Een Riziv-inspecteur over de vloer. Wat zijn hun bevoegdheden?

Stel, u krijgt als zorgverlener een Riziv-inspecteur over de vloer. Het zal u maar overkomen.

In dat geval bent u best geïnformeerd over de bevoegdheden waarover de sociaal inspecteur beschikt.

Wij lichten dit graag even kort voor u toe.

Toegang tot de arbeidsplaats

De sociaal inspecteur kan op elk moment, zowel overdag als ’s nachts, binnengaan op alle arbeidsplaatsen van de zorgverlener en dit zonder enige voorafgaande verwittiging.

Toegang tot de woonplaats

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook de bewoonde plaatsen van de zorgverlener betreden zonder toelating van de bewoners indien deze over een machtiging beschikt door de Onderzoeksrechter.

Opvragen, opsporen, in beslag nemen en kopiename documenten en bewijzen

Op basis van artikel 150 GVU-Wet (Wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) is de betrokken zorgverlener verplicht om alle inlichtingen en documenten te verstrekken aan de sociaal inspecteur die deze nodig heeft om zijn of haar onderzoek uit te voeren.

Daarnaast heeft de sociaal inspecteur de bevoegdheid om alle informatiedragers die sociale gegevens bevatten of andere door de wet voorgeschreven dragers die informatie bevatten die nodig zijn voor het onderzoek, op te sporen.

Bovendien kan de sociaal inspecteur elk officieel identiteitsdocument (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, …) opvragen en kan deze zelfs alle informatiedragers zoals boeken, registers, documenten en elektronische dragers in beslag nemen of verzegelen.

De sociaal inspecteur kan al deze informatiedragers of gegevens downloaden of kopiëren, op welke wijze ook of verplichten hen deze kosteloos te doen overleggen.

Indien voornoemde documenten zijn opgesteld in een andere taal dan een landstaal, kan de sociaal inspecteur een vertaling van deze documenten eisen in een van de landstalen.

Verhoren

Daarnaast kan de sociaal inspecteur iedereen verhoren wanneer dat nodig wordt geacht. Dit verhoor kan zich uitstrekken tot de verdachte zelf (zijnde de persoon die verdacht wordt een inbreuk te hebben gepleegd) of een getuige zoals de patiënt waarvoor de verstrekking werd verricht.

Verrichten van vaststellingen en formuleren van waarschuwingen

De sociaal inspecteur kan overgaan tot het verrichten van vaststellingen waarbij deze over de bevoegdheid beschikt om beeldmateriaal of foto’s te nemen.

Wanneer het nodig wordt geacht, kan de sociaal inspecteur waarschuwingen formuleren en processen-verbaal van vaststelling opstellen.

Informeren controlediensten

Tot slot beschikt de sociaal inspecteur over de bevoegdheid om de beroepsordes (Orde van artsen en Orde der apothekers) de Procureur des Konings en andere federale controlediensten te informeren over de vaststellingen, voor zover de inlichtingen onder hun bevoegdheid vallen.

Wordt u geconfronteerd met een controle door het Riziv of wenst u hierover meer informatie?

Aarzel dan niet ons te contacteren.

Bron:

Website en brochure van het Riziv: