Nieuwigheden op vlak van btw: afschaffing decembervoorschot en verlaging drempel teruggave

Recent werden er twee nieuwe maatregelen ingevoerd op het vlak van btw om het liquiditeitstekort bij ondernemingen door corona enigszins te verbeteren.

De regering schaft het decembervoorschot af en verlaagt de minimumdrempel voor de btw-teruggave.

1.       Afschaffing decembervoorschot

Tot vorig jaar dienden btw-plichtigen die een kwartaal- of maandaangifte indienden, de btw op handelingen van het laatste aangiftevak nog in het kalenderjaar zelf te voldoen, overeenkomstig artikel 19 Btw-KB nr. 1.

Artikel 19 Btw-KB nr. 1

“§ 1. De belastingplichtige die op 1 oktober van het lopende kalenderjaar btw-kwartaalaangiften indient overeenkomstig artikel 18, § 2, moet een voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van datzelfde jaar.
[…]
§ 2. De belastingplichtige die op 1 december van het lopende kalenderjaar btw-maandaangiften indient overeenkomstig artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek, moet een voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van de maand december van datzelfde jaar.
[…]”

Het Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1424 en 41 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, heft deze bepaling op en dit vanaf 1 april 2021.

De afschaffing van het artikel heeft ook gevolgen voor de btw-aangifte, waar vak 91 zal verdwijnen.

2.       Verlaging minimumbedragen teruggave btw-tegoed

Als een btw-plichtige op het einde van het jaar een btw-tegoed heeft, dan wordt dit in principe overgedragen naar het volgende aangiftetijdvak.

Als dit tegoed echter een bepaald bedrag overschrijdt, dan kan de btw-plichtige vragen dat het tegoed aan hem wordt uitbetaald.

De drempels/minimumbedragen voor een mogelijke teruggave, werden tot voor kort vastgelegd op 245 EUR, 615 EUR of 1.485 EUR (artikel  Btw-KB nr. 4).

De regering verlaagt deze tarieven nu naar 50 EUR en 400 EUR.

Deze maatregel treedt in werking op 1 april 2021.

Btw-plichtigen kunnen dus al voor het eerste kwartaal van 2021 of de laatste maand van het eerste kwartaal van 2021, een eventueel tegoed opvragen aan de verlaagde minimumdrempels.

 

Bron:

   Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1424 en 41 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde en houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 31 maart 2021.