De aanwervingspremie belastbaar als divers inkomen

De aanwervingspremie.

Een werkgever-vennootschap maakt voor de aanwerving van nieuw personeel vaak gebruik van rekruteringskanalen waarbij een gepast profiel wordt gezocht.

Maar vaak leidt dit niet tot de geschikte kandidaat-werknemer.

Uw eigen werknemers kunnen hierbij een belangrijke factor uitmaken. Zij kennen namelijk het bedrijf en kunnen soms sneller via vrienden of kennissen kandidaat-werknemers warm maken om de vacature in te vullen.

Om uw eigen werknemers hiertoe aan te moedigen kan de vennootschap-werkgever een aanwervingspremie toekennen van maximaal 250 euro per aangebrachte kandidaat-werknemer.

Wie kan aanspraak maken op de aanwervingspremie

Naast de werknemers zelf die op het ogenblik van het aanbrengen van de kandidaat-werknemer in dienst zijn van de vennootschap, kan ook iedere derde persoon die niet in dienst is bij de vennootschap op moment van aanbrenging aanspraak maken op de aanwervingspremie.

Als derde persoon wordt ook aanzien de werknemer-aanbrenger die, ongeacht de reden (zelfs als deze ontslag neemt of ontslagen werd), niet meer in dienst is bij de vennootschap op het ogenblik dat de door hem/haar aangebrachte kandidaat-werknemer effectief wordt aangeworven of na diens eerste evaluatie in dienst blijft.

Externe HR-bedrijven, selectie- en aanwervingskantoren, interimkantoren, sociale organisaties, tewerkstellingscellen, sectorale opleidingsfondsen, outplacementbureaus alsook het uitvoerend en leidinggevend personeel van deze categorieën worden als derde uitgesloten en kunnen geen aanspraak maken op de aanwervingspremie.

Fiscale behandeling

De aanwervingspremie is volgens de Rulingcommissie een toevallige prestatie, zowel in hoofde van het eigen personeel als in hoofde van de derde begunstigde en is belastbaar als een ‘divers inkomen’ en niet als een inkomen uit arbeid.

Voor de vennootschap-werkgever zelf maakt de aanwervingspremie een aftrekbare beroepskost uit waarvoor overeenkomst artikel 57, WIB 92 geen fiche dient te worden opgemaakt.

Wenst u hierover meer informatie dan kan u steeds terecht bij Eska-Law advocaten.

Bron: Voorafgaande beslissing 2012.0312 van 18 september 2012 (gepubliceerd op 13 oktober 2020)

Contacteer ons