m.b.t. het goederenrecht verankert de leer van de bovenmatige burenhinder, die zich doorheen de jaren heeft ontwikkeld in de rechtspraak. Voordien was er immers geen wettelijke reglementering ...
Lees meer

Reclame voeren als zorgverlener: wat is toegelaten?

In een digitaal versnelde wereld kan u zich vandaag de vraag stellen welke reclame u als zorgverlener voor uw praktijk mag voeren. Onder het oude artikel 127 van de GVU-wet (opgeheven op 19 maart 2013) was voorzien dat u als zorgverlener voor de organisatie van de terugbetaalde zorgverstrekkingen enkel publiciteit ...
Lees meer

UBO-verplichting tot voegen van bewijsstukken: termijn van 31 augustus 2021 is verstreken, administratieve geldboetes kunnen opgelegd worden

In onze nieuwsblog van 13 november 2020 informeerden wij u over de nieuwe UBO-verplichting. Sinds 11 oktober 2020 bent u namelijk verplicht om via het voorziene online platform elk document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze ...
Lees meer

Verschil tussen samenwonen en huwen voor uw personenbelasting

Samenleven brengt talloze gevolgen met zich mee, zo ook op fiscaal vlak. U zal anders belast worden indien u feitelijk samenwoont, wettelijk samenwoont of gehuwd bent. Hieronder lichten wij enkele verschillen in de personenbelasting voor u toe. De belastingaangifte De fiscus heeft zijn eigen definitie van ‘gezin’. Wat voor de ...
Lees meer

Een snelheidsovertreding: wanneer verschijnen voor de politierechtbank?

U werd geflitst, wanneer moet u een geldboete betalen en wanneer dient u te verschijnen voor de rechtbank? De gevolgen van snelheidsovertredingen zijn afhankelijk van de plaats waar de snelheidsovertreding werd begaan, de snelheid waartegen en uw persoonlijke situatie. Lichte snelheidsovertreding Bij een lichte snelheidsovertreding (lees: u reed minder dan ...
Lees meer

Hof van Cassatie spreekt zich uit over het verzet van de curator tegen de aan de bestuurders verleende kwijting

Met het arrest van 18 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een cassatieberoep gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 december 2018. De feiten De feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit geschil waren de volgende. Op de algemene vergadering ...
Lees meer

Aankoop van een studio voor uw studerende zoon/dochter: de fiscale complicaties toegelicht

Wanneer zoon- of dochterlief na het afronden van het middelbaar gaan studeren, overwegen veel mensen om in plaats van een ‘kot’ te huren, meteen een appartement of studio aan te kopen in de (studenten)stad waar hun kind zal verblijven. Vastgoed is en blijft in België immers een van de meest ...
Lees meer

Nieuw concept in het goederenrecht vanaf 1 september 2021: het ‘feitelijk gedogen’

Op 1 september 2021 treedt de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. De wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het huidige goederenrecht en introduceert enkele nieuwe concepten, waaronder het ‘feitelijk gedogen’. Tot voor kort maakte een terrein betreden zonder ...
Lees meer

Verkeersovertreding met een wagen van de vennootschap. Identificeer tijdig de bestuurder!

Het komt vaak voor dat bestuurders/zaakvoerders van vennootschappen dienen te verschijnen voor de politierechtbank, zelfs indien zij zelf geen verkeersovertreding hebben begaan. Zij dienen in dat geval te verschijnen omdat ze de identiteit van de bestuurder van de wagen, eigendom van de vennootschap, niet hebben meegedeeld. Bestuurders van vennootschappen zijn ...
Lees meer

VLABEL volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof inzake de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

In onze nieuwsblog van 8 juni 2021 informeerden wij u over het baanbrekend arrest van het Grondwettelijk hof van 3 juni 2021 inzake de grondwettelijkheid van de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen. Zo stelde het Grondwettelijk Hof dat sprake is van een schending van de artikelen 10,11 en 172 ...
Lees meer

Wat zijn de gevolgen wanneer de gemeenschappelijke rekeningen nog niet werden verdeeld na het overlijden van de eerste echtgenoot?

Het komt vaak voor dat er na het overlijden van een van de echtgenoten, niet meteen wordt overgegaan tot de verdeling van de gemeenschappelijke rekeningen onder de erfgenamen. De rekeningen blijven dan bestaan op naam van de langstlevende echtgenoot en worden niet verdeeld. Indien de langstlevende echtgenoot vervolgens overlijdt, wordt ...
Lees meer

De schenking van een familiale vennootschap (bedrijfsactiva) samen met andere goederen: volledig vrijgesteld of niet?

Op basis van artikel 2.8.6.0.3 VCF kan men bedrijfsactiva van een familiale vennootschap schenken onder de vrijstelling van de schenkbelasting.  Schenking familiale vennootschap Een familiale vennootschap wordt omschreven als “een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en ...
Lees meer

Kinderopvang nodig? De kosten zijn aftrekbaar voor uw vennootschap

Veel bestuurders hebben vandaag de dag, net als iedereen, opvang nodig voor hun kinderen. De prestaties van een nanny kan u onder bepaalde voorwaarden laten factureren aan uw vennootschap en aftrekken als kost. De geldigheid hiervan werd onlangs nog bevestigd in een ruling (nr. 2020.1336 d.d. 30.06.2020) door de Dienst ...
Lees meer

Vanaf 1 augustus 2021: mogelijkheid tot toekennen coronapremie aan werknemers

Op 29 juli 2021 verschenen de regels rond de coronapremie in het Belgisch Staatsblad. Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers hiervoor belonen. Vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 kan de werkgever een coronapremie toekennen aan zijn werknemers van 500,00 EUR ...
Lees meer

Opletten bij keuze (onder)aannemer: inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

Ter vermijding van fiscale fraude en oneerlijke concurrentie heeft de wetgever bepaald dat de RSZ aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden kan aanspreken voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemer. Bij sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemer geldt er tevens een wettelijke inhoudingsplicht voor de aannemer/opdrachtgever. Deze ...
Lees meer

Aanpassing btw-vrijstelling voor medische behandelingen

Alle medische behandelingen zonder therapeutisch doel zullen vanaf 1 januari 2022 onderworpen worden aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerd arts. Op heden stelt de wet enkel dat ‘esthetische ingrepen’ uitgesloten zijn van de btw-vrijstelling. Deze vrijstelling wordt vanaf volgend jaar dus verruimd naar ‘ingrepen en behandelingen ...
Lees meer

Misbruik van vennootschapsgoederen. Ook in eenmansvennootschappen valt het vennootschapsbelang niet samen met het belang van de enige aandeelhouder.

Op 4 februari 2021 velde het Hof van Beroep te Luik een opmerkelijk arrest waarbij een arts werd vrijgesproken voor het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw.), hoewel hij zijn professionele vennootschap had leeggehaald via de rekening courant, terwijl die vennootschap aanzienlijke fiscale schulden had. De arts werd door ...
Lees meer

Inwerkingtreding mogelijkheid online oprichten vennootschappen en mandatendatabank

Met onze blogpost van 22 juni 2021 informeerden wij u over de aangekondigde vernieuwingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) tot invoering van een mandatendatabank en de mogelijkheid om bepaalde vennootschappen volledig online op te richten zonder dat hiervoor een fysieke verschijning nodig is.   Online oprichting vennootschappen: ...
Lees meer

De indexatie van schenkingen bij overlijden, hoe zit dat precies?

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Één van de wijzigingen betrof de wijze van indexatie van schenkingen. Ingeval van een overlijden en het openvallen van de nalatenschap, dienen alle giften te worden ingebracht om op deze wijze de fictieve massa te kunnen berekenen. Iedere erfgenaam heeft ...
Lees meer

BTW bij een bezoek aan de tandarts en kinesist

Op vandaag zijn alle behandelingen uitgevoerd door een tandarts en kinesist vrijgesteld indien deze vallen onder de uitoefening van hun beroep. Gaat u bijvoorbeeld op jaarlijkse controle bij de tandarts, dan dient u hiervoor geen BTW te betalen. Als algemene regel geldt namelijk een BTW-vrijstelling op de prestaties als tandarts ...
Lees meer

De verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest: nieuwe vrijstellingen

In Vlaanderen worden bouwovertredingen streng aangepakt. Voor nieuwbouwwerken dient u verplicht beroep te doen op een architect, doch bij de renovatie van een oude woning is dit niet steeds het geval. Als algemene regel geldt evenwel dat indien er voor bepaalde werken een vergunning noodzakelijk is, de medewerking van een ...
Lees meer

Consument dient uitdrukkelijk te worden geïnformeerd over ongebruikelijke contractvoorwaarden. Verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde van het contract volstaat niet

Op 18 juni 2021 sprak het Hof van Cassatie een arrest uit, waarin zij stelt dat wat betreft de verplichte informatie aan de consument, het in principe volstaat dat algemene contractvoorwaarden op de keerzijde van een bestelbon/contract worden vermeld, doch dat eenzelfde regel niet geldt wanneer de contractvoorwaarden ongebruikelijk of ...
Lees meer

Het aanrekenen van verstrekkingen als zorgverlener die niet in de nomenclatuur opgenomen zijn

Als zorgverlener bent u vermoedelijk al vaak geconfronteerd geweest met het probleem dat niet voor elke verstrekking een nomenclatuurnummer bestaat. Kan u als zorgverlener in dit geval uw verstrekkingen aanrekenen die niet in de nomenclatuur voorzien zijn? Het antwoord hierop is dubbel. Ja, u kan deze verstrekkingen aanrekenen indien u ...
Lees meer

Huwelijk en vennootschap onlosmakelijk verbonden met elkaar

Het huwelijksstelsel waaronder u getrouwd bent of uw huwelijkscontract spelen vaak een grotere rol dan u zou denken in uw vennootschap. Partners die gehuwd zijn zonder huwelijkscontract, vallen automatisch onder het wettelijk stelsel. Het wettelijk stelsel is een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dit houdt in dat er drie vermogens ...
Lees meer

Schenken van vastgoed voor overlijden voordeliger dan nalaten via erfenis

Het is fiscaal veel voordeliger vastgoed te schenken voor uw overlijden dan het te laten overgaan naar de volgende generatie via uw nalatenschap. De erfbelasting kan immers al snel oplopen tot 27%. Via een schenking van het vastgoed voor uw overlijden, kan u de erfbelasting aanzienlijk verlagen. De progressieve tarieven ...
Lees meer

Aansprakelijkheid van de arts bij mislukte esthetische ingrepen

Meer en meer mensen kiezen ervoor een bezoek te brengen aan de plastisch chirurg/esthetisch geneesheer voor allerlei zaken: van vollere lippen, het wegwerken van rimpels tot een neuscorrectie of een volledige facelift. Het komt wel eens voor dat een dergelijke ingreep mislukt. Dit brengt het nodige leed, verdriet en schaamte ...
Lees meer

Het belang van een voorschrift in een verpleegkundig dossier

Een verpleegdossier dient verschillende gegevens te bevatten. Ingeval van een onvolledig verpleegdossier heeft u namelijk geen recht op een vergoeding. Één van deze gegevens betreft de inhoud van het voorschrift. Voor alle verpleegkundige verstrekkingen vereist de nomenclatuur namelijk een voorschrift. Slechts voor 4 verstrekkingen is er geen voorschrift vereist: het ...
Lees meer

Hoe weet je als zorgverlener dat er een controle van het RIZIV bezig is?

Een controle door het RIZIV komt meestal totaal onverwacht. Toch zijn er een aantal knipperlichten aan de hand waardoor u kan vermoeden dat het RIZIV een onderzoek heeft opgestart. Waarom start het RIZIV een onderzoek? Het RIZIV, meer bepaald de Dienst voor Geneeskundige Verstrekkingen (DGEC), kan een onderzoek starten omwille ...
Lees meer

Het wettelijk erfrecht bij nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen zijn alomtegenwoordig. Dit is een positieve zaak, doch het komt spijtig genoeg vaak voor dat kinderen in conflict komen met hun plusouder wanneer hun eigen ouder komt te overlijden. Een plusouder kan immers ook rechten laten gelden t.a.v. de nalatenschap van zijn overleden echtgenoot. We nemen volgend ...
Lees meer

Toekomstige wijziging Wetboek van vennootschappen en verengingen: de invoering van een mandatendatabank en de mogelijkheid om bepaalde vennootschappen volledig online op te richten

Recent werd een wetsontwerp aangenomen dat het in de toekomst mogelijk zal maken om bepaalde vennootschappen volledige online op te richten. Dit wetsontwerp voorziet in een (gedeeltelijke) omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van ...
Lees meer

Aankoop onroerend goed in naam van een vennootschap in oprichting. Wat zijn de gevolgen bij een laattijdige overname van de verbintenis door de vennootschap?

In de aanloop van de oprichting van een vennootschap kan u stuiten op een interessant onroerend goed. U wenst dit onroerend goed aan te kopen namens uw vennootschap in oprichting. Dit is mogelijk maar u dient erop te letten dat uw vennootschap binnen de twee jaar na de verbintenis (aankoop) ...
Lees meer

De Europese Klokkenluidersrichtlijn

De ‘Europese Klokkenluidersrichtlijn’ van 23 oktober 2019, dient tegen uiterlijk 17 december 2021 te worden omgezet naar het Belgisch recht. Dit zal voor heel wat ondernemingen belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Het doel van de richtlijn is om gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen voor de bescherming van melders van inbreuken ...
Lees meer

Tot op late leeftijd bij de ouders blijven wonen, fiscaal voordelig?

Steeds meer jongeren blijven tot op late leeftijd bij hun ouders inwonen, vaak nog nadat zij zijn afgestudeerd en meer en meer zelfs tot na hun dertigste. In bepaalde gevallen, kan dit fiscaal voordelige gevolgen hebben. Het gebeurt immers dat jonge mensen komen te overlijden. Als de overledene nog geen ...
Lees meer

Band tussen broers en zussen wettelijk verankerd

Tot op heden bestond er geen artikel waaruit broers en zussen het recht putten om samen te blijven of samen op te groeien. In de praktijk kwam het dan ook regelmatig voor dat kinderen uit eenzelfde gezin apart opgroeiden na overlijden, verlating, echtscheiding of in het kader van plaatsing in ...
Lees meer

Verlenging tijdelijke procedure voor ondernemingen in moeilijkheden tot 16 juli 2022

In maart 2021 werd een wetswijziging aan de gerechtelijke reorganisatie goedgekeurd waarbij een nieuwe mogelijkheid werd ingevoerd om een voorbereidend akkoord te bekomen voorafgaand de start van de procedure tot de gerechtelijke reorganisatie. Zo kan een onderneming in moeilijkheden een verzoek (via Regsol) indienen bij de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ...
Lees meer

Nieuw: de heropstartlening, aanvragen kan tot uiterlijk 1 augustus 2021

Door de vele beperkende maatregelen die werden genomen voor ondernemers gedurende de coronacrisis, hebben vele ondernemingen tegenwoordig met liquiditeitsnood te kampen. Nu de pandemie op zijn einde loopt, kunnen de meeste ondernemers opnieuw opstarten, doch omwille van deze liquiditeitsnood kan dit een probleem vormen. Veel ondernemingen dienen immers opnieuw grote ...
Lees meer

Binnenkort een nieuwe verplichting inzake de anti-witwaswetgeving.

Op 16 oktober 2017 is in navolging van de Europese richtlijn de Antiwitwaswet in werking getreden met als doel de financiering van terrorisme en het witwassen te bestrijden. In kader van deze strijd werd door Europa eveneens aan de lidstaten de verplichting opgelegd om een Ultimate Beneficial Owner (UBO) in ...
Lees meer

Grondwettelijk Hof beslist tot ongrondwettelijkheid van de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

In een arrest van 3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over een prejudiciële vraag, gesteld door het Hof van Cassatie,  betreffende artikel 17 van het Wetboek der successierechten vóór de opheffing ervan, op vandaag overgenomen in artikel 5.0.0.0.1, 4° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het onderwerp van ...
Lees meer

Investeringsaftrek vastgoed tijdelijk verhoogd tot 25%

Bent u een onderneming en heeft u plannen om te investeren in vastgoed? Goed nieuws, u geniet de komende twee jaar van een zeer gunstig fiscaal regime! Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek houdt in dat u een bepaald percentage van de investeringen die u heeft gemaakt gedurende het belastbaar ...
Lees meer

Vermogensplanning met behulp van een ‘beheersvolmacht’

Stel je wenst als ouders aan je kinderen een beleggingsportefeuille te schenken in het kader van een vermogensplanning, doch je wenst zelf de controle te behouden. Wat zijn dan de mogelijkheden? Uiteraard kan het oprichten van een maatschap hier een oplossing bieden, maar een eenvoudiger en goedkoper alternatief bestaat uit ...
Lees meer

Het belang van overeenkomsten in de verpleegkundige zorgsector

Drie belangrijke overeenkomsten die u beter sluit met uw zelfstandige medewerker en waarom zijn deze zo belangrijk? Lastgevingsovereenkomst Het belang van de lastgevingsovereenkomst bestaat in de toestemming van de individuele zelfstandige verpleegkundige (verstrekker) aan de praktijk voor de tarificatie van de verstrekkingen. Daarnaast is de lastgevingsovereenkomst ook belangrijk om uw ...
Lees meer

Verhoogde strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Het decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen, dat gepubliceerd werd op 15 april 2021, voert een aantal belangrijke wijzigingen door in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (‘VCF’). Een van deze wijzigingen betreft een aanzienlijke verhoging van ...
Lees meer

Inwerkingtreding Wet Kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) Uitgesteld

In een blogpost van 9 mei 2021 informeerden wij u over de nieuwe Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) en de nieuwe verplichtingen die u ter bescherming van de privacy van de patiënt als zorgverlener dient na te leven. Daarnaast bevat de wet een reeks maatregelen die de ...
Lees meer

Problemen vermijden na einde samenwerking met een zelfstandige verpleegkundige door middel van een niet-concurrentiebeding

In de verpleegkundige sector worden vaak samenwerkingen gesloten tussen een praktijk en individuele zelfstandige verpleegkundigen. Maar wat als de samenwerking tot een einde komt? Hoe kan u voorkomen dat de vertrekkende zelfstandige verpleegkundige niet met de patiënten van uw praktijk gaat lopen? Uiteraard heeft de patiënt het recht om zelf ...
Lees meer

Beding van aanwas m.b.t. een onroerend goed. Let op, niet steeds fiscaal voordelig!

Het beding van aanwas is een clausule in een contract tussen twee personen die samen eigenaar van eenzelfde zaak waarin bepaald wordt dat het aandeel van de eerststervende partij zal toekomen aan de langstlevende. Het aandeel van de ene partij wast als het ware aan bij het aandeel van de ...
Lees meer

Enkel het bestaan van een economische activiteit (en niet winstgevendheid) relevant om als btw-belastingplichtige te worden gekwalificeerd

Een onderneming die verlies maakt over een lange periode is economisch gezien niet solide, doch fiscaal gezien kan dit wel interessant zijn. Dit wordt bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 15 september 2020 waarin het Hof de redenering van de fiscus, waarbij deze meent ...
Lees meer

Het financieringsmodel en de samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen: een lege doos? Of toch niet?

In het Vlaams regeerakkoord werd een preventieve en goede mondhygiëne ingevoerd als nieuwe doelstelling. Om dit te bereiken worden mondhygiënisten ingeschakeld, namelijk een nieuw beroep dat dankzij het KB van 28 maart 2018 werd mogelijk gemaakt. In de zomer van 2019 studeerden de eerste mondhygiënisten af, maar of zij direct ...
Lees meer

De syndicus – initiatiefrecht i.k.v. invordering gemeenschappelijke lasten

Als inwoner van een appartement ben je verantwoordelijk voor je eigen appartement, maar daarnaast ook voor de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw. Om die reden ben je van rechtswege lid van de vereniging van mede-eigenaars (VME), een juridische entiteit. De VME bestaat steeds uit drie wettelijk voorziene organen: De algemene ...
Lees meer

De invloed van de privacywetgeving op de praktijk van de gezondheidsbeoefenaar: nieuwe wet  inzake Kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg

Het begrip privacywetgeving klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren. Sinds de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 2016 zijn er nieuwe regels ingevoerd die uw persoonsgegevens moeten beschermen. Deze verordening werd reeds omgezet in de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot ...
Lees meer

Erfbelasting en de waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

In Vlaanderen bestaan er drie mogelijkheden om een onroerend goed te schatten met het oog op de aangifte van nalatenschap: zelf waarderen, beroep doen op een erkend schatter-expert of overgaan tot een bindende schatting door Vlabel. Eigen waardering Als erfgenaam is het mogelijk om een onroerend goed in de nalatenschap ...
Lees meer

VVPR bis: interim en  tussentijdse dividenden en het tarief in de roerende voorheffing

In 2019 werd het VVPRbis-regime ingevoerd dat kleine vennootschappen de mogelijkheid geeft om nieuwe aandelen uit te reiken waarvan de dividenden onder bepaalde voorwaarden, kunnen genieten van een verlaagd  tarief van roerende voorheffing (art. 269, §2 WIB 1992). “Art. 269: '§ 2. In afwijking van § 1, 1°, wordt het tarief van de roerende voorheffing ...
Lees meer

Erfbelasting en het opvolgend vruchtgebruik

Het Vlaams gewest voerde met ingang van 1 september 2018 de regeling van het ‘opvolgend vruchtgebruik’ in. Wanneer u voor 1 september 2018 een schenking deed met voorbehoud van vruchtgebruik, hield het vruchtgebruik op te bestaan in hoofde van de erflater op het ogenblik van zijn overlijden en waste het ...
Lees meer

Toekomstige wijzigingen aan de lijst niet voor beslag vatbare goederen

Op 8 juli 2019 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van artikel 1408 het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen. In artikel 1408 Ger.W. is namelijk een lijst opgenomen met alle goederen die niet in beslag kunnen genomen worden: Ҥ 1. Behalve op zaken, niet ...
Lees meer

Statuten vs. Aandeelhoudersovereenkomst

Er bestaan twee instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren: (1) de statuten van de vennootschap en (2) de aandeelhoudersovereenkomst. Statuten De statuten van de vennootschap bevatten alle fundamentele gegevens van de vennootschap. Zij vormen de basisakte en bepalen haar identiteit, organisatie en werking. Overeenkomstig het Wetboek ...
Lees meer

Let op voor oplopende kosten bij bestelling via Britse webshops

Een bestelling plaatsen bij een Britse webshop is na de Brexit niet meer hetzelfde als vroeger. Het Verenigd Koninkrijk is door de Brexit een ‘derde land’ geworden, zoals China, Australië of de Verenigde Staten. De handelsregels die binnen de EU gelden, zijn niet meer van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk ...
Lees meer

BTW Verlaagd tarief van 6%: ook voor sociale huisvesting?

In een newsflash van 6 februari 2021 informeerden wij u over het verlaagd BTW tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen. Voortaan is deze regeling namelijk niet meer beperkt tot de 32 centrumsteden maar is deze tijdelijk uitgebreid tot het gehele grondgebied van het land en dit ...
Lees meer

Vernietiging ruling door rechter omwille van niet naleven wettelijke voorwaarden door VLABEL

Wat als u in kader van een planning een rulingaanvraag heeft ingediend bij VLABEL maar de rulingdienst hierover ongunstig oordeelt? Dit was het voorwerp tot discussie in een zaak voor het Hof van beroep te Gent. De voorgenomen verrichting die aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen werd voorgelegd betrof de volgende: ...
Lees meer

Nieuw fiscaal voordeel: belastingvermindering kwijtschelding huur

Op 1 april 2021 werd het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie aangenomen in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In Hoofdstuk 4 is het Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur opgenomen. Wie een pand verhuurt aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen ...
Lees meer

Kan in kader van een BTW-controle de fiscale ambtenaar zijn controlebevoegdheid uitbreiden naar een andere vennootschap?

In een nieuwsflash van 10 december 2020 informeerden wij u over het fiscaal visitatierecht inzake de BTW-controle. Zoals reeds meegedeeld dient u als belastingplichtige volgens artikel 63 W.BTW de ambtenaar de vrije toegang te verlenen tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend. De ambtenaar kan vervolgens de boeken en ...
Lees meer

Hoe verloopt een procedure bij het RIZIV?

In de nieuwsflash van 11 maart 2021 informeerden wij u over uw rechten als zorgverlener bij een verhoor door het RIZIV. Na het onderzoek kan de inspecteur beslissen om het dossier te vervolgen en over te maken aan het bevoegde orgaan, zijnde de Leidend Ambtenaar of de Kamer van Eerste ...
Lees meer

Nieuwigheden op vlak van btw: afschaffing decembervoorschot en verlaging drempel teruggave

Recent werden er twee nieuwe maatregelen ingevoerd op het vlak van btw om het liquiditeitstekort bij ondernemingen door corona enigszins te verbeteren. De regering schaft het decembervoorschot af en verlaagt de minimumdrempel voor de btw-teruggave. 1.       Afschaffing decembervoorschot Tot vorig jaar dienden btw-plichtigen die een kwartaal- of maandaangifte indienden, de ...
Lees meer

Bespaar erfbelasting op de gezinswoning d.m.v. het restlegaat

De gezinswoning is tussen partners in Vlaanderen vrijgesteld van erfbelasting. Zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden hoeven geen erfbelasting te betalen op de gezinswoning. Deze regeling geldt ook voor feitelijk samenwonenden, op voorwaarde dat zij minstens 3 jaar samenwonen. Volgens het wettelijk erfrecht erven partners in principe slechts een deel van ...
Lees meer

Vernieuwingen op komst op vlak van fiscale controles

Op 5 maart 2021 werd kenbaar gemaakt dat de ministerraad twee voorontwerpen van wet goed heeft gekeurd houdende diverse bepalingen inzake fiscaliteit en BTW. Het betreft met name het “Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het ...
Lees meer

Kleinkinderen betrekken in uw successieplanning

Kleinkinderen betrekken in uw successieplanning kan om verschillende redenen: u heeft een goede band met hen, uw wenst hen financieel een duwtje in de rug te geven of u wil ‘dubbele belasting’ vermijden. Men spreekt soms van ‘dubbele belasting’ aangezien uw kinderen belast worden op het vermogen dat zij van ...
Lees meer

Versoepeling gerechtelijke reorganisatie (W.C.O) is een feit

In onze newsflash van 19 februari 2021 meldden wij u dat er een mogelijke versoepeling van de procedure gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) op tafel lag. Het parlement heeft intussen op 11 maart 2021 het wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht goedgekeurd. De toegangsprocedure tot de ...
Lees meer

Statuut bestuurder – werknemer onder het nieuwe WVV

Het nieuwe WVV bepaalt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidscontract met de vennootschap mag verbonden zijn. Een bestuurder dient dus zelfstandige te zijn. Artikel 5:70 WVV bepaalt immers in het kader van de BV het volgende: §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of ...
Lees meer

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit, wat zijn de te verwachten nieuwigheden?

Op 21 januari 2021 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis, ingediend. Het ontwerp voert aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) belangrijke wijzigingen door,  voornamelijk met betrekking ...
Lees meer

Restlegaat vs. Legaat onder voorwaarde

Wanneer men een testament opstelt, wenst men vaak meerdere personen te begunstigen. Het komt voor dat men meerdere personen achtereenvolgens bepaalde goederen wil geven of personen enkel in bepaalde omstandigheden wenst te begunstigen. Er bestaan meerdere mogelijkheden om dit resultaat te bereiken, waaronder het restlegaat en het legaat onder voorwaarde ...
Lees meer

Vlaams gunstregime voor de schenking van uw familiebedrijf

Sinds enkele jaren geldt er in het Vlaams Gewest een gunstregime voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Indien de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, is het mogelijk om uw familiebedrijf notarieel volledig vrij van schenkbelasting over te dragen. Deze schenking heeft een onmiddellijke bevrijding van schenkbelastingen tot gevolg, ongeacht het ...
Lees meer

Verhoor door het RIZIV. Wat zijn uw rechten?

In een vorige nieuwsflash informeerden wij u over de bevoegdheden van een Riziv-inspecteur (sociaal inspecteur genoemd). Één van deze bevoegdheden betreft het verhoor van de verdachte zorgverlener zelf alsook getuigen waaronder uw patiënten. In dit nieuwsartikel informeren wij u kort over uw rechten indien u door een sociaal inspecteur wordt ...
Lees meer

Een Riziv-inspecteur over de vloer. Wat zijn hun bevoegdheden?

Stel, u krijgt als zorgverlener een Riziv-inspecteur over de vloer. Het zal u maar overkomen. In dat geval bent u best geïnformeerd over de bevoegdheden waarover de sociaal inspecteur beschikt. Wij lichten dit graag even kort voor u toe. Toegang tot de arbeidsplaats De sociaal inspecteur kan op elk moment, ...
Lees meer

Let op met de selectieve betaling van uw verscheidene schuldeisers

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen het moeilijk. Wanneer veel schulden tegelijk opeisbaar worden en betaling op een gegeven ogenblik niet mogelijk is, zal een ondernemer noodgedwongen keuzes moeten maken m.b.t. welke schuldeisers hij eerst betaald. Hij verkiest er dan vaak voor om schuldeisers die de continuïteit van de onderneming ...
Lees meer

Overname van een onderneming (in tijden van corona) – enkele populaire financieringsstructuren toegelicht: Vendor Loan en Earn-out

Het evenwicht in de overnamemarkt is omwille van de heersende coronacrisis verschoven van de verkoper naar de koper. De koper geniet meer onderhandelingsruimte dan voordien. Bovendien zijn banken minder geneigd om overnamebedragen volledig voor te schieten. De overname van bedrijven wordt hierdoor anders gestructureerd en verkopers zijn bereid langer te ...
Lees meer

Deficitaire vereffening: minderheidsschuldeisers kunnen toch faillissement vorderen

De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is een veel gebruikt alternatief voor het faillissement. Een vereffening houdt in dat de aandeelhouders er vrijwillig voor kiezen om de activiteiten van de onderneming stop te zetten. De algemene vergadering stelt een vereffenaar aan (vaak een voormalig bestuurder van de onderneming). Op die manier ...
Lees meer

Vlabel spreekt zich uit over de inbreng van een onroerend goed in een vennootschap en de schenking van de aandelen ervan

In een voorafgaande beslissing nr. 20071 van 18 december 2020 heeft Vlabel zich uitgesproken over de vraag of de voorgenomen schenking, zijnde de schenking van de aandelen van de vennootschap nadat een onroerend goed in deze vennootschap was ingebracht, onderworpen is aan het tarief van schenkbelasting voor roerende goederen dan ...
Lees meer

Wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naar aanleiding van de COVID-19 crisis: de digitale algemene vergadering

De COVID-19 crisis bracht voor vele Belgische ondernemingen problemen met zich mee op vlak van het houden van de fysieke algemene vergaderingen. In het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen (hierna “WVV”) werd voorzien dat de algemene vergadering slechts op afstand kon plaatsvinden indien dit in de statuten was bepaald (zie ...
Lees meer

De Vriendenerfenis

Vanaf 1 juli 2021 wordt erven van vrienden een stuk goedkoper. Tot nu toe waren de hoge fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing op nalatenschappen die van vrienden verkregen werden. Dit betekende dat er tot wel 55% erfbelasting betaald diende te worden op deze nalatenschappen. Vanaf 1 juli 2021 ...
Lees meer

Nieuwe steunmaatregel: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleiding van werknemers

2021 wordt wel eens het jaar van de opleidingen genoemd. Uit het regeerakkoord bleek al dat de regering veel belang hecht aan permanente vorming van werknemers. Onze economie wordt gekenmerkt door de hoge productiviteit en kennis van de werknemers en daar wil de regering op inzetten door bedrijven aan te ...
Lees meer

Binnenkort een versoepeling van de gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.)?

In het nieuwsbericht van 1 december 2020 deelden wij u mee dat de gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) een oplossing voor uw onderneming kan bieden voor uw financiële problemen in corona tijden. Omwille van de COVID-19 crisis kampen veel ondernemingen namelijk met financiële moeilijkheden. Om hieraan tegemoet te komen werd reeds een ...
Lees meer

Nieuw bewijsrecht sinds 1 november 2020. Wat is er veranderd voor uw onderneming?

Het nieuwe bewijsrecht (Boek 8 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek) is op 1 november 2020 in werking getreden. Net zoals vroeger, zijn er binnen het nieuwe bewijsrecht specifieke regels uitgewerkt inzake het bewijs in ondernemingszaken, met name regels m.b.t. bewijs dat gevoerd wordt door en tegen ondernemingen. Het ondernemingsbewijs is ...
Lees meer

Wat met de meerwaarden van de vennootschapsaandelen van de gemeenschappelijke handelszaak na echtscheiding?

In een arrest van 20 juni 2019 sprak het Hof van Beroep te Gent zich uit over aanzienlijke meerwaarden van vennootschapsaandelen, verwezenlijkt tussen de datum van ontbinding van het huwelijksstelsel en de het ogenblik van verdeling. De vennootschapsaandelen van de handelszaak behoorden aanvankelijk tot het gemeenschappelijk vermogen dat bestond  tussen ...
Lees meer

Asymmetrische verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij leven: geen fiscaal misbruik

Als een van hen ernstig ziek is en het risico loopt te overlijden, overwegen partners soms een ‘in extremis’ uitbreng van goederen uit de huwelijksgemeenschap naar het eigen vermogen van de andere niet-zieke partner. In Vlaanderen is het immers zo dat de langstlevende echtgenoot erfbelastingen moet betalen op al hetgeen ...
Lees meer

Verlaagd BTW tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagd BTW tarief dat van toepassing voor de afbraak en heropbouw van woningen, tijdelijk uitgebreid tot het gehele grondgebied van het land en dit tot 31 december 2022. Deze maatregel werd ingevoerd met als doel om in deze coronacrisis aan de bouwsector en de ...
Lees meer

Nieuw financieringsinstrument: het vriendenaandeel

In 2006 voerde de Vlaamse regering de Winwinlening in. De filosofie hierachter was ondernemers de kans geven om op een eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Als particulier vriend of familielid kan u immers via het instrument van de Winwinlening een achtergestelde lening verstrekken aan een KMO, waarvoor u ...
Lees meer

Achterstallige gemene kosten na verkoop appartement. Wie moet deze betalen, de koper of de verkoper?

Wie dient na de verkoop van een appartement de op datum van verkoop ongekende achterstallige gemene kosten van mede-eigendom betalen, de koper of de verkoper. De Vrederechter van het kanton Merelbeke heeft hierover onlangs geoordeeld in een vonnis 26 januari 2021, onuitg. Feiten: Een echtpaar had op 30 november 2016 ...
Lees meer

Geen erfbelastingen verschuldigd op geregistreerde schenking bij onderhandse akte?

In België worden schenkingen van roerende goederen, op voorwaarde dat ze geregistreerd werden, onderworpen aan lage vlakke belastingtarieven conform art. 2.8.4.1.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. “Art. 2.8.4.1.1 VCF §2 Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende goederen bedraagt: 1° 3 % voor een verkrijging in de rechte ...
Lees meer

Is een onderhandse verkoopovereenkomst van een onroerend goed tegenstelbaar aan de fiscus?

Stel, u ondertekent als koper een onderhandse overeenkomst voor de aankoop van een onroerend goed. Na de ondertekening gaat de verkoper over tot dagvaarding van u als koper wegens het niet nakomen van bepaalde verplichtingen opgenomen in deze onderhandse overeenkomst. Als gevolg van dit gerechtelijk geschil wordt de authentieke akte ...
Lees meer

Voorkom discussies: belang van een goede formulering van het niet-concurrentiebeding

Een bestuurder in een vennootschap is verplicht zijn mandaat te goeder trouw uit te voeren. Deze goede trouw vertaalt zich onder andere in een loyauteitsverplichting ten aanzien van de vennootschap. Deze loyauteitsverplichting brengt met zich mee dat de bestuurder tijdens zijn mandaat geen concurrentie mag voeren met de vennootschap waarin ...
Lees meer

Verhoogde interestaftrek ingevolge coronacrisis voor KMO’s verlengd tot 31 december 2022

Om KMO’s een duwtje in de rug te geven tijdens de coronacrisis, werd met de coronawet III het basispercentage van de investeringsaftrek voor KMO’s opgetrokken van 8% naar 25% voor investeringen in afschrijfbare vaste activa die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werden verworven of tot stand gebracht ...
Lees meer

Verhoogde belastingvrije som voor mantelzorg vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021)

Vanaf dit jaar kan u als belastingplichtige genieten van een bijkomende verhoogde belastingvrije som indien u een zorgbehoevend familielid in huis neemt om ervoor te zorgen. Voorheen kon al wie een ouder familielid in huis nam om ervoor te zorgen, reeds genieten van een toeslag op de belastingvrije som van ...
Lees meer

Lagere sanctie bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting voor nalatenschappen opengevallen sinds 1 januari 2021

Ingeval u de aangifte in de nalatenschap laattijdig heeft ingediend of niet heeft ingediend, of indien u niet alle goederen in de nalatenschap heeft aangegeven of de goederen in de nalatenschap heeft aangegeven voor een lager bedrag dan deze werkelijk waard zijn, dan is een belastingverhoging in de erfbelasting verschuldigd ...
Lees meer

Strengere regels voor de verzekeraar – vlottere uitbetaling levensverzekering bij overlijden

Vaak brengen mensen een deel van hun vermogen onder in een levensverzekering. Bij overlijden, in het kader van de vereffening van een nalatenschap, kon het soms wel maanden of jaren duren vooraleer de levensverzekering effectief uitbetaald werd aan de begunstigde. Verzekeraars schoven de betaling maar al te vaak op de ...
Lees meer

Nieuwe B2B wetgeving: strengere regels op onrechtmatige bedingen in B2B contracten

Heeft u een contract gesloten met een andere onderneming of bent u van plan een contract te sluiten? Zo ja, dan zal u moeten nagaan of hierin geen onrechtmatige bedingen zijn opgenomen conform de nieuwe wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economisch afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke ...
Lees meer

BTW controle: Mag u de toegang van de controlerende ambtenaar weigeren?

Het zal u maar overkomen. Opeens staat een controleambtenaar voor uw deur om uw boeken en bescheiden inzake BTW te onderzoeken. Kan u in dat geval de toegang aan de controleambtenaar weigeren? Het WBTW Het fiscaal visitatierecht is in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorzien in ...
Lees meer

Gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.): een oplossing voor uw financiële problemen in corona-tijden?

Naast uw gezondheid kan het COVID-19 virus ook uw financiële solvabiliteit aantasten. De opeenvolgende lockdowns en maatregelen leiden voor vele ondernemingen tot financiële problemen waardoor zij niet meer in de mogelijkheid zijn om hun schulden (tijdig) te betalen. De WCO (afkorting van de wet continuïteit ondernemingen, op vandaag gerechtelijke reorganisatie ...
Lees meer

Voorkom problemen met de zorgvolmacht

Stel u wordt ernstig ziek, u raakt in coma en u kan zelf geen enkele beslissing meer nemen. Vaak gaat deze aangrijpende situatie gepaard met familiale spanningen omdat het niet duidelijk is wie nu waar over mag beslissen. Met de zorgvolmacht kan u deze conflicten voorkomen en alles op voorhand ...
Lees meer

De aanwervingspremie belastbaar als divers inkomen

De aanwervingspremie. Een werkgever-vennootschap maakt voor de aanwerving van nieuw personeel vaak gebruik van rekruteringskanalen waarbij een gepast profiel wordt gezocht. Maar vaak leidt dit niet tot de geschikte kandidaat-werknemer. Uw eigen werknemers kunnen hierbij een belangrijke factor uitmaken. Zij kennen namelijk het bedrijf en kunnen soms sneller via vrienden ...
Lees meer

UBO-Register: Zorg dat u in orde bent met de nieuwe verplichting!

Het UBO-Register Voor iedereen die een vennootschap heeft, klinkt het UBO-register bekend in de oren. Sinds de Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 is elke vennootschap, maatschap, vzw en stichting verplicht om de uiteindelijke begunstigde en bepaalde gegevens over deze personen of personen in het UBO-register te registreren. Sinds 11 ...
Lees meer

Vlabel stelt een einde aan de jarenlange discussie over het tijdstip van de schenking bij de gesplitste aankoop

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk bestaat er meer duidelijkheid over het tijdstip van de schenking bij de gesplitste aankoop. De techniek van de gesplitste aankoop De gesplitste aankoop is een techniek die gebruikt wordt met het oog op een vermogensplanning. Ouders kopen namelijk samen met de ...
Lees meer

Vlabel verduidelijkt standpunt over de schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst

De globale erfovereenkomst, de ideale techniek voor uw gemoedsrust. Met de nieuwe erfwet van 31 juli 2017 (inwerkingtreding 1 september 2018) is het voor ouders mogelijk geworden om met al hun kinderen (en eventueel kleinkinderen en stiefkinderen) een overeenkomst te sluiten waarin bepaalde afspraken worden gemaakt over de verdeling van ...
Lees meer