Erfbelasting en het opvolgend vruchtgebruik

Het Vlaams gewest voerde met ingang van 1 september 2018 de regeling van het ‘opvolgend vruchtgebruik’ in.

Wanneer u voor 1 september 2018 een schenking deed met voorbehoud van vruchtgebruik, hield het vruchtgebruik op te bestaan in hoofde van de erflater op het ogenblik van zijn overlijden en waste het vrij van erfbelasting aan bij de blote eigendom van de begiftigde.

Vanaf 1 september 2018 komt het vruchtgebruik dat de erflater zich bij de schenking had voorbehouden, onder bepaalde voorwaarden, automatisch toe aan de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende partner (cfr. art. 858 bis Burgerlijk Wetboek).

Tussen echtgenoten, geldt de regeling van het opvolgend vruchtgebruik voor alle goederen dewelke werden geschonken onder voorbehoud van vruchtgebruik en dit op voorwaarde dat de echtgenoot op het ogenblik van de schenking al die hoedanigheid had en dat de schenker vruchtgebruiker is gebleven tot aan zijn overlijden.

Tussen wettelijk samenwonenden is het opvolgend vruchtgebruik enkel van toepassing m.b.t. de gezinswoning en op voorwaarde dat de wettelijk samenwonende partner op het tijdstip van de schenking al die hoedanigheid had en dat de schenker vruchtgebruiker is gebleven tot aan zijn overlijden.

De verkrijging van dit opvolgend vruchtgebruik door de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende partner, is aan erfbelasting onderworpen.

Indien u toch wil vermijden erfbelasting te betalen, dan dient te worden stil gestaan bij de vraag of de voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende al dan niet wenselijk is.

Het wettelijk opvolgend vruchtgebruik kan bijvoorbeeld door de schenker uitgesloten worden via het testament of de langstlevende echtgenoot/wettelijk samenwonende partner kan aan de regeling van het opvolgend vruchtgebruik verzaken.

Het Vlaams Decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, verduidelijkt nu dat deze verzaking aan het vruchtgebruik dient te gebeuren vóór het overlijden van de schenker.

Als er pas na het overlijden van de schenker wordt verzaakt aan het vruchtgebruik dan is het wettelijk voortgezet vruchtgebruik wel degelijk verkregen en is er wel erfbelasting verschuldigd.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, dan staan wij u graag te woord!

Bron:

      • Decreet van 2 april 2021 houdende diverse technische wijzigingen van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 en gerelateerde bepalingen, BS 15 april 2021.