De syndicus – initiatiefrecht i.k.v. invordering gemeenschappelijke lasten

Als inwoner van een appartement ben je verantwoordelijk voor je eigen appartement, maar daarnaast ook voor de gemeenschappelijke delen binnen het gebouw. Om die reden ben je van rechtswege lid van de vereniging van mede-eigenaars (VME), een juridische entiteit.

De VME bestaat steeds uit drie wettelijk voorziene organen:

    • De algemene vergadering
    • De syndicus
    • De commissaris van de rekeningen

De syndicus is het orgaan van de VME dat instaat voor het beheer en de vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Vaak wordt er een professionele syndicus aangesteld door de VME.

De syndicus is wettelijk verplicht om minstens één keer per jaar de algemene vergadering bijeen te roepen.

Krachtens artikel 577-8, §4, 3°, 5° en 6° van het Burgerlijk Wetboek heeft de syndicus daarnaast de opdracht om beslissingen genomen door de algemene vergadering van de VME uit te voeren, het vermogen van de VME te beheren en de VME in rechte te vertegenwoordigen.

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest van 19 maart 2021 (AR C.20.0062.N) verduidelijkt dat hieruit volgt dat:

“de syndicus gemachtigd is een procedure tot betaling van voorschotten en achterstallen van lasten van de mede-eigendom in te stellen, zoals die door de algemene vergadering van de mede-eigenaars werden vastgesteld, zonder dat hij daartoe van die algemene vergadering toestemming of bekrachtiging moet verkrijgen en dat hij ook zonder toestemming van of bekrachtiging door de algemene vergadering hoger beroep kan instellen tegen het vonnis waarbij die vordering geheel of gedeeltelijk werd afgewezen”

Indien er achterstallige betalingen zijn door mede-eigenaars, kan de syndicus aldus zonder toestemming van de algemene vergadering, overgaan tot de effectieve invordering van de achterstallen. De syndicus kan dus zonder meer, op eigen initiatief, een advocaat onder de arm nemen om de procedure op te starten.

Om mogelijke discussies echter te vermijden, kan de VME bij de benoeming van de syndicus reeds een volmacht toekennen om hem officieel te machtigen om alle gerechtelijke handelingen te stellen voor een welbepaalde vordering (bv. de invordering van lasten van de mede-eigendom, of geschillen waarvan de waarde een bepaald bedrag niet overschrijdt).

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, dan staan wij u graag te woord!

Bron:

    • (1e k.) AR C.20.0062.N, 19 maart 2021 (VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS RESIDENTIE VILLE DE LONDRES / L. V. D., P. V. D.)