Nieuws

Het nieuwe goederenrecht: bovenmatige burenhinder

Eerder deelden wij u reeds mee dat op 1 september 2021 het nieuwe goederenrecht in werking trad (zie artikel  https://eskalaw.be/nieuw-concept-in-het-goederenrecht-vanaf-1-september-2021-het-feitelijk-gedogen/). De nieuwe wetgeving m.b.t. het goederenrecht verankert de leer van de bovenmatige burenhinder, die zich doorheen de jaren heeft ontwikkeld in de rechtspraak. Voordien was er immers geen wettelijke reglementering ...
Lees meer

Reclame voeren als zorgverlener: wat is toegelaten?

In een digitaal versnelde wereld kan u zich vandaag de vraag stellen welke reclame u als zorgverlener voor uw praktijk mag voeren. Onder het oude artikel 127 van de GVU-wet (opgeheven op 19 maart 2013) was voorzien dat u als zorgverlener voor de organisatie van de terugbetaalde zorgverstrekkingen enkel publiciteit ...
Lees meer

UBO-verplichting tot voegen van bewijsstukken: termijn van 31 augustus 2021 is verstreken, administratieve geldboetes kunnen opgelegd worden

In onze nieuwsblog van 13 november 2020 informeerden wij u over de nieuwe UBO-verplichting. Sinds 11 oktober 2020 bent u namelijk verplicht om via het voorziene online platform elk document toe te voegen dat aantoont dat de informatie met betrekking tot een uiteindelijke begunstigde adequaat, nauwkeurig en actueel is. Deze ...
Lees meer

Verschil tussen samenwonen en huwen voor uw personenbelasting

Samenleven brengt talloze gevolgen met zich mee, zo ook op fiscaal vlak. U zal anders belast worden indien u feitelijk samenwoont, wettelijk samenwoont of gehuwd bent. Hieronder lichten wij enkele verschillen in de personenbelasting voor u toe. De belastingaangifte De fiscus heeft zijn eigen definitie van ‘gezin’. Wat voor de ...
Lees meer

Een snelheidsovertreding: wanneer verschijnen voor de politierechtbank?

U werd geflitst, wanneer moet u een geldboete betalen en wanneer dient u te verschijnen voor de rechtbank? De gevolgen van snelheidsovertredingen zijn afhankelijk van de plaats waar de snelheidsovertreding werd begaan, de snelheid waartegen en uw persoonlijke situatie. Lichte snelheidsovertreding Bij een lichte snelheidsovertreding (lees: u reed minder dan ...
Lees meer

Hof van Cassatie spreekt zich uit over het verzet van de curator tegen de aan de bestuurders verleende kwijting

Met het arrest van 18 juni 2021 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een cassatieberoep gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 december 2018. De feiten De feiten die aanleiding hebben gegeven tot dit geschil waren de volgende. Op de algemene vergadering ...
Lees meer

Aankoop van een studio voor uw studerende zoon/dochter: de fiscale complicaties toegelicht

Wanneer zoon- of dochterlief na het afronden van het middelbaar gaan studeren, overwegen veel mensen om in plaats van een ‘kot’ te huren, meteen een appartement of studio aan te kopen in de (studenten)stad waar hun kind zal verblijven. Vastgoed is en blijft in België immers een van de meest ...
Lees meer

Nieuw concept in het goederenrecht vanaf 1 september 2021: het ‘feitelijk gedogen’

Op 1 september 2021 treedt de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek in werking. De wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen aan in het huidige goederenrecht en introduceert enkele nieuwe concepten, waaronder het ‘feitelijk gedogen’. Tot voor kort maakte een terrein betreden zonder ...
Lees meer

Verkeersovertreding met een wagen van de vennootschap. Identificeer tijdig de bestuurder!

Het komt vaak voor dat bestuurders/zaakvoerders van vennootschappen dienen te verschijnen voor de politierechtbank, zelfs indien zij zelf geen verkeersovertreding hebben begaan. Zij dienen in dat geval te verschijnen omdat ze de identiteit van de bestuurder van de wagen, eigendom van de vennootschap, niet hebben meegedeeld. Bestuurders van vennootschappen zijn ...
Lees meer

VLABEL volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof inzake de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

In onze nieuwsblog van 8 juni 2021 informeerden wij u over het baanbrekend arrest van het Grondwettelijk hof van 3 juni 2021 inzake de grondwettelijkheid van de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen. Zo stelde het Grondwettelijk Hof dat sprake is van een schending van de artikelen 10,11 en 172 ...
Lees meer

Wat zijn de gevolgen wanneer de gemeenschappelijke rekeningen nog niet werden verdeeld na het overlijden van de eerste echtgenoot?

Het komt vaak voor dat er na het overlijden van een van de echtgenoten, niet meteen wordt overgegaan tot de verdeling van de gemeenschappelijke rekeningen onder de erfgenamen. De rekeningen blijven dan bestaan op naam van de langstlevende echtgenoot en worden niet verdeeld. Indien de langstlevende echtgenoot vervolgens overlijdt, wordt ...
Lees meer

De schenking van een familiale vennootschap (bedrijfsactiva) samen met andere goederen: volledig vrijgesteld of niet?

Op basis van artikel 2.8.6.0.3 VCF kan men bedrijfsactiva van een familiale vennootschap schenken onder de vrijstelling van de schenkbelasting.  Schenking familiale vennootschap Een familiale vennootschap wordt omschreven als “een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en ...
Lees meer

Kinderopvang nodig? De kosten zijn aftrekbaar voor uw vennootschap

Veel bestuurders hebben vandaag de dag, net als iedereen, opvang nodig voor hun kinderen. De prestaties van een nanny kan u onder bepaalde voorwaarden laten factureren aan uw vennootschap en aftrekken als kost. De geldigheid hiervan werd onlangs nog bevestigd in een ruling (nr. 2020.1336 d.d. 30.06.2020) door de Dienst ...
Lees meer

Vanaf 1 augustus 2021: mogelijkheid tot toekennen coronapremie aan werknemers

Op 29 juli 2021 verschenen de regels rond de coronapremie in het Belgisch Staatsblad. Ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen hun werknemers hiervoor belonen. Vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 kan de werkgever een coronapremie toekennen aan zijn werknemers van 500,00 EUR ...
Lees meer

Opletten bij keuze (onder)aannemer: inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden

Ter vermijding van fiscale fraude en oneerlijke concurrentie heeft de wetgever bepaald dat de RSZ aannemers en opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden kan aanspreken voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemer. Bij sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemer geldt er tevens een wettelijke inhoudingsplicht voor de aannemer/opdrachtgever. Deze ...
Lees meer

Aanpassing btw-vrijstelling voor medische behandelingen

Alle medische behandelingen zonder therapeutisch doel zullen vanaf 1 januari 2022 onderworpen worden aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerd arts. Op heden stelt de wet enkel dat ‘esthetische ingrepen’ uitgesloten zijn van de btw-vrijstelling. Deze vrijstelling wordt vanaf volgend jaar dus verruimd naar ‘ingrepen en behandelingen ...
Lees meer

Misbruik van vennootschapsgoederen. Ook in eenmansvennootschappen valt het vennootschapsbelang niet samen met het belang van de enige aandeelhouder.

Op 4 februari 2021 velde het Hof van Beroep te Luik een opmerkelijk arrest waarbij een arts werd vrijgesproken voor het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw.), hoewel hij zijn professionele vennootschap had leeggehaald via de rekening courant, terwijl die vennootschap aanzienlijke fiscale schulden had. De arts werd door ...
Lees meer

Inwerkingtreding mogelijkheid online oprichten vennootschappen en mandatendatabank

Met onze blogpost van 22 juni 2021 informeerden wij u over de aangekondigde vernieuwingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) tot invoering van een mandatendatabank en de mogelijkheid om bepaalde vennootschappen volledig online op te richten zonder dat hiervoor een fysieke verschijning nodig is.   Online oprichting vennootschappen: ...
Lees meer

De indexatie van schenkingen bij overlijden, hoe zit dat precies?

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht van kracht. Één van de wijzigingen betrof de wijze van indexatie van schenkingen. Ingeval van een overlijden en het openvallen van de nalatenschap, dienen alle giften te worden ingebracht om op deze wijze de fictieve massa te kunnen berekenen. Iedere erfgenaam heeft ...
Lees meer

BTW bij een bezoek aan de tandarts en kinesist

Op vandaag zijn alle behandelingen uitgevoerd door een tandarts en kinesist vrijgesteld indien deze vallen onder de uitoefening van hun beroep. Gaat u bijvoorbeeld op jaarlijkse controle bij de tandarts, dan dient u hiervoor geen BTW te betalen. Als algemene regel geldt namelijk een BTW-vrijstelling op de prestaties als tandarts ...
Lees meer

De verplichte inschakeling van een architect in het Vlaams Gewest: nieuwe vrijstellingen

In Vlaanderen worden bouwovertredingen streng aangepakt. Voor nieuwbouwwerken dient u verplicht beroep te doen op een architect, doch bij de renovatie van een oude woning is dit niet steeds het geval. Als algemene regel geldt evenwel dat indien er voor bepaalde werken een vergunning noodzakelijk is, de medewerking van een ...
Lees meer

Consument dient uitdrukkelijk te worden geïnformeerd over ongebruikelijke contractvoorwaarden. Verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde van het contract volstaat niet

Op 18 juni 2021 sprak het Hof van Cassatie een arrest uit, waarin zij stelt dat wat betreft de verplichte informatie aan de consument, het in principe volstaat dat algemene contractvoorwaarden op de keerzijde van een bestelbon/contract worden vermeld, doch dat eenzelfde regel niet geldt wanneer de contractvoorwaarden ongebruikelijk of ...
Lees meer

Het aanrekenen van verstrekkingen als zorgverlener die niet in de nomenclatuur opgenomen zijn

Als zorgverlener bent u vermoedelijk al vaak geconfronteerd geweest met het probleem dat niet voor elke verstrekking een nomenclatuurnummer bestaat. Kan u als zorgverlener in dit geval uw verstrekkingen aanrekenen die niet in de nomenclatuur voorzien zijn? Het antwoord hierop is dubbel. Ja, u kan deze verstrekkingen aanrekenen indien u ...
Lees meer

Huwelijk en vennootschap onlosmakelijk verbonden met elkaar

Het huwelijksstelsel waaronder u getrouwd bent of uw huwelijkscontract spelen vaak een grotere rol dan u zou denken in uw vennootschap. Partners die gehuwd zijn zonder huwelijkscontract, vallen automatisch onder het wettelijk stelsel. Het wettelijk stelsel is een stelsel van gemeenschap van aanwinsten. Dit houdt in dat er drie vermogens ...
Lees meer

Schenken van vastgoed voor overlijden voordeliger dan nalaten via erfenis

Het is fiscaal veel voordeliger vastgoed te schenken voor uw overlijden dan het te laten overgaan naar de volgende generatie via uw nalatenschap. De erfbelasting kan immers al snel oplopen tot 27%. Via een schenking van het vastgoed voor uw overlijden, kan u de erfbelasting aanzienlijk verlagen. De progressieve tarieven ...
Lees meer

Aansprakelijkheid van de arts bij mislukte esthetische ingrepen

Meer en meer mensen kiezen ervoor een bezoek te brengen aan de plastisch chirurg/esthetisch geneesheer voor allerlei zaken: van vollere lippen, het wegwerken van rimpels tot een neuscorrectie of een volledige facelift. Het komt wel eens voor dat een dergelijke ingreep mislukt. Dit brengt het nodige leed, verdriet en schaamte ...
Lees meer

Het belang van een voorschrift in een verpleegkundig dossier

Een verpleegdossier dient verschillende gegevens te bevatten. Ingeval van een onvolledig verpleegdossier heeft u namelijk geen recht op een vergoeding. Één van deze gegevens betreft de inhoud van het voorschrift. Voor alle verpleegkundige verstrekkingen vereist de nomenclatuur namelijk een voorschrift. Slechts voor 4 verstrekkingen is er geen voorschrift vereist: het ...
Lees meer

Hoe weet je als zorgverlener dat er een controle van het RIZIV bezig is?

Een controle door het RIZIV komt meestal totaal onverwacht. Toch zijn er een aantal knipperlichten aan de hand waardoor u kan vermoeden dat het RIZIV een onderzoek heeft opgestart. Waarom start het RIZIV een onderzoek? Het RIZIV, meer bepaald de Dienst voor Geneeskundige Verstrekkingen (DGEC), kan een onderzoek starten omwille ...
Lees meer

Het wettelijk erfrecht bij nieuw samengestelde gezinnen

Nieuw samengestelde gezinnen zijn alomtegenwoordig. Dit is een positieve zaak, doch het komt spijtig genoeg vaak voor dat kinderen in conflict komen met hun plusouder wanneer hun eigen ouder komt te overlijden. Een plusouder kan immers ook rechten laten gelden t.a.v. de nalatenschap van zijn overleden echtgenoot. We nemen volgend ...
Lees meer

Toekomstige wijziging Wetboek van vennootschappen en verengingen: de invoering van een mandatendatabank en de mogelijkheid om bepaalde vennootschappen volledig online op te richten

Recent werd een wetsontwerp aangenomen dat het in de toekomst mogelijk zal maken om bepaalde vennootschappen volledige online op te richten. Dit wetsontwerp voorziet in een (gedeeltelijke) omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van ...
Lees meer

Aankoop onroerend goed in naam van een vennootschap in oprichting. Wat zijn de gevolgen bij een laattijdige overname van de verbintenis door de vennootschap?

In de aanloop van de oprichting van een vennootschap kan u stuiten op een interessant onroerend goed. U wenst dit onroerend goed aan te kopen namens uw vennootschap in oprichting. Dit is mogelijk maar u dient erop te letten dat uw vennootschap binnen de twee jaar na de verbintenis (aankoop) ...
Lees meer

De Europese Klokkenluidersrichtlijn

De ‘Europese Klokkenluidersrichtlijn’ van 23 oktober 2019, dient tegen uiterlijk 17 december 2021 te worden omgezet naar het Belgisch recht. Dit zal voor heel wat ondernemingen belangrijke gevolgen met zich meebrengen. Het doel van de richtlijn is om gemeenschappelijke minimumnormen vast te stellen voor de bescherming van melders van inbreuken ...
Lees meer

Tot op late leeftijd bij de ouders blijven wonen, fiscaal voordelig?

Steeds meer jongeren blijven tot op late leeftijd bij hun ouders inwonen, vaak nog nadat zij zijn afgestudeerd en meer en meer zelfs tot na hun dertigste. In bepaalde gevallen, kan dit fiscaal voordelige gevolgen hebben. Het gebeurt immers dat jonge mensen komen te overlijden. Als de overledene nog geen ...
Lees meer

Band tussen broers en zussen wettelijk verankerd

Tot op heden bestond er geen artikel waaruit broers en zussen het recht putten om samen te blijven of samen op te groeien. In de praktijk kwam het dan ook regelmatig voor dat kinderen uit eenzelfde gezin apart opgroeiden na overlijden, verlating, echtscheiding of in het kader van plaatsing in ...
Lees meer

Verlenging tijdelijke procedure voor ondernemingen in moeilijkheden tot 16 juli 2022

In maart 2021 werd een wetswijziging aan de gerechtelijke reorganisatie goedgekeurd waarbij een nieuwe mogelijkheid werd ingevoerd om een voorbereidend akkoord te bekomen voorafgaand de start van de procedure tot de gerechtelijke reorganisatie. Zo kan een onderneming in moeilijkheden een verzoek (via Regsol) indienen bij de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ...
Lees meer

Nieuw: de heropstartlening, aanvragen kan tot uiterlijk 1 augustus 2021

Door de vele beperkende maatregelen die werden genomen voor ondernemers gedurende de coronacrisis, hebben vele ondernemingen tegenwoordig met liquiditeitsnood te kampen. Nu de pandemie op zijn einde loopt, kunnen de meeste ondernemers opnieuw opstarten, doch omwille van deze liquiditeitsnood kan dit een probleem vormen. Veel ondernemingen dienen immers opnieuw grote ...
Lees meer

Binnenkort een nieuwe verplichting inzake de anti-witwaswetgeving.

Op 16 oktober 2017 is in navolging van de Europese richtlijn de Antiwitwaswet in werking getreden met als doel de financiering van terrorisme en het witwassen te bestrijden. In kader van deze strijd werd door Europa eveneens aan de lidstaten de verplichting opgelegd om een Ultimate Beneficial Owner (UBO) in ...
Lees meer

Grondwettelijk Hof beslist tot ongrondwettelijkheid van de dubbele erfbelasting op buitenlandse roerende goederen

In een arrest van 3 juni 2021 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over een prejudiciële vraag, gesteld door het Hof van Cassatie,  betreffende artikel 17 van het Wetboek der successierechten vóór de opheffing ervan, op vandaag overgenomen in artikel 5.0.0.0.1, 4° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Het onderwerp van ...
Lees meer

Investeringsaftrek vastgoed tijdelijk verhoogd tot 25%

Bent u een onderneming en heeft u plannen om te investeren in vastgoed? Goed nieuws, u geniet de komende twee jaar van een zeer gunstig fiscaal regime! Het fiscaal voordeel van de investeringsaftrek houdt in dat u een bepaald percentage van de investeringen die u heeft gemaakt gedurende het belastbaar ...
Lees meer

Vermogensplanning met behulp van een ‘beheersvolmacht’

Stel je wenst als ouders aan je kinderen een beleggingsportefeuille te schenken in het kader van een vermogensplanning, doch je wenst zelf de controle te behouden. Wat zijn dan de mogelijkheden? Uiteraard kan het oprichten van een maatschap hier een oplossing bieden, maar een eenvoudiger en goedkoper alternatief bestaat uit ...
Lees meer

Het belang van overeenkomsten in de verpleegkundige zorgsector

Drie belangrijke overeenkomsten die u beter sluit met uw zelfstandige medewerker en waarom zijn deze zo belangrijk? Lastgevingsovereenkomst Het belang van de lastgevingsovereenkomst bestaat in de toestemming van de individuele zelfstandige verpleegkundige (verstrekker) aan de praktijk voor de tarificatie van de verstrekkingen. Daarnaast is de lastgevingsovereenkomst ook belangrijk om uw ...
Lees meer

Verhoogde strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit

Het decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen, dat gepubliceerd werd op 15 april 2021, voert een aantal belangrijke wijzigingen door in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (‘VCF’). Een van deze wijzigingen betreft een aanzienlijke verhoging van ...
Lees meer

Inwerkingtreding Wet Kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) Uitgesteld

In een blogpost van 9 mei 2021 informeerden wij u over de nieuwe Wet inzake kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg (Kwaliteitswet) en de nieuwe verplichtingen die u ter bescherming van de privacy van de patiënt als zorgverlener dient na te leven. Daarnaast bevat de wet een reeks maatregelen die de ...
Lees meer

Problemen vermijden na einde samenwerking met een zelfstandige verpleegkundige door middel van een niet-concurrentiebeding

In de verpleegkundige sector worden vaak samenwerkingen gesloten tussen een praktijk en individuele zelfstandige verpleegkundigen. Maar wat als de samenwerking tot een einde komt? Hoe kan u voorkomen dat de vertrekkende zelfstandige verpleegkundige niet met de patiënten van uw praktijk gaat lopen? Uiteraard heeft de patiënt het recht om zelf ...
Lees meer

Beding van aanwas m.b.t. een onroerend goed. Let op, niet steeds fiscaal voordelig!

Het beding van aanwas is een clausule in een contract tussen twee personen die samen eigenaar van eenzelfde zaak waarin bepaald wordt dat het aandeel van de eerststervende partij zal toekomen aan de langstlevende. Het aandeel van de ene partij wast als het ware aan bij het aandeel van de ...
Lees meer

Enkel het bestaan van een economische activiteit (en niet winstgevendheid) relevant om als btw-belastingplichtige te worden gekwalificeerd

Een onderneming die verlies maakt over een lange periode is economisch gezien niet solide, doch fiscaal gezien kan dit wel interessant zijn. Dit wordt bevestigd door een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 15 september 2020 waarin het Hof de redenering van de fiscus, waarbij deze meent ...
Lees meer

Het financieringsmodel en de samenwerking tussen mondhygiënisten en tandartsen: een lege doos? Of toch niet?

In het Vlaams regeerakkoord werd een preventieve en goede mondhygiëne ingevoerd als nieuwe doelstelling. Om dit te bereiken worden mondhygiënisten ingeschakeld, namelijk een nieuw beroep dat dankzij het KB van 28 maart 2018 werd mogelijk gemaakt. In de zomer van 2019 studeerden de eerste mondhygiënisten af, maar of zij direct ...
Lees meer

De syndicus – initiatiefrecht i.k.v. invordering gemeenschappelijke lasten

Als inwoner van een appartement ben je verantwoordelijk voor je eigen appartement, maar daarnaast ook voor de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw. Om die reden ben je van rechtswege lid van de vereniging van mede-eigenaars (VME), een juridische entiteit. De VME bestaat steeds uit drie wettelijk voorziene organen: De algemene ...
Lees meer

De invloed van de privacywetgeving op de praktijk van de gezondheidsbeoefenaar: nieuwe wet  inzake Kwaliteitsvolle praktijkuitvoering in de gezondheidszorg

Het begrip privacywetgeving klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren. Sinds de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 2016 zijn er nieuwe regels ingevoerd die uw persoonsgegevens moeten beschermen. Deze verordening werd reeds omgezet in de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot ...
Lees meer

Erfbelasting en de waardering van onroerend goed in de aangifte van nalatenschap

In Vlaanderen bestaan er drie mogelijkheden om een onroerend goed te schatten met het oog op de aangifte van nalatenschap: zelf waarderen, beroep doen op een erkend schatter-expert of overgaan tot een bindende schatting door Vlabel. Eigen waardering Als erfgenaam is het mogelijk om een onroerend goed in de nalatenschap ...
Lees meer

VVPR bis: interim en  tussentijdse dividenden en het tarief in de roerende voorheffing

In 2019 werd het VVPRbis-regime ingevoerd dat kleine vennootschappen de mogelijkheid geeft om nieuwe aandelen uit te reiken waarvan de dividenden onder bepaalde voorwaarden, kunnen genieten van een verlaagd  tarief van roerende voorheffing (art. 269, §2 WIB 1992). “Art. 269: '§ 2. In afwijking van § 1, 1°, wordt het tarief van de roerende voorheffing ...
Lees meer

Erfbelasting en het opvolgend vruchtgebruik

Het Vlaams gewest voerde met ingang van 1 september 2018 de regeling van het ‘opvolgend vruchtgebruik’ in. Wanneer u voor 1 september 2018 een schenking deed met voorbehoud van vruchtgebruik, hield het vruchtgebruik op te bestaan in hoofde van de erflater op het ogenblik van zijn overlijden en waste het ...
Lees meer

Toekomstige wijzigingen aan de lijst niet voor beslag vatbare goederen

Op 8 juli 2019 werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van artikel 1408 het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen. In artikel 1408 Ger.W. is namelijk een lijst opgenomen met alle goederen die niet in beslag kunnen genomen worden: Ҥ 1. Behalve op zaken, niet ...
Lees meer

Statuten vs. Aandeelhoudersovereenkomst

Er bestaan twee instrumenten om afspraken tussen aandeelhouders (en de vennootschap) te formaliseren: (1) de statuten van de vennootschap en (2) de aandeelhoudersovereenkomst. Statuten De statuten van de vennootschap bevatten alle fundamentele gegevens van de vennootschap. Zij vormen de basisakte en bepalen haar identiteit, organisatie en werking. Overeenkomstig het Wetboek ...
Lees meer

Let op voor oplopende kosten bij bestelling via Britse webshops

Een bestelling plaatsen bij een Britse webshop is na de Brexit niet meer hetzelfde als vroeger. Het Verenigd Koninkrijk is door de Brexit een ‘derde land’ geworden, zoals China, Australië of de Verenigde Staten. De handelsregels die binnen de EU gelden, zijn niet meer van toepassing voor het Verenigd Koninkrijk ...
Lees meer

BTW Verlaagd tarief van 6%: ook voor sociale huisvesting?

In een newsflash van 6 februari 2021 informeerden wij u over het verlaagd BTW tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen. Voortaan is deze regeling namelijk niet meer beperkt tot de 32 centrumsteden maar is deze tijdelijk uitgebreid tot het gehele grondgebied van het land en dit ...
Lees meer

Vernietiging ruling door rechter omwille van niet naleven wettelijke voorwaarden door VLABEL

Wat als u in kader van een planning een rulingaanvraag heeft ingediend bij VLABEL maar de rulingdienst hierover ongunstig oordeelt? Dit was het voorwerp tot discussie in een zaak voor het Hof van beroep te Gent. De voorgenomen verrichting die aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen werd voorgelegd betrof de volgende: ...
Lees meer

Nieuw fiscaal voordeel: belastingvermindering kwijtschelding huur

Op 1 april 2021 werd het Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie aangenomen in de Kamer van volksvertegenwoordigers. In Hoofdstuk 4 is het Belastingvoordeel voor de kwijtschelding van de huur opgenomen. Wie een pand verhuurt aan een onderneming die verplicht heeft moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen ...
Lees meer

Kan in kader van een BTW-controle de fiscale ambtenaar zijn controlebevoegdheid uitbreiden naar een andere vennootschap?

In een nieuwsflash van 10 december 2020 informeerden wij u over het fiscaal visitatierecht inzake de BTW-controle. Zoals reeds meegedeeld dient u als belastingplichtige volgens artikel 63 W.BTW de ambtenaar de vrije toegang te verlenen tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend. De ambtenaar kan vervolgens de boeken en ...
Lees meer

Hoe verloopt een procedure bij het RIZIV?

In de nieuwsflash van 11 maart 2021 informeerden wij u over uw rechten als zorgverlener bij een verhoor door het RIZIV. Na het onderzoek kan de inspecteur beslissen om het dossier te vervolgen en over te maken aan het bevoegde orgaan, zijnde de Leidend Ambtenaar of de Kamer van Eerste ...
Lees meer

Nieuwigheden op vlak van btw: afschaffing decembervoorschot en verlaging drempel teruggave

Recent werden er twee nieuwe maatregelen ingevoerd op het vlak van btw om het liquiditeitstekort bij ondernemingen door corona enigszins te verbeteren. De regering schaft het decembervoorschot af en verlaagt de minimumdrempel voor de btw-teruggave. 1.       Afschaffing decembervoorschot Tot vorig jaar dienden btw-plichtigen die een kwartaal- of maandaangifte indienden, de ...
Lees meer

Bespaar erfbelasting op de gezinswoning d.m.v. het restlegaat

De gezinswoning is tussen partners in Vlaanderen vrijgesteld van erfbelasting. Zowel gehuwden als wettelijk samenwonenden hoeven geen erfbelasting te betalen op de gezinswoning. Deze regeling geldt ook voor feitelijk samenwonenden, op voorwaarde dat zij minstens 3 jaar samenwonen. Volgens het wettelijk erfrecht erven partners in principe slechts een deel van ...
Lees meer

Vernieuwingen op komst op vlak van fiscale controles

Op 5 maart 2021 werd kenbaar gemaakt dat de ministerraad twee voorontwerpen van wet goed heeft gekeurd houdende diverse bepalingen inzake fiscaliteit en BTW. Het betreft met name het “Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het ...
Lees meer

Kleinkinderen betrekken in uw successieplanning

Kleinkinderen betrekken in uw successieplanning kan om verschillende redenen: u heeft een goede band met hen, uw wenst hen financieel een duwtje in de rug te geven of u wil ‘dubbele belasting’ vermijden. Men spreekt soms van ‘dubbele belasting’ aangezien uw kinderen belast worden op het vermogen dat zij van ...
Lees meer

Versoepeling gerechtelijke reorganisatie (W.C.O) is een feit

In onze newsflash van 19 februari 2021 meldden wij u dat er een mogelijke versoepeling van de procedure gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) op tafel lag. Het parlement heeft intussen op 11 maart 2021 het wetsvoorstel tot wijziging van boek XX van het Wetboek van economisch recht goedgekeurd. De toegangsprocedure tot de ...
Lees meer

Statuut bestuurder – werknemer onder het nieuwe WVV

Het nieuwe WVV bepaalt dat een bestuurder in zijn hoedanigheid van bestuurder niet via een arbeidscontract met de vennootschap mag verbonden zijn. Een bestuurder dient dus zelfstandige te zijn. Artikel 5:70 WVV bepaalt immers in het kader van de BV het volgende: §1. De vennootschap wordt bestuurd door één of ...
Lees meer

Wijziging Vlaamse Codex Fiscaliteit, wat zijn de te verwachten nieuwigheden?

Op 21 januari 2021 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis, ingediend. Het ontwerp voert aan de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) belangrijke wijzigingen door,  voornamelijk met betrekking ...
Lees meer

Restlegaat vs. Legaat onder voorwaarde

Wanneer men een testament opstelt, wenst men vaak meerdere personen te begunstigen. Het komt voor dat men meerdere personen achtereenvolgens bepaalde goederen wil geven of personen enkel in bepaalde omstandigheden wenst te begunstigen. Er bestaan meerdere mogelijkheden om dit resultaat te bereiken, waaronder het restlegaat en het legaat onder voorwaarde ...
Lees meer

Vlaams gunstregime voor de schenking van uw familiebedrijf

Sinds enkele jaren geldt er in het Vlaams Gewest een gunstregime voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen. Indien de toepassingsvoorwaarden vervuld zijn, is het mogelijk om uw familiebedrijf notarieel volledig vrij van schenkbelasting over te dragen. Deze schenking heeft een onmiddellijke bevrijding van schenkbelastingen tot gevolg, ongeacht het ...
Lees meer

Verhoor door het RIZIV. Wat zijn uw rechten?

In een vorige nieuwsflash informeerden wij u over de bevoegdheden van een Riziv-inspecteur (sociaal inspecteur genoemd). Één van deze bevoegdheden betreft het verhoor van de verdachte zorgverlener zelf alsook getuigen waaronder uw patiënten. In dit nieuwsartikel informeren wij u kort over uw rechten indien u door een sociaal inspecteur wordt ...
Lees meer

Een Riziv-inspecteur over de vloer. Wat zijn hun bevoegdheden?

Stel, u krijgt als zorgverlener een Riziv-inspecteur over de vloer. Het zal u maar overkomen. In dat geval bent u best geïnformeerd over de bevoegdheden waarover de sociaal inspecteur beschikt. Wij lichten dit graag even kort voor u toe. Toegang tot de arbeidsplaats De sociaal inspecteur kan op elk moment, ...
Lees meer

Let op met de selectieve betaling van uw verscheidene schuldeisers

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen het moeilijk. Wanneer veel schulden tegelijk opeisbaar worden en betaling op een gegeven ogenblik niet mogelijk is, zal een ondernemer noodgedwongen keuzes moeten maken m.b.t. welke schuldeisers hij eerst betaald. Hij verkiest er dan vaak voor om schuldeisers die de continuïteit van de onderneming ...
Lees meer

Overname van een onderneming (in tijden van corona) – enkele populaire financieringsstructuren toegelicht: Vendor Loan en Earn-out

Het evenwicht in de overnamemarkt is omwille van de heersende coronacrisis verschoven van de verkoper naar de koper. De koper geniet meer onderhandelingsruimte dan voordien. Bovendien zijn banken minder geneigd om overnamebedragen volledig voor te schieten. De overname van bedrijven wordt hierdoor anders gestructureerd en verkopers zijn bereid langer te ...
Lees meer

Deficitaire vereffening: minderheidsschuldeisers kunnen toch faillissement vorderen

De (vrijwillige) ontbinding en vereffening is een veel gebruikt alternatief voor het faillissement. Een vereffening houdt in dat de aandeelhouders er vrijwillig voor kiezen om de activiteiten van de onderneming stop te zetten. De algemene vergadering stelt een vereffenaar aan (vaak een voormalig bestuurder van de onderneming). Op die manier ...
Lees meer

Vlabel spreekt zich uit over de inbreng van een onroerend goed in een vennootschap en de schenking van de aandelen ervan

In een voorafgaande beslissing nr. 20071 van 18 december 2020 heeft Vlabel zich uitgesproken over de vraag of de voorgenomen schenking, zijnde de schenking van de aandelen van de vennootschap nadat een onroerend goed in deze vennootschap was ingebracht, onderworpen is aan het tarief van schenkbelasting voor roerende goederen dan ...
Lees meer

Wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen naar aanleiding van de COVID-19 crisis: de digitale algemene vergadering

De COVID-19 crisis bracht voor vele Belgische ondernemingen problemen met zich mee op vlak van het houden van de fysieke algemene vergaderingen. In het Wetboek van Vennootschap en Verenigingen (hierna “WVV”) werd voorzien dat de algemene vergadering slechts op afstand kon plaatsvinden indien dit in de statuten was bepaald (zie ...
Lees meer

De Vriendenerfenis

Vanaf 1 juli 2021 wordt erven van vrienden een stuk goedkoper. Tot nu toe waren de hoge fiscale tarieven in de zijlijn van toepassing op nalatenschappen die van vrienden verkregen werden. Dit betekende dat er tot wel 55% erfbelasting betaald diende te worden op deze nalatenschappen. Vanaf 1 juli 2021 ...
Lees meer

Nieuwe steunmaatregel: Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing voor opleiding van werknemers

2021 wordt wel eens het jaar van de opleidingen genoemd. Uit het regeerakkoord bleek al dat de regering veel belang hecht aan permanente vorming van werknemers. Onze economie wordt gekenmerkt door de hoge productiviteit en kennis van de werknemers en daar wil de regering op inzetten door bedrijven aan te ...
Lees meer

Binnenkort een versoepeling van de gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.)?

In het nieuwsbericht van 1 december 2020 deelden wij u mee dat de gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.) een oplossing voor uw onderneming kan bieden voor uw financiële problemen in corona tijden. Omwille van de COVID-19 crisis kampen veel ondernemingen namelijk met financiële moeilijkheden. Om hieraan tegemoet te komen werd reeds een ...
Lees meer

Nieuw bewijsrecht sinds 1 november 2020. Wat is er veranderd voor uw onderneming?

Het nieuwe bewijsrecht (Boek 8 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek) is op 1 november 2020 in werking getreden. Net zoals vroeger, zijn er binnen het nieuwe bewijsrecht specifieke regels uitgewerkt inzake het bewijs in ondernemingszaken, met name regels m.b.t. bewijs dat gevoerd wordt door en tegen ondernemingen. Het ondernemingsbewijs is ...
Lees meer

Wat met de meerwaarden van de vennootschapsaandelen van de gemeenschappelijke handelszaak na echtscheiding?

In een arrest van 20 juni 2019 sprak het Hof van Beroep te Gent zich uit over aanzienlijke meerwaarden van vennootschapsaandelen, verwezenlijkt tussen de datum van ontbinding van het huwelijksstelsel en de het ogenblik van verdeling. De vennootschapsaandelen van de handelszaak behoorden aanvankelijk tot het gemeenschappelijk vermogen dat bestond  tussen ...
Lees meer

Asymmetrische verdeling van het gemeenschappelijk vermogen bij leven: geen fiscaal misbruik

Als een van hen ernstig ziek is en het risico loopt te overlijden, overwegen partners soms een ‘in extremis’ uitbreng van goederen uit de huwelijksgemeenschap naar het eigen vermogen van de andere niet-zieke partner. In Vlaanderen is het immers zo dat de langstlevende echtgenoot erfbelastingen moet betalen op al hetgeen ...
Lees meer

Verlaagd BTW tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagd BTW tarief dat van toepassing voor de afbraak en heropbouw van woningen, tijdelijk uitgebreid tot het gehele grondgebied van het land en dit tot 31 december 2022. Deze maatregel werd ingevoerd met als doel om in deze coronacrisis aan de bouwsector en de ...
Lees meer

Nieuw financieringsinstrument: het vriendenaandeel

In 2006 voerde de Vlaamse regering de Winwinlening in. De filosofie hierachter was ondernemers de kans geven om op een eenvoudige en goedkope manier startkapitaal te vinden. Als particulier vriend of familielid kan u immers via het instrument van de Winwinlening een achtergestelde lening verstrekken aan een KMO, waarvoor u ...
Lees meer

Achterstallige gemene kosten na verkoop appartement. Wie moet deze betalen, de koper of de verkoper?

Wie dient na de verkoop van een appartement de op datum van verkoop ongekende achterstallige gemene kosten van mede-eigendom betalen, de koper of de verkoper. De Vrederechter van het kanton Merelbeke heeft hierover onlangs geoordeeld in een vonnis 26 januari 2021, onuitg. Feiten: Een echtpaar had op 30 november 2016 ...
Lees meer

Geen erfbelastingen verschuldigd op geregistreerde schenking bij onderhandse akte?

In België worden schenkingen van roerende goederen, op voorwaarde dat ze geregistreerd werden, onderworpen aan lage vlakke belastingtarieven conform art. 2.8.4.1.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. “Art. 2.8.4.1.1 VCF §2 Het tarief van de schenkbelasting voor de schenkingen van roerende goederen bedraagt: 1° 3 % voor een verkrijging in de rechte ...
Lees meer

Is een onderhandse verkoopovereenkomst van een onroerend goed tegenstelbaar aan de fiscus?

Stel, u ondertekent als koper een onderhandse overeenkomst voor de aankoop van een onroerend goed. Na de ondertekening gaat de verkoper over tot dagvaarding van u als koper wegens het niet nakomen van bepaalde verplichtingen opgenomen in deze onderhandse overeenkomst. Als gevolg van dit gerechtelijk geschil wordt de authentieke akte ...
Lees meer

Voorkom discussies: belang van een goede formulering van het niet-concurrentiebeding

Een bestuurder in een vennootschap is verplicht zijn mandaat te goeder trouw uit te voeren. Deze goede trouw vertaalt zich onder andere in een loyauteitsverplichting ten aanzien van de vennootschap. Deze loyauteitsverplichting brengt met zich mee dat de bestuurder tijdens zijn mandaat geen concurrentie mag voeren met de vennootschap waarin ...
Lees meer

Verhoogde interestaftrek ingevolge coronacrisis voor KMO’s verlengd tot 31 december 2022

Om KMO’s een duwtje in de rug te geven tijdens de coronacrisis, werd met de coronawet III het basispercentage van de investeringsaftrek voor KMO’s opgetrokken van 8% naar 25% voor investeringen in afschrijfbare vaste activa die tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 werden verworven of tot stand gebracht ...
Lees meer

Verhoogde belastingvrije som voor mantelzorg vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021)

Vanaf dit jaar kan u als belastingplichtige genieten van een bijkomende verhoogde belastingvrije som indien u een zorgbehoevend familielid in huis neemt om ervoor te zorgen. Voorheen kon al wie een ouder familielid in huis nam om ervoor te zorgen, reeds genieten van een toeslag op de belastingvrije som van ...
Lees meer

Lagere sanctie bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting voor nalatenschappen opengevallen sinds 1 januari 2021

Ingeval u de aangifte in de nalatenschap laattijdig heeft ingediend of niet heeft ingediend, of indien u niet alle goederen in de nalatenschap heeft aangegeven of de goederen in de nalatenschap heeft aangegeven voor een lager bedrag dan deze werkelijk waard zijn, dan is een belastingverhoging in de erfbelasting verschuldigd ...
Lees meer

Strengere regels voor de verzekeraar – vlottere uitbetaling levensverzekering bij overlijden

Vaak brengen mensen een deel van hun vermogen onder in een levensverzekering. Bij overlijden, in het kader van de vereffening van een nalatenschap, kon het soms wel maanden of jaren duren vooraleer de levensverzekering effectief uitbetaald werd aan de begunstigde. Verzekeraars schoven de betaling maar al te vaak op de ...
Lees meer

Nieuwe B2B wetgeving: strengere regels op onrechtmatige bedingen in B2B contracten

Heeft u een contract gesloten met een andere onderneming of bent u van plan een contract te sluiten? Zo ja, dan zal u moeten nagaan of hierin geen onrechtmatige bedingen zijn opgenomen conform de nieuwe wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economisch afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke ...
Lees meer

BTW controle: Mag u de toegang van de controlerende ambtenaar weigeren?

Het zal u maar overkomen. Opeens staat een controleambtenaar voor uw deur om uw boeken en bescheiden inzake BTW te onderzoeken. Kan u in dat geval de toegang aan de controleambtenaar weigeren? Het WBTW Het fiscaal visitatierecht is in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorzien in ...
Lees meer

Gerechtelijke reorganisatie (W.C.O.): een oplossing voor uw financiële problemen in corona-tijden?

Naast uw gezondheid kan het COVID-19 virus ook uw financiële solvabiliteit aantasten. De opeenvolgende lockdowns en maatregelen leiden voor vele ondernemingen tot financiële problemen waardoor zij niet meer in de mogelijkheid zijn om hun schulden (tijdig) te betalen. De WCO (afkorting van de wet continuïteit ondernemingen, op vandaag gerechtelijke reorganisatie ...
Lees meer

Voorkom problemen met de zorgvolmacht

Stel u wordt ernstig ziek, u raakt in coma en u kan zelf geen enkele beslissing meer nemen. Vaak gaat deze aangrijpende situatie gepaard met familiale spanningen omdat het niet duidelijk is wie nu waar over mag beslissen. Met de zorgvolmacht kan u deze conflicten voorkomen en alles op voorhand ...
Lees meer

De aanwervingspremie belastbaar als divers inkomen

De aanwervingspremie. Een werkgever-vennootschap maakt voor de aanwerving van nieuw personeel vaak gebruik van rekruteringskanalen waarbij een gepast profiel wordt gezocht. Maar vaak leidt dit niet tot de geschikte kandidaat-werknemer. Uw eigen werknemers kunnen hierbij een belangrijke factor uitmaken. Zij kennen namelijk het bedrijf en kunnen soms sneller via vrienden ...
Lees meer

UBO-Register: Zorg dat u in orde bent met de nieuwe verplichting!

Het UBO-Register Voor iedereen die een vennootschap heeft, klinkt het UBO-register bekend in de oren. Sinds de Belgische antiwitwaswet van 18 september 2017 is elke vennootschap, maatschap, vzw en stichting verplicht om de uiteindelijke begunstigde en bepaalde gegevens over deze personen of personen in het UBO-register te registreren. Sinds 11 ...
Lees meer

Vlabel stelt een einde aan de jarenlange discussie over het tijdstip van de schenking bij de gesplitste aankoop

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk bestaat er meer duidelijkheid over het tijdstip van de schenking bij de gesplitste aankoop. De techniek van de gesplitste aankoop De gesplitste aankoop is een techniek die gebruikt wordt met het oog op een vermogensplanning. Ouders kopen namelijk samen met de ...
Lees meer

Vlabel verduidelijkt standpunt over de schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst

De globale erfovereenkomst, de ideale techniek voor uw gemoedsrust. Met de nieuwe erfwet van 31 juli 2017 (inwerkingtreding 1 september 2018) is het voor ouders mogelijk geworden om met al hun kinderen (en eventueel kleinkinderen en stiefkinderen) een overeenkomst te sluiten waarin bepaalde afspraken worden gemaakt over de verdeling van ...
Lees meer