Consument dient uitdrukkelijk te worden geïnformeerd over ongebruikelijke contractvoorwaarden. Verwijzing naar de algemene voorwaarden op de achterzijde van het contract volstaat niet

Op 18 juni 2021 sprak het Hof van Cassatie een arrest uit, waarin zij stelt dat wat betreft de verplichte informatie aan de consument, het in principe volstaat dat algemene contractvoorwaarden op de keerzijde van een bestelbon/contract worden vermeld, doch dat eenzelfde regel niet geldt wanneer de contractvoorwaarden ongebruikelijk of buitensporig zijn.

De feiten waren de volgende.

Een koppel tekende in 2015 een bestelbon voor een keuken ter waarde van 29.000,00 EUR. De ondertekening gebeurde in de toonzaal van de fabrikant. De algemene verkoopsvoorwaarden stonden vermeld op de achterzijde van de bestelbon, waaronder een opzegbeding dat inhield dat opzeg enkel mogelijk was, behoudens overmacht, tegen betaling van 30% van de overeengekomen prijs. Na herhaaldelijke vraag van het koppel om de levering van de keuken uit te stellen, verbraken zij na 2 jaar het contract.

De keukenfabrikant beriep zich op de algemene voorwaarden en vorderde een schadevergoeding van 8.700,00 EUR, zijnde 30% van de verkoopprijs.

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde op 24 maart 2020 dat de fabrikant de kopers uitdrukkelijk had dienen te wijzen op dit opzegbeding, gezien de zwaarwichtigheid ervan. Een enkele verwijzing naar de verkoopsvoorwaarden op de achterzijde van de bestelbon, volstond volgens het Hof niet in de voorliggende omstandigheden.

Het Hof van Beroep vermeldde hierbij dat de fabrikant perfect boven de plaats voorzien voor de handtekening van de kopers, uitdrukkelijk had kunnen vermelden dat de opzegging, behoudens overmacht, aanleiding gaf tot een opzegvergoeding van 30% van de totale prijs.

De kopers waren volgens het Hof aldus niet gebonden door dit beding.

Er werd vervolgens door de fabrikant cassatieberoep aangetekend.

Het Hof van Cassatie bevestigde het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen en oordeelde als volgt:

  1. Artikel VI.2 WER bepaalt dat, vooraleer een consument gebonden wordt door een andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of een buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst, of door een overeenkomst bedoeld in artikel VI.66, de onderneming de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie verstrekt, indien die informatie al niet duidelijk is uit de context: (…) 7° desgevallend de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en met het door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik.
  2. De verplichting voor de onderneming om informatie te verstrekken over de verkoopsvoorwaarden, krachtens voormeld artikel VI.2, 7°, WER, houdt in dat de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst effectief kennis moet krijgen of, minstens, de redelijke mogelijkheid moet hebben om kennis te nemen van de algemene contractvoorwaarden.
  3. Uit deze wetsbepaling en de wetgeschiedenis volgt dat de consument, in de regel, mag worden geacht de redelijke mogelijkheid te hebben om kennis te nemen van algemene contractvoorwaarden wanneer deze op de keerzijde van een contractdocument voorkomen waarnaar wordt verwezen op de voorzijde. Hiervan kan niet worden uitgegaan wanneer het gaat om contractsvoorwaarden die ongebruikelijk of buitensporig zijn.”

Gelet op hogervermeld arrest, kan het voor de professional aldus nuttig zijn de contractsvoorwaarden te herbekijken en de zwaarwichtigheid ervan te beoordelen. De consument dient immers uitdrukkelijk te worden geïnformeerd over bepaalde (zwaarwichtige) bedingen.

Wenst u hulp bij het opstellen/evalueren van uw contractvoorwaarden, aarzel dan niet ons te contacteren!

Bron: