Kleinkinderen betrekken in uw successieplanning

Kleinkinderen betrekken in uw successieplanning kan om verschillende redenen: u heeft een goede band met hen, uw wenst hen financieel een duwtje in de rug te geven of u wil ‘dubbele belasting’ vermijden.

Men spreekt soms van ‘dubbele belasting’ aangezien uw kinderen belast worden op het vermogen dat zij van u erven. Wanneer later uw eigen kinderen overlijden, wordt hetzelfde vermogen opnieuw belast maar dan in hoofde van uw kleinkinderen. Door uw vermogen rechtstreeks aan de kleinkinderen na te laten, kan dit vermeden worden.

Er bestaan meerdere technieken om uw kleinkinderen te betrekken in successieplanning, wij zetten ze voor u op een rijtje.

1- Kleinkinderen opnemen in testament

De tarieven in de erfbelasting zijn progressief. In rechte lijn en tussen partners zijn de tarieven als volgt:

    • 0 tem 50.000 euro 3%
    • 000 – 250.000 euro 9%
    • > 250.000 euro 27%

Indien een erfgenaam in rechte lijn aldus meer dan 250.000 euro erft, dient hij op het deel boven voornoemd bedrag 27% erfbelasting te betalen. Dit kan u vermijden door uw vermogen te spreiden over een zo groot mogelijk aantal erfgenamen. Op deze manier worden de progressieve tarieven immers afgevlakt.

Voorbeeld:

Oma Emma heeft 1 dochter en 4 kleinzonen. Haar vermogen bestaat uit 500.000 euro gelden.

Als Emma overlijdt en niets heeft gedaan, zal haar dochter 84.654 euro erfbelasting verschuldigd zijn.

Als Emma overlijdt en in haar testament haar vermogen gelijk verdeeld heeft over haar dochter (die hiermee akkoord gaat) en de drie kleinzonen, zal ieder van hen 7.917 euro erfbelasting verschuldigd zijn, in totaal 31.668 euro. Dit levert aldus een besparing op van bijna 53.000 euro.

Er dient wel rekening gehouden te worden met de wettelijke reserve, nl. het minimum erfdeel waarop uw kinderen steeds recht hebben. Dit is steeds de helft van uw nalatenschap. Indien deze reserve wordt aangetast, bestaat de kans dat zij hun ‘tekort’ opeisen, doch dit is hun vrije keuze. Zij zijn hiertoe niet verplicht. Over de andere helft van uw vermogen kan u vrij beschikken.

2- Schenking bij leven aan kleinkinderen

Ook tijdens uw leven kan u uw kleinkinderen financieel bevoordelen en hen begiftigen.

Een schenking van roerende goederen in rechte lijn kan aan het tarief van 3% erfbelasting. Voor schenking van onroerende goederen, gelden er progressieve tarieven.

Een bankgift kan tot 12.500 euro steeds belastingvrij geschonken worden, ook als u binnen 3 jaar na de schenking komt te overlijden.

3- Globale erfovereenkomst

Sinds 2018 is het mogelijk een globale erfovereenkomst af te sluiten. Dit is een overeenkomst waarbij een of beide ouders met hun kinderen (en/of kleinkinderen en stiefkinderen) afspraken over de toekomstige verdeling van de nalatenschap vastleggen. De globale erfovereenkomst beoogt transparantie, familiale vrede en rechtszekerheid te creëren.

Deze techniek is nuttig indien u een deel van uw vermogen wil nalaten aan uw kleinkinderen en u hiermee de reserve van uw kinderen aantast. Als uw kinderen zich hier in het kader van een globale erfovereenkomst akkoord mee verklaren, dan kunnen zij hier later niet meer op terugkomen en hun deel opeisen.

Het dient wel opgemerkt dat de globale erfovereenkomst een erg strenge procedure vereist en het kostenplaatje kan oplopen.

4- Verwerping of doorgeefschenking

Zelfs als u bij leven niets geregeld heeft, zal uw vermogen bij overlijden rechtstreeks naar de kleinkinderen kunnen gaan. Dit zal dan afhangen van de wil van de ouders, uw kinderen.

Uw kinderen kunnen immers bij uw overlijden, de nalatenschap verwerpen in het voordeel van uw kleinkinderen.

Voorbeeld:

Oma Emma heeft 1 dochter en 4 kleinzonen. Haar vermogen bestaat uit 500.000 euro.

Indien Emma de erfenis verwerpt, zal elk van de kleinzonen een bedrag van 125.000 euro erven. Enkel de kleinzonen dienen erfbelasting te betalen, de dochter die de nalatenschap verworpen heeft niet.

Deze techniek wordt in de praktijk echter weinig toegepast omdat het vaak als erg verregaand wordt ervaren en de aanvaarding/verwerping van een nalatenschap een emotionele gebeurtenis is.

Een laatste mogelijkheid bestaat uit de zogenaamde ‘doorgeefschenking’. Met de doorgeefschenking kan een erfgenaam een deel van zijn erfenis belastingvrij doorgeven aan zijn kinderen. Dit kan uiteraard enkel onder bepaalde voorwaarden. Zo moet de schenking binnen het jaar na overlijden van de erflater gebeuren en betaalt de ouder wel erfbelasting op het vererfde deel. Verder moet de schenking notarieel gebeuren en moet er een verband zijn tussen de erfenis en de schenking.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, dan staan wij u graag te woord!

Contacteer ons