Collaboratieve onderhandeling

U kan bij ons ook terecht voor bijstand door een collaboratieve advocaat.

1. Wat is een collaboratieve onderhandeling?

Om lange procedures voor de rechtbank te vermijden wordt meer en meer beroep gedaan op alternatieve methodes van geschillenbeslechting zoals bemiddeling, verzoening, arbitrage en collaboratieve onderhandeling.

De collaboratieve onderhandeling werd ingeschreven in de artikelen 1738-1747 van het Gerechtelijk Wetboek en wordt omschreven als volgt:

een vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling, waarbij conflicterende partijen en hun respectieve advocaten betrokken zijn en laatstgenoemden optreden in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen”

Bij een collaboratieve onderhandeling wordt elke partij bijgestaan door een advocaat die daarvoor specifiek werd opgeleid én erkend is als ‘collaboratieve advocaat’.

Bij deze onderhandelingen zullen de collaboratieve advocaten afstand doen van hun gebruikelijk rol als tegenstrevers en proberen zij samen proberen tot een akkoord te komen.

Daarin zit meteen het verschil met bemiddeling. Bij bemiddeling worden de onderhandelingen tussen de partijen en hun advocaten gevoerd onder leiding van een derde partij, zijnde de bemiddelaar. Bij collaboratief onderhandelen worden de onderhandelingen beperkt tot de partijen zelf en hun collaboratieve advocaten.

Enkel de collaboratieve advocaten mogen de onderhandelingen voeren, waarbij deze transparant en volledig vertrouwelijk dienen te verlopen.

2. Collaboratieve advocaat

Een collaboratieve advocaat is een advocaat die ingeschreven is op de lijst van de collaboratieve advocaten van de Orde van Vlaamse Balies, of van de Ordre des barreaux francophones.

Een advocaat wordt erkend als collaboratieve advocaat na eerst met succes een specifieke opleiding daartoe te hebben afgerond en vervolgens de vereiste erkenning tot collaboratief advocaat te hebben ontvangen.

3. Bijstand door deskundigen

Soms zijn geschillen technisch van aard of vergen ze bijzondere kennis van een bepaalde sector. In dergelijke gevallen en indien het geschil dit vereist, is het mogelijk om in het kader van een collaboratieve onderhandeling beroep te doen om op één of meerdere deskundigen.

Deze deskundige zal een neutraal en objectief advies verlenen over bepaalde elementen van het geschil met als bedoeling de weg naar het akkoord te faciliteren.

De vertrouwelijkheid strekt zich tevens uit tot de aangestelde deskundigen.

4. Gevolgen voor een hangende/latere gerechtelijke procedure

De collaboratieve onderhandelingen kunnen zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk verlopen.

Indien er reeds een gerechtelijke procedure lopende is kunnen de collaboratieve advocaten afspreken om deze procedure tijdelijk te schorsen, en dit voor de duur van de collaboratieve onderhandelingen.

Werd er nog geen gerechtelijke procedure opgestart, dan kunnen de collaboratieve advocaten afspreken om gedurende de onderhandelingen geen gerechtelijke procedure voor het geschil op te starten.

Die keuze geeft geen gevolg aan de verjaringstermijn voor het instellen van een gerechtelijke procedure. Tijdens de duur van de collaboratieve onderhandelingen wordt de verjaringstermijn geschorst. De schorsing eindigt één maand na de beëindiging van de collaboratieve onderhandelingen. Na deze periode zal de verjaringstermijn verder lopen voor de nog resterende termijn.

5. Einde collaboratieve onderhandelingen

Elke partij is vrij om op elke moment de collaboratieve onderhandelingen te beëindigen zonder dat er een akkoord gevonden werd.

In dit geval kunnen partijen opnieuw vrij kiezen de vrije keuze maken om al dan niet de gerechtelijke procedure aan te vangen of te hervatten. De collaboratieve advocaten mogen desgevallend niet langer tussenkomen in het geding tussen dezelfde partijen over hetzelfde geschil.

Op deze manier wordt de vertrouwelijkheid van de eerder gevoerde collaboratieve onderhandelingen gewaarborgd.

6. Collaboratief akkoord

Indien de collaboratieve onderhandeling succesvol ten einde wordt gebracht en de partijen een (deel) oplossing hebben bereikt, dan wordt deze oplossing schriftelijk door de collaboratieve advocaten vastgelegd in het ‘collaboratief onderhandeld akkoord’.

Dit akkoord kan ter homologatie aan een rechter worden voorgelegd, waardoor het uitvoerbaar wordt en de partijen verplicht worden om het akkoord te respecteren.

De kosten verbonden aan het voeren van een collaboratieve onderhandeling en het ereloon, inclusief de kosten van de aangestelde deskundige(n), zullen evenredig verdeeld worden tussen de partijen. Het is uiteraard steeds mogelijk om in onderling akkoord van deze verdeling af te wijken.

Contacteer ons